Grŵp PCYDDS yn dathlu dod yn 1af yn y DU am Ffasiwn a Thecstilau yn nhabl cynghrair Prifysgolion y Guardian 2020


26.06.2019

“Mae gosod creadigrwydd a chyflogadwyedd yn ganolog i’n rhaglen yn talu ar ei ganfed i’n myfyrwyr.”  - Cyfarwyddwr Rhaglen Dylunio Patrymau Arwyneb, Georgia McKie.

 

A student stands next to designs for wallpaper.

Mae PCYDDS wedi codi 29 safle yn nhabl cynghrair Prifysgolion y Guardian 2020, ac mae’n gydradd 3ydd yn y DU o ran y nifer o safleoedd a godwyd. Bellach mae’r Brifysgol yn gydradd 57fed at ei gilydd o’r 121 o sefydliadau sydd wedi’u cynnwys o bob  rhan o’r DU.  A gyda 3 phwnc wedi’u cynnwys yn y 10 uchaf at ei gilydd yn y DU: ‘Ffasiwn a Thecstilau’ (1af), ‘Dylunio a Chrefftau (7fed), a Chelf (8fed), mae digon o ddathlu i’w wneud.

Felly beth sy’n gwneud y rhaglen Dylunio Patrymau Arwyneb (DPA) yn rhif 1/mor llwyddiannus? Dyma’r Cyfarwyddwr Rhaglen Georgia McKie yn adfyfyrio....

Natur amlddisgyblaethol y rhaglen, fel y dyfynnir yn erthygl y Guardian isod...

“Mae cwrs ffasiwn a thecstilau Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant wedi sefydlu’i hun yn gyflym fel y gorau yn y wlad, diolch i lefelau uchel o foddhad myfyrwyr a chyrsiau amlddisgyblaethol arloesol.”

“Mae’r teitl Dylunio Patrymau Arwyneb yn rhoi i dîm y rhaglen ffordd unigryw o ddehongli’r dirwedd ddylunio sy’n esblygu’n barhaus.  Heb ei chyfyngu gan y llwybrau traddodiadol a neilltuwyd i raglenni tecstilau drwy’r ddisgyblaeth berthnasol, megis “Tecstilau Printiedig” er enghraifft, mae’r rhaglen yn dilyn llwybrau niferus, amrywiol yn aml, gan adlewyrchu cymhlethdodau’r hyn sy’n bodoli yn y byd  tu allan, gan ofyn i fyfyrwyr ystyried yr hyn sydd eto i gael ei ddarganfod.  

Mae’r rhaglen yn mynd i’r afael â chraidd yr hyn y byddai myfyriwr israddedig yn ei ddisgwyl gan unrhyw raglen tecstilau gwerth ei halen ond yn symud ymlaen o’r man cychwyn hwnnw i roi sylw i’r angen cynyddol am allu amryddawn a gwytnwch mewn dylunwyr a dylunio.  Mae ethos y rhaglen yn hollgynhwysol, gan ymateb i gyfle mewn ffordd sy'n adlewyrchu arfer dylunydd sydd â’r agwedd “mae gennym bopeth i'w ennill a dim byd i'w golli” tuag at roi cynnig ar bethau newydd.  Mae hyn wedi esgor ar gyfleoedd i fyfyrwyr gydweithio  mewn meysydd a fyddai fel arfer y tu allan i faes rhaglen dylunio tecstilau – er enghraifft prosiect byw gyda’r ddeuawd Dylunio Cynnyrch Freshwest, y briff byw diweddar gydag Orangebox, ac ymateb cydweithredol blaenorol i friff byw rhwng myfyriwr Dylunio Patrymau Arwyneb a myfyriwr Dylunio Cynnyrch ar gyfer Rolls Royce.  Dim ond cipolwg cyflym yw hyn, mae’r rhestr yn helaeth, gyda’r dull hwn yn norm i’r tîm a’r myfyrwyr Dylunio Patrymau Arwyneb.

Mae Athro Ymarfer Dylunio Patrymau Arwyneb, Mark Eley, o Eley Kishimoto wedi canmol y rhaglen, gan ddweud: “Cyflawnir ansawdd a safon y gwaith gan y myfyrwyr Patrymau Arwyneb yn PCYDDS mewn ffordd mor broffesiynol.  Dylid canu clod ymdrech cydweithredol y tîm rhaglen cyfan.  Byddai’r gwaith dylunio a gyflwynir gan bob myfyriwr yn gallu cystadlu yn y farchnad y bwriadwyd y gwaith ar ei chyfer.”

Deillia’r gwaddol hwn o sefydlu’r rhaglen 20 mlynedd yn ôl, pan ysgrifennwyd a chyflwynwyd y rhaglen gan Beate Gegenwart, sydd bellach wedi ymddeol o Goleg Celf Abertawe, mewn ymateb i’r hyn a ystyriai hi yn fwlch yn y farchnad.  Â’r rhaglen yn ddyfnach o lawer na phatrwm – mae’r dreftadaeth o wneud yn rhedeg yn ddwfn trwy DNA y rhaglen, ac mae’r natur amlddisgyblaethol wedi bod yno o’r cychwyn, gan gynnig technolegau newydd a thraddodiadol yn gyfochrog â’i gilydd, ac archwilio’r gorgyffwrdd.  Mae’r tîm rhaglen cyfredol yn cynnwys dylunydd tecstilau lluniedig, dylunwyr tecstilau printiedig, ceramegydd, gemydd a gwneuthurwr printiau, sydd wedi’u hymrwymo i ddyfodol amlddisgyblaethol.  

Mae’r ffaith fod Beate wedi hyfforddi fel Ceramegydd i ddechrau, cyn symud ymlaen i faes Gwneud Printiau, a’i bod bellach yn gweithio gydag enamel a metelau wedi’u torri’n ddigidol yn dweud y cwbl... Nid oes unrhyw deitl rhaglen yn y DU sy’n gallu mynegi hynny, ond mewn gwirionedd mae’r holl ddisgyblaethau hyn o ran deunydd a phroses wedi cael lle amlwg ym mhrofiadau myfyrwyr ein carfan bresennol.  Maen nhw’n dod atom ni gan ein bod yn cynnig yr ehangder hwnnw – rydym yn denu meddyliau chwilfrydig, ymholgar sy’n ystyried bod y syniad o weithio gydag amryw byd o bartneriaid allanol yn atyniadol tu hwnt.”  

Lle i wneud

Mae’r rhaglen wedi’i lleoli mewn stiwdio fywiog, olau, braf sydd â lle i bedair blwyddyn y cwrs, a’r myfyrwyr yn cael desg bersonol dros gyfnod eu hastudiaethau.  Daw’r lle hwn yn ail gartref, gyda’r stiwdio’n ganolog i’r rhaglen.  Ar adeg pan mae Prifysgolion yn colli mannau dysgu dros y wlad i gyd, mae Coleg Celf Abertawe yn arddel pwysigrwydd cael lle i wneud, ac mae’r tîm Patrymau Arwyneb yn dathlu’r man dysgu trawsffurfiol hwn yn wythnosol yn eu heitem Desg yr Wythnos ar Instagram!  Mae'r rhaglen yn seiliedig ar ymdrech i sicrhau rhagoriaeth trwy ymestyn ac ymarfer sgiliau, ac mae'r lle hefyd yn creu deialog rhwng y grwpiau blwyddyn gan feithrin ymdeimlad o berthyn a lles, gwella allbwn trwy fynediad at gyfleusterau, a'r amser sydd ar gael i ddatblygu syniadau mewn lle creadigol, wrth eistedd a meddwl.

O bobtu i’r stiwdio mae gweithdai helaeth eu hoffer lle gall myfyrwyr archwilio ystod eang o ddeunyddiau a phrosesau, sy’n galluogi cymryd rhan mewn dulliau perthnasol o arfer dylunio.

Mae ystafelloedd digidol yn darparu cyfleusterau argraffu mewnol, torri â laser, ysgythru, torri â jet dŵr a phlotyddion, gyda mynediad i feddalwedd o safon ddiwydiannol. Mae ystafell printio tecstilau a lab lliwio yn hyrwyddo arbrofi a phroffesiynoldeb arfer stiwdio da sy’n trosglwyddo ar unwaith i’r gweithle.   Mae amrywiaeth o leoedd i wneud ar gael gyda meinciau pwrpasol a mynediad at gyfleusterau torri, uno a ffurfio.  Ceir ystafell wnïo gyda pheiriannau gwnïo domestig a digidol, peiriant brodio digidol gyda meddalwedd o safon ddiwydiannol a pheiriant pwnsio â nodwyddau 900 gwely ar wahân.  

Rydym yn meithrin ymagwedd drylwyr a bywiog at y broses ddylunio ar draws ein cyfleusterau rhagorol. Rhoddir y rhyddid i fyfyrwyr arloesi, archwilio terfynau’r hyn sydd ar gael ac fe’u hanogir i chwarae, gyda chymorth rhaglen strwythuredig o weithdai a sesiynau tiwtorial.   Mae lluniadu ac ymchwil wreiddiol yn agwedd bwysig ar ein rhaglen ac fe’u haddysgir o ddechrau tan ddiwedd y cwrs mewn cynifer o ffyrdd gwahanol.  Anogir pob myfyriwr i ganfod ei iaith bersonol ei hun trwy'r profiadau hyn.   

Fel y cofia Charlotte Field, Cyn-fyfyriwr Dylunio Patrymau Arwyneb, Dylunydd yn Nobody’s Child:

“Mae popeth a addysgir ar y cwrs israddedig yn gosod sylfaen ar gyfer y diwydiant. Rydych yn dysgu sgiliau y byddwch yn eu defnyddio am weddill eich gyrfa.”

 Abertawe yw’r arf dirgel....

Beth sy’n wych ynglŷn ag Abertawe yn ôl ein myfyrwyr...

 

  • Y Traethau – hyd yn oed os nad yw’r tywydd yn cydweithredu bob amser, mae wastad yn hyfryd. Arfordir Penrhyn Gŵyr, y machlud dros Rosili (mae’n rhaid i chi ymweld â Rhosili!!) Astudio ger y Lli!
  • Y Ddinas – mae popeth o fewn pellter cerdded, popeth yn ganolog, siopau gwych!
  • Stryd y Gwynt - y bywyd nos drwg-enwog! Mae yna rywle bob amser i gymdeithasu, ddydd neu nos... caffi bach lleol clyd,  y Mwmbwls ‘pentrefol’ neu oreuon Stryd y Gwynt! 
  • Yr hufen iâ godidog, chwedlonol! Verdi’s ynteu Joe’s?  Dewiswch chi.
  • Costau byw rhad a hwylus
  • Ceir llu o fannau lle gallwch gael eich ysbrydoli – amgueddfeydd ac orielau o safon fyd-eang ar garreg ein drws – Oriel Mission, y Glannau, Glynn Vivian...
  • Mae diwylliant unigryw Abertawe yn gynnes ac yn groesawgar i bawb sy’n ymweld!
  • Mae’n lle llawn addewid ar ei brifiant, gyda chymaint o adfywio’n digwydd, gan wneud Abertawe hyd yn oed yn well. Ceir cyfleoedd a digwyddiadau gwych megis Penwythnos Mwyaf BBC Radio 1 y llynedd – mae’r ddinas yn lle cyffrous i fod ynddi.

Nia Rist yn gwenu ymhlith enghreifftiau o'i hystod cynnyrch wedi'i argraffu ar sgrin.

Meddai Dr Peter Spring, Pennaeth Ysgol Dylunio a’r Celfyddydau Cymhwysol yng Ngholeg Celf Abertawe, PCYDDS: “Rydym wrth ein bodd ac yn eithriadol o falch o ganlyniadau diweddaraf yr arolygon cenedlaethol sy’n ein gosod ar frig y rhestr o brifysgolion y DU; 1af am Ffasiwn a Thecstilau a 1af hefyd am ein ‘Rhaglenni a Darlithoedd.’  Mae’r rhain, a’r canlyniadau gwych eraill a gafodd y Drindod Dewi Sant yn yr arolygon cenedlaethol eleni, yn adeiladu ar yr hyn a enillwyd y llynedd, ac mae’n tystio i’r tîm anhygoel, y myfyrwyr rhagorol a’r ymroddiad sydd ganddynt i gyd tuag at eu pynciau. Fel Pennaeth yr Ysgol Dylunio a’r Celfyddydau Cymhwysol, rwy’n falch tu hwnt o’n cydweithwyr a’u hymroddiad.  Mae’r uchelgeisiau sydd ganddynt ar gyfer eu myfyrwyr yn amlwg i bawb eu gweld, ac i’r genhedlaeth nesaf o dalent newydd i brofi drostyn nhw’u hunain.”

 

Myfyriwr yn gweithio gyda phren.

Gwybodaeth Bellach

Rebecca Davies

Swyddog Gweithredol Cysylltiadau â’r Wasg a’r Cyfryngau

Executive Press and Media Relations Officer

Cyfathrebu Corfforaethol a Chysylltiadau Cyhoeddus

Corporate Communications and PR

Mobile: 07384 467071

Email: Rebecca.Davies@uwtsd.ac.uk