Gradd-Brentisiaethau Cymru Mewn Gweithgynhyrchu Uwch a Pheirianneg - Digwyddiadau Cyswllt Diwydiant dros Frecwast 11 a 12 Ebrill


29.03.2019

Yn ystod haf 2019, bydd Llywodraeth Cymru’n rhyddhau cyllid ar gyfer y Gradd-brentisiaethau mewn Gweithgynhyrchu Uwch a Pheirianneg sy’n cael eu datblygu gan Brifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant ac a gyflwynir ar gampws newydd y Brifysgol yn SA1 Glannau Abertawe o fis Medi 2019.

Degree apprentices in blue overalls control hydraulic manufacturing arms.

Mae gradd-brentisiaethau’n ffordd wych o uwchsgilio eich gweithwyr presennol, darparu dilyniant ar gyfer eich prentisiaid neu annog recriwtiaid newydd i’ch sefydliad.  Mae’r rhaglen hon yn caniatáu i’ch gweithwyr astudio am radd Baglor lawn, tra’n cymhwyso gwybodaeth newydd yn y gweithle a chyflwyno sgiliau newydd i’ch busnes.

Mae’r ddarpariaeth academaidd ar gyfer y Radd-brentisiaeth wedi’i hariannu’n llawn.

Bydd prentisiaethau ar gael yn y meysydd canlynol:

 • Gweithrediadau Gweithgynhyrchu Uwch
 • Peirianneg Systemau Gweithgynhyrchu
 • Peirianneg Fecanyddol a Gweithgynhyrchu
 • Gwyddor Defnyddiau
 • Bydd y Radd-brentisiaeth lawn yn rhedeg dros 4 blynedd. Fodd bynnag, mae’n bosibl y gall myfyrwyr sydd â chymwysterau neu brofiad blaenorol priodol gwblhau eu hastudiaethau dros gyfnod byrrach.  

  Bydd yr astudiaeth academaidd i ffwrdd o’r swydd yn digwydd dros 42 wythnos ar brynhawniau a nosweithiau Gwener (1pm-7pm) yn natblygiad y Drindod Dewi Sant yn SA1 Glannau Abertawe.

  Cefnogir y prentisiaid gydol eu rhaglen gan Gynghorydd Hyfforddiant, a fydd yn ymweld â’r gweithle’n rheolaidd, ac yn darparu’r cyswllt rhwng yr astudiaethau academaidd a’r dysgu yn y gweithle, gan fynd i’r afael ag unrhyw faterion a allai godi yn ystod y rhaglen.

  Gweledigaeth y Brifysgol ar gyfer SA1 Glannau Abertawe yw creu cymdogaeth lle mae cydweithio a phartneriaeth yn ysgogwyr allweddol ar gyfer dysgu, addysgu ac arloesi. Ar y cyd â’n partneriaid, rydym yn datblygu darpariaeth newydd i fynd i’r afael â bylchau mewn sgiliau, creu canolfannau menter a chynlluniau sbarduno er mwyn meithrin busnesau newydd, datblygu sgiliau busnesau cyfredol a denu buddsoddiad newydd i’r ardal.  

  Mae gradd-brentisiaethau mewn Gweithgynhyrchu Uwch a Pheirianneg yn rhoi cyfle unigryw i lunio rhaglen astudio ar y cyd â chyflogwyr, sy’n integreiddio astudio academaidd a chymhwyso ymarferol yn llwyr o’r 

  cychwyn cyntaf.  Mae hyfforddiant ystyrlon sy’n gysylltiedig â chyfleoedd gyrfa go iawn, ac ennill gradd ôl-raddedig ar yr un pryd, yn fynegiant diriaethol o’r ffrwd sgiliau sy’n greiddiol i SA1 Glannau Abertawe, lle rydym wedi ymrwymo i ddatblygu graddedigion creadigol, medrus a chyflogadwy.

  Meddai Barry Liles, OBE, Pro Is-Ganghellor (Sgiliau a Dysgu Gydol Oes) yn y Drindod Dewi Sant: “Fel darparwr sgiliau lefel uchel, rydym ni’n cydnabod y buddion aruthrol y gellir eu cyflawni i’n myfyrwyr ac i gyflogwyr drwy radd-brentisiaethau mewn gweithgynhyrchu uwch a pheirianneg.  Maen nhw’n amhrisiadwy o ran paratoi myfyrwyr â’r sgiliau a’r wybodaeth sydd eu hangen ar gyfer diwydiant, gan ddefnyddio cyfuniad o arbenigeddau i uwchsgilio’r ffrwd dalent ar gyfer cyflogwyr yng Nghymru a thu hwnt.  Ein bwriad yw sicrhau bod pob myfyriwr sy’n cerdded drwy ein drysau yn gadael â set o sgiliau ar gyfer oes.”

  I gael rhagor o wybodaeth am Radd-brentisiaethau a Phrentisiaethau Uwch a ddarperir gan y Drindod Dewi Sant a’i phartneriaid, cysylltwch ag apprenticeships@uwtsd.ac.uk

  Manylion y Digwyddiadau

  Cynhelir Digwyddiadau Cyswllt Diwydiannol dros Frecwast yn Abertawe a Phen-y-bont ar Ogwr i drafod y Gradd-brentisiaethau hyn.

 • Cofrestrwch gan ddefnyddio’r ddolen Eventbrite briodol isod:

   ABERTAWE 11 Ebrill

  7.30am tan 9am

  ADEILAD IQ PCYDDS,

  Heol y Brenin, Abertawe, SA1 8EW

  Dolen i'r Map (adeilad rhif 9/10 ar y map)

  Cofrestrwch yma (Digwyddiad Abertawe)

  Parcio

  Sylwer y bydd lle i barcio o flaen adeilad IQ. Anfonwch e-bost i’r dderbynfa o leiaf 24 awr cyn y digwyddiad fel y gellir darparu trwydded barcio am ddim.  Dylid anfon yr e-bost i swanseareception@uwtsd.ac.uk  Nodwch Digwyddiad Prentisiaethau / Apprenticeships Event fel y pwnc a rhowch enwau’r bobl fydd yn dod ynghyd â rhifau cofrestru ceir cyfatebol.   

  PEN-Y-BONT AR OGWR 12 Ebrill

  8.15am tan 9:30am

  CANOLFAN WATERTON

  Ystâd Ddiwydiannol Waterton, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 3WT

  Cofrestrwch yma (Digwyddiad Pen-y-bont ar Ogwr)

   Bydd lle parcio ar gael yng Nghanolfan Waterton.

Gwybodaeth Bellach

Rebecca Davies

Swyddog Gweithredol Cysylltiadau â’r Wasg a’r Cyfryngau

Executive Press and Media Relations Officer

Cyfathrebu Corfforaethol a Chysylltiadau Cyhoeddus

Corporate Communications and PR

Tel: 01792 483695
Mobile: 07384 467071
Email: Rebecca.Davies@uwtsd.ac.uk