James Williams o’r Drindod Dewi Sant yn cyrraedd rownd derfynol Gwobrau Addysgwyr Menter y DU


16.08.2019

Llongyfarchiadau i James Williams o’r Drindod Dewi Sant, uwch ddarlithydd yn yr Ysgol Cyfrifiadura Cymhwysol yn y Brifysgol, sydd wedi’i enwi’n un o dri i gyrraedd rownd derfynol gwobrau Addysgwyr Menter y DU, yn y categori Catalydd Menter.

Mae James yn addysgu modwl Prosiect Grŵp Menter ac Arloesi’r Ysgol ac mae’n trefnu Cystadleuaeth Arloesi flynyddol y Brifysgol.  Mae’r gystadleuaeth yn galluogi myfyrwyr yn yr Ysgol Cyfrifiadura Cymhwysol i greu timau rhyngddisgyblaethol a gwerthu eu syniadau arloesol i banel o arbenigwyr o’r diwydiant. Roedd y panel arbenigwyr eleni’n cynnwys Guy Wendon, Rheolwr Datblygu Busnes i noddwr y modwl a’r digwyddiad, Alacrity, a Paul Harwood, cyd-sylfaenydd TechHub Abertawe, a rheolwr menter i Lywodraeth Cymru.

Mae Gwobrau Cenedlaethol yr Addysgwyr Menter yn cydnabod rhagoriaeth ym maes addysg fenter ac entrepreneuriaeth o fewn addysg bellach ac uwch yn y DU.  Y nod yw gwobrwyo a dathlu’r rheini sydd wedi dangos ymrwymiad eithriadol ac ysbrydolgar i gefnogi entrepreneuriaeth ymhlith myfyrwyr a graddedigion.  

Mae’r categori Catalydd Menter yn cydnabod addysgwr neu ymarferydd unigol ym maes menter neu entrepreneuriaeth sy’n hyrwyddo newid trawsffurfiol o fewn neu’r tu allan i’r cwricwlwm.

Meddai Kathryn Penaluna, Athro Cysylltiol mewn Addysg Fenter yn y Drindod Dewi Sant:  “Mae addysg fenter yn ymwneud â chyfoethogi sgiliau ein dysgwyr, er mwyn iddyn nhw allu cychwyn eu busnes eu hun yn y pen draw, neu’n sicr bod yn ased i fusnes rhywun arall.  Mae gan addysgwyr arloesol ddealltwriaeth go iawn o’r hyn sydd ei angen, ac maen nhw’n arddangos y sgiliau hyn eu hunain.  

“Mae James yn mynd ati’n frwdfrydig iawn i annog myfyrwyr i gyflawni’u potensial llawn ac mae dysgu o ddifrif yn digwydd mewn ystafell ddosbarth lle mae chwerthin yn cael ei annog ac mae syniadau gwirion yn arwain at ddatrys problemau go iawn yn ein cymuned.  Rydw i wrth fy modd bod James yn y rownd derfynol gydag Addysgwyr Menter y DU.  Mae mwy na 100 o sefydliadau yn aelodau gyda nhw, felly mae’r gystadleuaeth yn ddwys. Mae cyrraedd y rownd derfynol yn cydnabod ymrwymiad James i’n myfyrwyr a’n graddedigion ac i bawb sy’n eu cefnogi nhw.”

Meddai James Williams: “Mae’n ffantastig cael f’enwebu am wobr mewn maes rydw i’n frwdfrydig iawn yn ei gylch. Mae’n rhoi ysbrydoliaeth a chyffro i mi fod mewn sefyllfa i gefnogi ein myfyrwyr i ddarganfod eu potensial, i ddatblygu eu galluoedd, i hwyluso cymhwyso’u syniadau’n greadigol ac i fynd â’u prosiectau arloesol ymlaen i ffurf fasnachol, naill ai fel busnes newydd ym maes technoleg neu i mewn i gwmnïau mwy o faint gyda’n partneriaid yn y diwydiant.

“Mae modwl y Prosiect Grŵp Arloesi yn rhoi llawer o gyfleoedd i fyfyrwyr: i ddarganfod a datblygu eu sgiliau a’u galluoedd, i ffurfio timau rhyngddisgyblaethol er mwyn creu atebion arloesol, ac i weithio gyda’n partneriaid yn y diwydiant i ffurfio prosiectau newydd, cyffrous sy’n darparu cyfleoedd ar gyfer gwaith i raddedigion.

“Mae’r Brifysgol yn amgylchedd dysgu ffantastig sy’n galluogi meddyliau disglair, ffres ein myfyrwyr i weithio gydag addysgwyr menter, cynrychiolwyr diwydiant, academyddion a chynrychiolwyr llywodraeth i gydweithio er mwyn creu atebion cadarnhaol sy’n gwneud gwahaniaeth cadarnhaol yn ein byd ni. Rydw i’n ddiolchgar am gael gweithio i Brifysgol sydd mor flaengar ac am gefnogaeth fy nghydweithwyr.”

Meddai Ken Skates, Gweinidog yr Economi:  “Mae’n wych gweld dathlu un o’n Hyrwyddwyr Menter am ei rôl wrth yrru entrepreneuriaeth drwy’r cwricwlwm ac yntau’n ei sefydlu’i hun yn fodel rôl ar gyfer entrepreneuriaid y dyfodol.   Dymuniadau gorau i James am y rownd derfynol ym mis Medi 2019.”

Cyhoeddir enillwyr 2019 yn rhan o Ginio Gala Cynhadledd Ryngwladol yr Addysgwyr Entrepreneuriaeth (IEEC) ar 5 Medi yn Rhydychen.

Gellir dod o hyd i ragor o wybodaeth yma: http://neea.org.uk/2019-finalists

Gwybodaeth Bellach

Rebecca Davies

Swyddog Gweithredol Cysylltiadau â’r Wasg a’r Cyfryngau

Executive Press and Media Relations Officer

Cyfathrebu Corfforaethol a Chysylltiadau Cyhoeddus

Corporate Communications and PR

Mobile: 07384 467071

Email: Rebecca.Davies@uwtsd.ac.uk