Gradd mewn busnes o Brifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant wedi helpu myfyriwr rhoi busnes arloesol ar waith


12.08.2019

Fel pe na bai ennill gradd ddosbarth cyntaf ddim yn ddigon o lwyddiant, mae Kyle Ramcke, myfyriwr o Brifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant, bellach yn dechrau ei fusnes ei hun.

Kyle Ramcke

Graddiodd Kyle, 30, o Lanelli, yr haf yma gydag anrhydedd dosbarth cyntaf yn ei BA mewn Rheolaeth Busnes ac mae ar hyn o bryd yn cwblhau dechrau ei fusnes, sef brand dillad gweithgar o’r enw LIRON.

“Teimlodd fel rhyddhad anferth i gael dosbarth cyntaf,” meddai. “Ar y dechrau roeddwn i wedi gobeithio cael dosbarth cyntaf ac yn meddwl ei bod o fewn cyrraedd yn ystod y camau cynnar, ond wrth gydbwyso dwy swydd, hyfforddiant cryfhau’r corff a cheisio datblygu dechrau fy musnes fy hun, byddwn i wedi bod yn fodlon iawn ar 2:1, felly roedd yn deimlad gwych i orffen gyda dosbarth cyntaf.”

Roedd gan Kyle nifer o swyddi er mwyn iddo allu gweithio o gwmpas ei astudiaethau, ac yn y pen draw penderfynodd gael gwaith cymorth hyblyg yn ystod y dydd a gweithio fel dryswr mewn clwb nos gyda’r nos i gynilo ar gyfer dechrau ei fusnes.

“Fy nghyngor ar gyfer jyglo gwaith ac astudio fyddai cynllunio a threfnu ymlaen llaw,” meddai. “Defnyddiais ddogfennau Excel yn selog er mwyn amserlennu gwaith, hyfforddiant a busnes.” Ychwanega ei fod wrth ei fodd gyda’r cymorth a’r addysgu a dderbyniodd gan y brifysgol yn ystod ei radd.

“Roedd y darlithwyr yn hollol wych ac yn wir hybu meddwl yn feirniadol a datblygu syniadau. Allwn i ddim bod yn hapusach gyda’r cyrsiau a ddewisais yn y flwyddyn olaf, a oedd, rwy’n credu, yn hanfodol i mi ennill y canlyniad a ges i. Roeddwn i’n teimlo y gallwn gladdu fy nannedd yn y pynciau ac roedd y darlithwyr yn rhagorol. Teimlais fod y cymorth yn ardderchog a byddaf yn bendant yn colli ‘personoliaethau mawr’ rhai o’r darlithwyr.”

Ychwanega ei fod yn falch ei fod wedi mynd i brifysgol fel myfyriwr aeddfed – penderfyniad sydd, yn ei dyb ef, wedi'i arfogi’n well i astudio busnes.

“Mae ei wneud yn hwyrach wedi gadael i mi gael profiad mewn rheoli busnes, cael egwyl rhag addysg a dod yn ôl i'w wneud gyda gwell pen ar f’ysgwyddau,” meddai.

Mae Kyle bellach yn rhoi ei egni i gyd i mewn i lansio LIRON, brand o ddillad gweithgar sy’n cyfuno ansawdd, cyfforddusrwydd a steil.

“Byddwn yn profi’r farchnad cyn mis Hydref gyda lansiad swyddogol i ddilyn,” meddai.

Meddai Dr Gareth Hughes, Cyfarwyddwr y Rhaglen DBA rhan-amser ac Uwch ddarlithydd mewn Rheolaeth Strategol: “Yn ystod ei amser yn astudio yn PCYDDS, mae Kyle wedi dangos ei fod yn fyfyriwr teilwng, gan ennill graddau ardderchog tra’n cydbwyso ymrwymiadau i’w waith a chwaraeon lefel uchel. Mae Kyle bellach yn ceisio rhoi’r wybodaeth a’r sgiliau a ddysgodd fel rhan o’i gwrs gradd ar waith drwy sefydlu ei frand ei hun o ddillad gweithgar. Rwy’n hyderus y bydd Kyle yn rhoi’r un eiddgarwch ac egni i mewn i'w fenter ac rwy’n siŵr y bydd yn llwyddiant mawr.”