Heddlu De Cymru a Heddlu Gwent yn dod ynghyd i groesawu grŵp newydd sbon o Swyddogion yr Heddlu dan Brentisiaeth


25.03.2019

Heddiw (dydd Llun 25 Mawrth), croesawodd Heddlu De Cymru a Heddlu Gwent eu cohort cyntaf o recriwtiaid o dan y Fframwaith Cymwysterau Addysg Plismona (PEQF) newydd. Fframwaith proffesiynol newydd ar gyfer hyfforddi swyddogion yr heddlu yw hwn.

Bydd recriwtiaid newydd nawr yn ymuno naill ai drwy Brentisiaeth Gradd Cwnstabliaid yr Heddlu (PCDA) neu drwy'r Rhaglen Mynediad i Raddedigion (DHEP), sy'n deillio o newidiadau cenedlaethol a wnaed i'r broses o recriwtio swyddogion yr heddlu gan y Coleg Plismona – y corff proffesiynol ar gyfer gwasanaeth yr heddlu yng Nghymru a Lloegr.

Gan weithio gyda'i gilydd, roedd y pedwar heddlu yng Nghymru ymhlith y cyntaf i fabwysiadu llwybrau mynediad newydd PEQF, sy'n rhoi'r cyfle i'r rheini sydd am ddilyn gyrfa ym maes plismona i wneud hynny tra hefyd yn ennill gradd mewn plismona, neu Ddiploma mewn plismona drwy'r Rhaglen Mynediad i Raddedigion.

Nod PEQF yw cysoni ymarfer o ran asesu, achredu a rhoi hyfforddiant cychwynnol yr heddlu ar waith o fewn y 43 heddlu yng Nghymru a Lloegr.

Caiff hyfforddiant ar gyfer y 75 o recriwtiaid yn Heddlu De Cymru a'r 15 o recriwtiaid yn Heddlu Gwent ei rannu rhwng hyfforddiant craidd swyddogion yr heddlu gan Staff Gwent a Staff De Cymru mewn lleoliad hyfforddi ar y cyd ym Mhen-y-bont ar Ogwr, ac astudio ar gyfer eu priod gymwysterau gyda chefnogaeth eu Prifysgol bartner, sef Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant.

Dywedodd y Prif Gwnstabl Matt Jukes, Heddlu De Cymru: "Mae'n bleser gennyf groesawu ein recriwtiaid newydd i'r heddlu. Mae hwn yn ddechrau ar raglen datblygu newydd sbon, a fydd yn rhoi'r holl sgiliau a hyfforddiant sydd eu hangen arnynt, wrth iddynt hefyd ennill neu ddatblygu eu 

cymwysterau proffesiynol ymhellach. Rwy'n dymuno pob llwyddiant iddynt ac edrychaf ymlaen at weld sut y mae eu gyrfaoedd yn datblygu gyda ni.

"Rydym hefyd yn falch iawn ein bod ymhlith y cyntaf yn y wlad i allu cynnig y llwybrau newydd hyn i ymgeiswyr posibl ymuno â ni. Wrth wneud hyn, rydym yn gobeithio annog pobl o amrywiaeth eang o gefndiroedd i ystyried gyrfa mewn plismona, rhywbeth a allai, yn ein barn ni, ein helpu i sicrhau bod yr heddlu yn gynrychioliadol o'r cymunedau amrywiol rydym yn eu gwasanaethu."

Dywedodd y Prif Gwnstabl Julian Williams, Heddlu Gwent: "Heddiw yw diwrnod cyntaf rhaglen hyfforddiant newydd sbon ar gyfer ein swyddogion sy'n ymuno â'r heddlu. Bydd yr hyfforddiant 

proffesiynol y byddant yn ei gael gan swyddogion Gwent, staff Heddlu De Cymru a Phrifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yn rhoi'r sgiliau a'r wybodaeth sydd eu hangen ar gyfer plismona yn ogystal â chymhwyster proffesiynol cydnabyddedig.

“Bydd y profiad hwn yn ein galluogi i fod yn broffesiwn gyda gweithlu mwy cynrychioliadol a fydd â'r sgiliau, y pwerau a'r profiad cywir i ymateb i ofynion heriol y mae swyddogion yn eu hwynebu yn ddyddiol.

"Mae plismona yn waith cyffrous, heriol iawn a boddhaol, ac rwy'n falch bod y swyddogion hyn wedi dewis hyn fel eu gyrfa yn y dyfodol. Hoffwn ddymuno pob lwc iddynt yn eu gyrfaoedd yn y dyfodol gyda'r heddlu."

Ceredig Emanuel, Pennaeth Chwaraeon, Iechyd ac Addysg Awyr Agored, Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant.

"Mae heddiw yn ddiwrnod cyffrous i bob un ohonom. Mae'n ddechrau taith newydd i'r recriwtiaid newydd ac i ni mewn partneriaeth â Heddlu Gwent a Heddlu De Cymru. Rydym yn dechrau rhaglen newydd sbon yr ydym wedi bod yn ei datblygu ar y cyd dros y flwyddyn ddiwethaf, er mwyn cysoni sgiliau, safonau a phriodoleddau plismona proffesiynol ag achrediad a her academaidd.

Y recriwtiaid newydd fydd rhai o'r rhai cyntaf yn y wlad i fynd drwy'r broses hon, ac felly byddant yn torri cwys newydd yn y cyfnod newydd hwn o fewn y Fframwaith Cymwysterau Addysg Plismona ac, fel Prifysgol, rydym yn falch mai ni yw'r corff dyfarnu yn y bartneriaeth hon. Ethos ein prifysgol yw Trawsnewid Addysg a Thrawsnewid Bywydau, ac mae heddiw yn enghraifft o hynny ac rydym yn dymuno pob llwyddiant i'r recriwtiaid newydd."

https://www.uwtsd.ac.uk/cy/prentisiaethau/

Gwybodaeth Bellach

Rebecca Davies

Swyddog Gweithredol Cysylltiadau â’r Wasg a’r Cyfryngau

Executive Press and Media Relations Officer

Cyfathrebu Corfforaethol a Chysylltiadau Cyhoeddus

Corporate Communications and PR

Tel: 01792 483695
Mobile: 07384 467071
Email: Rebecca.Davies@uwtsd.ac.uk