Interniaid o Brifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant yn helpu i godi dros £473,000 mewn Cyfranddaliadau Solar Cymunedol


05.08.2019

Mae dau intern marchnata sy’n gweithio dros gwmni Egni Co-op wedi codi dros £473,000 mewn cyfranddaliadau cymunedol ar gyfer y cwmni sy'n anelu at osod 5MW o bŵer solar ar 250 o safleoedd yng Nghymru.

 Matt and Jordan

Mae Matthew Kilgariff a Jordan Coller o Brifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant wedi ymuno ag Egni Co-op fel rhan o ymdrech cydweithredol gyda’r brifysgol ac Undeb Cenedlaethol y Myfyrwyr – Lleoliadau er Lles, i annog cynaliadwyedd mewn addysg ledled Cymru a’r DU

Mae Egni Co-op, sy'n anelu at godi £750,000 trwy'r cynllun cyfranddaliadau, yn anelu at osod hyd at 5,000 kw o solar ar 250 o safleoedd ledled Cymru. Bydd hyn yn arbed £ 8m i'r safleoedd dros y 30 mlynedd nesaf ac yn atal 35,000 tunnell o allyriadau carbon.

Mae Egni hefyd yn bwriadu sefydlu cronfa addysg gwerth £ 2.9m ar gyfer ysgolion a phrifysgolion Cymru. Bydd y gronfa'n cynorthwyo Swyddog Addysg i ymweld ag ysgolion ac yn cefnogi athrawon, interniaethau myfyrwyr a datblygu adnoddau i alluogi ysgolion i integreiddio data o'r paneli solar a gwybodaeth am ynni adnewyddadwy i ystod o wersi. Bydd hefyd yn helpu gyda chynnal tripiau ysgol a phrifysgol am ddim i safleoedd solar Egni a fferm wynt gymunedol Awel Co-op.

Mae Egni eisoes wedi gweithio gydag ysgolion ledled Cymru, gan gynnwys Ysgol y Bedol yn Garnant, gan gyflwyno sgyrsiau i ddisgyblion am newid yn yr hinsawdd. Gosodwyd paneli solar hefyd ar yr ysgol gan arbed arian a thorri ei hôl troed carbon.

Dywedodd dirprwy is-ganghellor ymgysylltiad a chynaliadwyedd allanol Prifysgol Cymru Saint David Trinity: “Mae hwn yn gyfle gwych i’n myfyrwyr weithio ar gynnig cyfranddaliadau Cymru gyfan gydag Egni ac rwy’n falch iawn eu bod wedi codi mwy na £473k yn barod.

Mae cynaliadwyedd yn ffocws ar ein cwrs Astudiaethau Busnes yn Y Drindod Dewi Sant ac rydym wrth ein bodd o weld bod ein myfyrwyr yn gallu defnyddio’u sgiliau i gefnogi’r prosiect hwn.”

Dywedodd Matthew Kilgariff: “Dwi wedi bod yn lwcus i gael dod yn intern yn Egni Coop. Mae wedi bod yn gyfle i mi gymhwyso fy ngwybodaeth yn uniongyrchol, a helpu Egni i gyrraedd eu nodau amgylcheddol a chymunedol ar draws Cymru ar yr un pryd. Mae dysgu am strwythur a phwysigrwydd prosiectau ynni cymunedol fel Egni wedi fy helpu i weld posibiliadau’r sector ar gyfer y dyfodol.

Rwy’n credu y bydd cynnwys cynaliadwyedd amgylcheddol yn fy addysg yn rhoi mantais i mi mewn marchnad swyddi gystadleuol.”

Dywedodd Jordan Coller: “Trwy’r bartneriaeth rhwng Y Drindod Dewi sant â ‘Lleoliadau er Lles’, llwyddon nhw i gael interniaeth i mi gydag Egni Coop. Wrth weithio fel marchnadwr i Egni, dwi wedi dysgu sgiliau sylfaenol trwy gael profiad o’r diwylliant gweithio/marchnata nad yw o reidrwydd yn cael ei addysgu yn yr ystafell ddosbarth. Er enghraifft, o fewn yn amgylchedd mentrau cymdeithasol, ystyrir bod cydweithredu yn fwy gwerthfawr na chystadlu.”

Dywedodd cadeirydd Cydweithfa Egni, Dan McCallum: “Mae’n wych cael Jordan a Matthew yn gweithio gyda ni. Mae’r ddau yn ddawnus ac yn ymrwymedig iawn. Mae eu brwdfrydedd a’u gwaith caled wedi bod yn gymorth mawr i ni.”

Ychwanegodd Meg Baker, Uwch Swyddog Prosiect – Addysg ar gyfer Datblygu Cynaliadwy, Undeb Cenedlaethol y Myfyrwyr:

“Rydym yn falch dros ben o weld ein dau fyfyriwr cyntaf ar gynllun Lleoliadau er Lles UCM yn cael effaith cymdeithasol ac amgylcheddol go iawn drwy ddysgu seiliedig ar waith yn Egni. Dyma’r union nod roedd y rhaglen yn bwriadu ei chyflawni ac mae’n bleser cael gweithio gyda chwmni cydweithredol blaengar a allai weld y manteision o bartneru â myfyrwyr yn eu gwaith.”

Am wybodaeth bellach, ewch i www.egni.coop neu ffoniwch 01639 830870.

 Windturbine