Dyfarnu Doethuriaeth Anrhydeddus i’r Barnwr Ray Singh CBE


15.07.2019

Heddiw (Dydd Llun, 15 Gorffennaf), dyfarnwyd Doethuriaeth Anrhydeddus (Doethur yn y Gyfraith) gan Brifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant i’r Barnwr Ray Singh CBE.

Judge Singh 1

Ray Singh oedd y barnwr cyntaf o leiafrif ethnig i gael ei benodi i’r Fainc yng Nghymru. Penodwyd yn Ddirprwy Farnwr Rhanbarth yn 1992, ac yn 1997, daeth yn Farnwr Rhanbarth Preswyl i Lysoedd Barn cyfunol Merthyr Tudful ar gylchdaith Cymru.

Bu’n aelod o Bwyllgor Cynghori Cymru ar Ddeddf Camddefnyddio Cyffuriau ac Alcohol y Bwrdd Astudiaethau Barnwrol, yn aelod o Bwyllgor Gwasanaethau’r Llys Teulu, yn aelod o Grŵp Cynghori’r Cynulliad Cenedlaethol, ac yn aelod o Bwyllgor Cyswllt Cyfiawnder Troseddol De a De-orllewin Cymru. Bu hefyd yn Gomisiynydd i’r Comisiwn Cydraddoldeb Hiliol (1996 -2002).

Cyflwynodd yr Athro Ian Walsh, Deon Coleg Celf Abertawe, y Barnwr Ray Singh CBE i’r gynulleidfa.  Meddai yntau:

“Mae'n anrhydedd mawr i mi heddiw gyflwyno’r Barnwr Rameshwar Singh neu Ray fel mae’n cael ei adnabod gan ei gyfeillion a'i gydweithwyr. Mae Ray wedi cael gyrfa gyfreithiol hir a nodedig yn dechrau fel Bargyfreithiwr yn y Gyfraith ym 1969 hyd at ei benodiad fel y barnwr lleiafrifoedd ethnig cyntaf ar fainc Cymru.

Mae gyrfa’r gŵr hwn wedi bod yn un disglair iawn ac i gydnabod ei wasanaeth i fywyd cyhoeddus fe dderbyniodd CBE yn 2001.”

Wrth dderbyn y dyfarniad, meddai’r Barnwr Singh CBE:

“Rwy’n falch iawn i dderbyn y wobr hon heddiw oherwydd roedd hi’n hollol annisgwyl. Rwy'n falch iawn o dderbyn y wobr hon hefyd oherwydd dechreuais fy ngyrfa fel cyfreithiwr yn Abertawe ond yn gynnar yn fy ngyrfa hefyd cefais gyfle i weithio fel darlithydd yn yr hen Athrofa yn Abertawe.

Yr hyn yr oedd wedi fy mhlesio'n fawr heddiw oedd gweld myfyrwyr o bob cymuned a diwylliant yn graddio. Gobeithiaf y bydd y myfyrwyr hyn yn llysgenhadon i eraill ac yn gallu cyfrannu at sicrhau ein bod ni gyd yn byw ochr yn ochr â’n gilydd gan barchu ein crefydd, ein diwylliant ac ar yr un pryd yn byw gyda'n gilydd i greu cymdeithas gydlynol yn Abertawe, yng Nghymru a thu hwnt. ”

Mae Ray yn gyd-aelod o’r Pwyllgor Cysylltiadau Hiliol a Chyngor Cyffredinol y Bar, ac yn Gyn-gadeirydd rhan-amser y Tribiwnlys Apeliadau Cynnal Plant. Mae hefyd yn Gadeirydd Annibynnol ar Banel Cwynion Llywodraeth Cymru. Yn ddiweddar, penodwyd yn Gadeirydd Race Council Cymru.

Mae’n ymwneud â llawer o gyrff proffesiynol a chyhoeddus, yn ogystal â grwpiau cymunedol, gan gynnwys bod yn Gadeirydd i Gorff Merthyr Tudful Aberhonddu, yn aelod o Ganolfannau Cyswllt Plant Aberdâr, yn aelod  oes o Glwb Rygbi Bôn-y-maen, yn Is-lywydd Clwb Criced Morgannwg ac yn aelod o fwrdd Cymorth i Ddioddefwyr Castell-nedd. Cafodd ei wneud yn Gadlywydd Urdd yr Ymerodraeth Brydeinig (CBE) yn 2001.

Judge Singh 2

Gwybodaeth Bellach

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch ag Arwel Lloyd trwy anfon neges e-bost at Arwel.lloyd@uwtsd.ac.uk / 01267 676663