Gweinidog Addysg yn esbonio i fyfyrwyr PCYDDS pam na fu erioed amser gwell i addysgu


11.12.2019

Mae’r Gweinidog Addysg, Kirsty Williams, wedi ymweld ag Athrofa Addysg Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant (PCYDDS) i siarad â myfyrwyr ynglŷn â pham mai nawr yw’r amser perffaith i ddechrau ar eu gyrfa addysgu yng Nghymru.

Student teachers from UWTSD's Athrofa meeting Education Minister Kirsty Williams

Mae Llywodraeth Cymru wedi ymrwymo i fuddsoddi a datblygu gweithlu addysgu ardderchog er mwyn cefnogi darparu’r cwricwlwm newydd i ysgolion, sydd i’w gyflwyno mewn ysgolion o fis Medi 2022.

Meddai’r Gweinidog: “Bu’n bleser ymweld â’r Athrofa Addysg yn PCYDDS a chwrdd â myfyrwyr a all ddod yn athrawon yng Nghymru yn y dyfodol agos iawn.

 “Mae plant ar draws Cymru yn elwa o ddydd i ddydd o ganlyniad i ymrwymiad ein hathrawon ymroddedig ac rydym yn chwilio am bobl o bob cefndir sydd â’r dawn a’r dyhead ac sy’n barod i ymuno â’n gweithlu perfformiad-uchel.

 “Mae’n amser cyffrous i fod yn athro yng Nghymru wrth i ni baratoi ar gyfer cyflwyno Cwricwlwm newydd sydd wedi ei lunio gan athrawon, gan adael iddynt fod yn greadigol yn y ffordd maent yn cyflwyno eu gwersi. 

 “Byddwn yn annog unrhyw un sy’n ystyried gyrfa mewn addysgu i edrych ar y cyfleoedd sydd ar gael a gweld a oes ganddynt yr hyn sydd ei angen i lwyddo yn y maes arbennig o werthfawr yma.”

Ymweliad y Gweinidog â champws newydd PCYDDS ar lannau Abertawe yw’r arhosiad olaf ond un ar y daith y mae’n ei gwneud o gwmpas pedair Partneriaeth Addysg Athrawon gyfredol Cymru, yn ogystal âr Bartneriaeth sydd newydd ei hachredu ym Mhrifysgol De Cymru.

Yn PCYDDS clywodd oddi wrth ddarpar athrawon am yr hyn a oedd wedi eu denu at yrfa ar flaen y dosbarth, a siaradodd ag israddedigion cyfredol am fanteision addysgu fel dewis gyrfa.  

Meddai Siobhan Eleri, myfyrwraig addysg athrawon yn PCYDDS a siaradodd â’r Gweinidog: “Rwy’ eisoes wedi dysgu cymaint ers dechrau fy addysg athrawon yn PCYDDS ac rwy’n mwynhau gweithio gyda phlant yn fawr drwy fy lleoliad cyntaf mewn ysgol. Mae mor werth chweil i weld yr effaith gadarnhaol y gallwch ei gael ar bobl ifanc ac mae’n teimlo fel braint i fod mewn sefyllfa i lunio bywydau plant er y gwell. Mae pob dydd yn wahanol ac alla’ i ddim aros i gael gweld beth sy gan y dyfodol i blant yng Nghymru gyda’n cwricwlwm newydd sy nawr o gwmpas y gornel!”

Ychwanegodd Elaine Sharpling, cyfarwyddwr addysg athrawon PCYDDS: “Mae addysg yng Nghymru yn newid a gyda hynny y daw galwadau newydd ar ein gweithlu addysgu. Mae Partneriaeth Dysgu Proffesiynol yr Athrofa (PDPA) wedi ei llunio gyda’r her hon mewn golwg ac mae’n gweld PCYDDS a mwy na 100 o ysgolion partner yn gweithio gyda’i gilydd i baratoi’r genhedlaeth nesaf o athrawon dosbarth.

Mae ein partneriaeth AGA yn eang, yn ymestyn o Sir Fynwy yn y dwyrain i Sir Benfro yn y gorllewin, ac rydym yn ffodus i gael gweithio gyda llawer o gydweithwyr dawnus ar draws system addysg Cymru.

Rydym yn cynnig llwybrau cynradd ac uwchradd at addysgu, gyda llwybrau cyfrwng Saesneg a chyfrwng Cymraeg ar gael, a charem siarad ag unrhyw un sydd â diddordeb mewn dechrau gyrfa werthfawr a boddhaus yn y dosbarth. Nid yw byth yn rhy hwyr i ymuno â’r proffesiwn addysgu ac ysbrydoli cariad at ddysgu a chreadigrwydd.

Ymwelwch â’n gwefan – www.uwtsd.ac.uk/teacher-education - am ragor o wybodaeth, a gwnewch wahaniaeth, addysgwch!”

I gymhwyso fel athro, rhaid i fyfyrwyr cyfredol ennill Tystysgrif Addysg i Raddedigion (TAR). Fel arfer mae cyrsiau TAR yn parhau am flwyddyn, ac yn cynnwys elfennau damcaniaethol yn ogystal ag ymarferol, gan gynnwys amser ar leoliad o fewn ysgolion. Mae llwybr newydd sbon sy’n cael ei ddarparu gan y Brifysgol Agored hefyd yn cael ei ddatblygu ar hyn o bryd, i unrhyw un nad yw mewn sefyllfa i ymgymryd â’r TAR amser llawn.

Os oes gennych angerdd tuag at eich pwnc neu faes arbenigol, a hoffech ysbrydoli pobl ifanc, ni fu erioed amser gwell i ddod yn athro yng Nghymru. Mae sawl ffordd o ddechrau ar eich gyrfa mewn addysgu – boed hynny fel cam cyntaf i mewn i fyd gwaith, dychwelyd i addysgu neu fel gyrfa newydd gyfan.

I gael rhagor o wybodaeth ac i ddysgu am y cymhelliannau ariannol sydd ar gael i helpu pobl hyfforddi, ewch i www.darganfodaddysgu.cymru os gwelwch yn dda.

Education Minister Kirsty Williams visiting UWTSD's Athrofa

Gwybodaeth Bellach

Rebecca Davies

Swyddog Gweithredol Cysylltiadau â’r Wasg a’r Cyfryngau

Executive Press and Media Relations Officer

Cyfathrebu Corfforaethol a Chysylltiadau Cyhoeddus

Corporate Communications and PR

Tel: 01792 483695

Mobile: 07384 467071

Email: Rebecca.Davies@uwtsd.ac.uk