Heddlu De Cymru a Heddlu Gwent yn dod ynghyd i groesawu grŵp newydd sbon o Swyddogion yr Heddlu dan Brentisiaeth


25.03.2019

Heddiw (dydd Llun 25 Mawrth), croesawodd Heddlu De Cymru a Heddlu Gwent eu cohort cyntaf o recriwtiaid o dan y Fframwaith Cymwysterau Addysg Plismona (PEQF) newydd. Fframwaith proffesiynol newydd ar gyfer hyfforddi swyddogion yr heddlu yw hwn.

A photo of a large number of new recruits to the police taken in a sports hall.

Bydd recriwtiaid newydd nawr yn ymuno naill ai drwy Brentisiaeth Gradd Cwnstabliaid yr Heddlu (PCDA) neu drwy'r Rhaglen Mynediad i Raddedigion (DHEP), sy'n deillio o newidiadau cenedlaethol a wnaed i'r broses o recriwtio swyddogion yr heddlu gan y Coleg Plismona – y corff proffesiynol ar gyfer gwasanaeth yr heddlu yng Nghymru a Lloegr.

Gan weithio gyda'i gilydd, roedd y pedwar heddlu yng Nghymru ymhlith y cyntaf i fabwysiadu llwybrau mynediad newydd PEQF, sy'n rhoi'r cyfle i'r rheini sydd am ddilyn gyrfa ym maes plismona i wneud hynny tra hefyd yn ennill gradd mewn plismona, neu Ddiploma mewn plismona drwy'r Rhaglen Mynediad i Raddedigion.

Nod PEQF yw cysoni ymarfer o ran asesu, achredu a rhoi hyfforddiant cychwynnol yr heddlu ar waith o fewn y 43 heddlu yng Nghymru a Lloegr.

Caiff hyfforddiant ar gyfer y 75 o recriwtiaid yn Heddlu De Cymru a'r 15 o recriwtiaid yn Heddlu Gwent ei rannu rhwng hyfforddiant craidd swyddogion yr heddlu gan Staff Gwent a Staff De Cymru mewn lleoliad hyfforddi ar y cyd ym Mhen-y-bont ar Ogwr, ac astudio ar gyfer eu priod gymwysterau gyda chefnogaeth eu Prifysgol bartner, sef Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant.

Dywedodd y Prif Gwnstabl Matt Jukes, Heddlu De Cymru: "Mae'n bleser gennyf groesawu ein recriwtiaid newydd i'r heddlu. Mae hwn yn ddechrau ar raglen datblygu newydd sbon, a fydd yn rhoi'r holl sgiliau a hyfforddiant sydd eu hangen arnynt, wrth iddynt hefyd ennill neu ddatblygu eu 

cymwysterau proffesiynol ymhellach. Rwy'n dymuno pob llwyddiant iddynt ac edrychaf ymlaen at weld sut y mae eu gyrfaoedd yn datblygu gyda ni.

"Rydym hefyd yn falch iawn ein bod ymhlith y cyntaf yn y wlad i allu cynnig y llwybrau newydd hyn i ymgeiswyr posibl ymuno â ni. Wrth wneud hyn, rydym yn gobeithio annog pobl o amrywiaeth eang o gefndiroedd i ystyried gyrfa mewn plismona, rhywbeth a allai, yn ein barn ni, ein helpu i sicrhau bod yr heddlu yn gynrychioliadol o'r cymunedau amrywiol rydym yn eu gwasanaethu."

Dywedodd y Prif Gwnstabl Julian Williams, Heddlu Gwent: "Heddiw yw diwrnod cyntaf rhaglen hyfforddiant newydd sbon ar gyfer ein swyddogion sy'n ymuno â'r heddlu. Bydd yr hyfforddiant 

proffesiynol y byddant yn ei gael gan swyddogion Gwent, staff Heddlu De Cymru a Phrifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yn rhoi'r sgiliau a'r wybodaeth sydd eu hangen ar gyfer plismona yn ogystal â chymhwyster proffesiynol cydnabyddedig.

“Bydd y profiad hwn yn ein galluogi i fod yn broffesiwn gyda gweithlu mwy cynrychioliadol a fydd â'r sgiliau, y pwerau a'r profiad cywir i ymateb i ofynion heriol y mae swyddogion yn eu hwynebu yn ddyddiol.

"Mae plismona yn waith cyffrous, heriol iawn a boddhaol, ac rwy'n falch bod y swyddogion hyn wedi dewis hyn fel eu gyrfa yn y dyfodol. Hoffwn ddymuno pob lwc iddynt yn eu gyrfaoedd yn y dyfodol gyda'r heddlu."

A group of police representatives and new apprentices smile for a photo.

Ceredig Emanuel, Pennaeth Chwaraeon, Iechyd ac Addysg Awyr Agored, Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant.

"Mae heddiw yn ddiwrnod cyffrous i bob un ohonom. Mae'n ddechrau taith newydd i'r recriwtiaid newydd ac i ni mewn partneriaeth â Heddlu Gwent a Heddlu De Cymru. Rydym yn dechrau rhaglen newydd sbon yr ydym wedi bod yn ei datblygu ar y cyd dros y flwyddyn ddiwethaf, er mwyn cysoni sgiliau, safonau a phriodoleddau plismona proffesiynol ag achrediad a her academaidd.

Y recriwtiaid newydd fydd rhai o'r rhai cyntaf yn y wlad i fynd drwy'r broses hon, ac felly byddant yn torri cwys newydd yn y cyfnod newydd hwn o fewn y Fframwaith Cymwysterau Addysg Plismona ac, fel Prifysgol, rydym yn falch mai ni yw'r corff dyfarnu yn y bartneriaeth hon. Ethos ein prifysgol yw Trawsnewid Addysg a Thrawsnewid Bywydau, ac mae heddiw yn enghraifft o hynny ac rydym yn dymuno pob llwyddiant i'r recriwtiaid newydd."

https://www.uwtsd.ac.uk/cy/prentisiaethau/

Gwybodaeth Bellach

Rebecca Davies

Swyddog Gweithredol Cysylltiadau â’r Wasg a’r Cyfryngau

Executive Press and Media Relations Officer

Cyfathrebu Corfforaethol a Chysylltiadau Cyhoeddus

Corporate Communications and PR

Tel: 01792 483695
Mobile: 07384 467071
Email: Rebecca.Davies@uwtsd.ac.uk