Emma Picton-Jones o Sefydliad DPJ yn derbyn Cymrodoriaeth Anrhydeddus


08.07.2019

Heddiw (dydd Llun 8 Gorffennaf) derbyniodd Emma Picton-Jones, sylfaenydd Sefydliad DPJ, Gymrodoriaeth Anrhydeddus gan Brifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant.

Emma Picton jones 1

Sefydlwyd Sefydliad DPJ ym mis Gorffennaf 2016 yn dilyn marwolaeth Daniel Picton-Jones. Nod y sefydliad yw cefnogi pobl mewn cymunedau gwledig sydd â phroblemau iechyd meddwl, yn enwedig dynion sy’n gweithio yn y diwydiant amaeth. 

Ym mis Ionawr 2019, lansiodd Sefydliad DPJ y gwasanaeth “Rhannu’r baich” - gwasanaeth ffôn a neges destun 24 awr.  Mae’n cael ei redeg gan wirfoddolwyr sydd wedi’u hyfforddi gan y Samariaid a fydd yn sicrhau fod unrhyw un sy’n gofyn am help yn cael cymorth cwnselydd o fewn 24 awr.  Bydd y staff hyfforddedig yn mynd i ble bynnag y bydd eu hangen - y ffarm, y cartref, ar-lein, neu rywle arall.  Ers iddo gael ei lansio mae wedi helpu un cleient yr wythnos ar gyfartaledd.

Mae Emma eisoes wedi ennill gwobr Pride of Britain am ei gwaith.  Yn dilyn y seremoni raddio meddai:

“Graddiais ar y llwyfan hwn ddeng mlynedd yn ôl ac nid oeddwn wedi dychmygu y byddwn yn cael gwahoddiad i ddychwelyd, heb sôn am dderbyn yr anrhydedd rhyfeddol hwn.

Pan adewais y Brifysgol, wnes i erioed ddychmygu y byddai fy mywyd yn cymryd y llwybr y mae wedi’i wneud. Nid ydych yn dychmygu bod yn weddw yn 27 oed, ond dyna ddigwyddodd i mi dair blynedd yn ôl. Fodd bynnag, nid oeddwn yn barod i adael y trychineb ofnadwy hwn ddiffinio fy hun na fy mhlant.

“Mae ffermio yn alwedigaeth sy’n rhoi llawer o foddhad ond mae’n gallu bod yn ynysig iawn hefyd gyda phwysau ariannol ac afiechydon anifeiliaid fel TB, sy'n achosi problemau enfawr yn ein cymunedau.

Bydd iechyd meddwl yn effeithio arnom ni i gyd ar ryw adeg yn ein bywydau a hwn yw'r afiechyd sy’n achosi’r mwyafrif o farwolaethau mewn dynion o dan 45 oed a dyma yw prif achos problemau iechyd yn y DU.

Fodd bynnag, mae yna neges bwysig yn y fan hyn - er y bydd iechyd meddwl yn effeithio arnom i gyd, mae gan bob un ohonom y gallu i ddod drwy’r profiad a dod yn bobl gryfach. Gall fod yn frawychus pan fyddwch chi'n delio â rhywbeth nad ydych chi'n ei ddeall yn iawn. Rydym yn llawer gwell wrth ddelio â phethau y gallwn eu gweld, ac er na allwch weld iechyd meddwl, mae'r un mor bwysig.”

Emma Picton 3

Yn ei haraith, fe gynigiodd Emma ychydig o gyngor i’r graddedigion hefyd.  Ychwanegodd:

Meddyliais am y cyngor y byddai wedi bod yn ddefnyddiol i mi wrth eistedd yn y fan yna ddeng mlynedd yn ôl. Nid yw pethau bob amser yn mynd i gynllun ond mae hynny'n iawn. Yn gyffredinol, gall hyn agor drysau i anturiaethau newydd. Mae'n iawn i chi boeni am bethau, ond os yw'n mynd yn ormod gwnewch yn siŵr eich bod yn gofyn am help. Peidiwch â brwydro ar eich pen eich hun, mae bob amser rhywun ar gael y gallwch droi ato. Siaradwch am yr hyn sy'n digwydd ac am sut rydych chi'n teimlo, beth sy'n peri gofid i chi, peidiwch â'i ddal i mewn.

Nid oes byth gormod o weithiau i ofyn i rywun sut maen nhw'n teimlo, gall gwrando ar rywun fod y rhodd fwyaf y gallwch ei rhoi. Os ydych chi'n poeni am rywun neu rywbeth, peidiwch â'i anwybyddu. Nid yw'r pethau hyn yn diflannu. Efallai na fydd helpu un person yn newid y byd, ond bydd yn newid y byd i un person.

Bydd camu allan o'r ystafell hon yn ddechrau antur newydd. Bydd yn dod â llawer o brofiadau hapus. Cofleidiwch bob cyfle mae bywyd yn ei roi i chi, dydych chi byth yn gwybod beth sydd rownd y gornel. Cymerwch ofal o'ch gilydd yn y bennod newydd hon yn eich bywyd a pheidiwch ag anghofio bod cael hwyl yn bwysig iawn.”

Cyflwynwyd y Gymrodoriaeth Anrhydeddus i Emma gan yr Athro Mererid Hopwood.  Meddai hithau:

“Wrth i ni anrhydeddu ein graddedigion newydd, nid ydym yn cael y cyfle bob amser i anrhydeddu cymrawd newydd, sydd hefyd wedi bod yn un o’n myfyrwyr. Ychydig o  flynyddoedd yn ôl roedd Emma yn eich sefyllfa chi. Ni fu gyrfa Emma yn yrfa gyffredin. Mae Emma, ​​sy'n dal i fod yn athro ac sy'n dal i ysbrydoli ei disgyblion dosbarth, wedi dod o hyd i ystafell ddosbarth lawer mwy a llwyfan gwahanol ar gyfer ei hysbrydoliaeth. Nod Sefydliad Daniel Picton Jones yw cefnogi pobl mewn cymunedau gwledig sydd â phroblemau iechyd meddwl, yn enwedig dynion yn y sector amaethyddol. Gan fod iechyd meddwl yn broblem mor amlwg ar draws y sector amaethyddol, mae’r elusen y Emma wedi'i sefydlu, yn chwalu'r stigma sy'n amgylchynu iechyd meddwl ac yn darparu gwasanaethau cefnogi i'r rhai hynny mewn cymunedau gwledig.

Gall Emma drwy ei phrofiad, cynhesrwydd a thosturi ysbrydoli pobl i wrando. Ac mae hynny'n un o brif lwyddiannau'r elusen. Gwneud i bobl wrando a siarad. Wrth i'n graddedigion newydd adael rwy'n siŵr, Emma, ​​bydd eich stori yn ysbrydoliaeth iddynt. Waeth beth sydd o'n blaenau, rydych chi wedi dangos i ni i gyd fod ffordd ymlaen, bob amser, ond mai’r ffordd orau i deithio yw pan fydd y baich yn cael ei rannu.”

Gwybodaeth Bellach

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch ag Arwel Lloyd trwy anfon neges e-bost at Arwel.lloyd@uwtsd.ac.uk / 01267 676663