Gwobr Arian i’r Drindod Dewi Sant yn y Fframwaith Rhagoriaeth Addysgu a Deilliannau Myfyrwyr (Fyrha)


19.06.2019

Mae Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant (YDDS) wedi derbyn gwobr arian yn y Fframwaith Rhagoriaeth Addysgu (FfRhA). 

TEF Silver logo RGB Welsh.

Mae’r fframwaith hwn yn asesu rhagoriaeth addysgu prifysgolion a cholegau a sut maent yn sicrhau deilliannau rhagorol gan eu myfyrwyr o ran cyflogaeth ar lefel raddedig neu addysg bellach. Datblygwyd y FfRhA gan Y Swyddfa Fyfyrwyr yn Lloegr, ac er bod polisi addysg uwch (AU) yn fater datganoledig, gall darparwyr AU unigol yng Nghymru, Yr Alban a Gogledd Iwerddon hefyd gymryd rhan yn wirfoddol.

Ceir arbenigwyr ar y panel, gan gynnwys academyddion, myfyrwyr a chynrychiolwyr cyflogwyr. Ystyriodd y panel yr holl wybodaeth a gyflwynodd YDDS yn ei chais mewn perthynas â’r meini prawf FfRhA, gan ddatgan bod ei ddyfarniad yn adlewyrchu’n arbennig tystiolaeth o:

  • ddylunio cyrsiau ac arferion asesu sy’n rhoi lle i ymestyn pob myfyriwr gan sicrhau eu bod yn cael eu herio’n sylweddol, ac yn caffael gwybodaeth, sgiliau a dealltwriaeth sy’n werthfawr iawn gan gyflogwyr;
  • lefelau gorau posibl o amser cyswllt, gan gynnwys darpariaeth bersonol eithriadol, sy’n ennyn ymgysylltiad ac ymrwymiad gweithredol at ddysgu ac astudio gan fyfyrwyr;
  • buddsoddiad clir mewn adnoddau ffisegol a digidol o ansawdd uchel sy’n dangos effaith ar ddysgu myfyrwyr;
  • defnydd o ymchwil ac ysgolheictod i gyfoethogi dyluniad cwricwlwm, cryfhau ymgysylltiad myfyrwyr, a chyfoethogi profiad myfyrwyr;
  • ymdeimlad cryf o genhadaeth ranbarthol a dinesig, ymrwymiad i ymgysylltu myfyrwyr â diwydiant, a strategaeth glir ar gyfer gwella rhagolygon graddedigion o fewn cyd-destun cyflogaeth heriol.

Meddai Dr Mirjam Plantinga,  Dirprwy Is-Ganghellor Cyswllt y Brifysgol ar gyfer Profiad Myfyrwyr: “Rydym wrth ein boddau gyda’n gwobr FfRhA arian ac yn falch iawn bod y panel wedi cydnabod rhagoriaeth ein haddysgu, y profiad dysgu personol yr ydym yn ei gynnig i’n myfyrwyr, ein ffocws cryf ar ddysgu a yrrir gan gyflogaeth ac ymgysylltu’r myfyrwyr. Mae’r cyflawniad hwn yn adlewyrchu gwaith caled pob un o’n staff a’r bartneriaeth agos sydd gennym gydag Undeb y Myfyrwyr a’r myfyrwyr eu hunain yn y Brifysgol."

Gwybodaeth Bellach

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch ag Arwel Lloyd trwy anfon neges e-bost at Arwel.lloyd@uwtsd.ac.uk / 01267 676663