“Llwybro Sir Gâr: Ailfeddwl Economi Sir Gâr Gyda’n Gilydd” – Ysgol Fusnes Caerfyrddin y Drindod Dewi Sant a Chyngor Sir Gâr yn lansio partneriaeth strategol


22.01.2019

Mae Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant ac Uned Datblygu Economaidd Cyngor Sir Gâr heddiw (21 Ionawr 2019) wedi lansio strategaeth newydd sydd â'r nod o gysylltu Ysgol Fusnes Caerfyrddin â sefydliadau yn Sir Gaerfyrddin trwy leoliadau dysgu.

Llwybro Sir Gar 1

Yn ystod digwyddiad lansio arbennig, a gynhaliwyd ar gampws y Drindod Dewi Sant yng Nghaerfyrddin, mae’r ddau sefydliad wedi cytuno i weithio ar y cyd i helpu cyfoethogi’r rhyngweithio rhwng busnes ac addysg uwch yn y sir. Yn gyntaf, bydd y strategaeth ‘Llwybro Sir Gâr: Ailfeddwl Economi Sir Gâr’ yn canolbwyntio ar ddarparu cyfleoedd i fyfyrwyr Busnes a Rheolaeth yn Ysgol Fusnes Caerfyrddin i ymgymryd â lleoliadau gorchwyl a gorffen (o leiaf 20 diwrnod) o fewn sefydliadau a busnesau.

Yn dilyn y digwyddiad lansio dywedodd Dr Louise Emanuel, Cyfarwyddwr Rhaglen y portffolio busnes i israddedigion yn Ysgol Fusnes Caerfyrddin y Brifysgol:

"Rydym yn edrych ymlaen yn fawr at weithio gyda Chyngor Sir Gâr ar y fenter gyffrous hon a fydd yn gweld ein myfyrwyr yn cael y cyfle i ennill profiad ymarferol mewn amgylchedd busnes prysur.  Fel ysgol, rydym wedi ymrwymo i ddull cynaliadwy at fusnes sydd â’r potensial i adfywio ein cymunedau.  Trwy Llwybro Sir Gâr, gall staff a myfyrwyr Ysgol Fusnes Caerfyrddin gydweithio â thîm datblygu economaidd Sir Gâr ar brosiectau byw a lleoliadau gwaith fel y gall ein myfyrwyr feithrin sgiliau cyflogadwyedd hanfodol yn ogystal â chael y cyfle i wneud gwahaniaeth i’w rhanbarth.

Mae ein rhaglenni Busnes a Rheolaeth yn Ysgol Fusnes Caerfyrddin wedi’u llunio i baratoi ein graddedigion at weithio yn amgylchedd yr unfed ganrif ar hugain sy’n newid yn gyflym.  Mewn byd sy’n newid, gwyddom fod yn rhaid i fyd busnes addasu a dod yn rhan o’r ateb, yn hytrach nag yn rhan o’r broblem, drwy gymryd cyfrifoldeb am bobl a lle. Mae ystyriaethau cynaliadwy a moesegol yn greiddiol i’n rhaglenni, ac mae ein dysgwyr yn herio modelau busnes presennol ac yn dadlau atebion busnes i sicrhau dyfodol mwy cynaliadwy.  Bydd y cynllun Llwybro Sir Gâr yn cynnig cyfleoedd gwych i’n myfyrwyr. 

Llwybro Sir Gar 2

Wrth siarad yn lansiad swyddogol Llwybro Sir Gâr: Ailfeddwl Economi Sir Gâr Gyda’n Gilydd, meddai arweinydd Cyngor Sir Gâr, y Cynghorydd Emlyn Dole:

"Rydym yn falch iawn i gynnig y cyfleoedd cyffrous hyn i fyfyrwyr a busnesau trwy Llwybro Sir Gâr. Mae hwn yn brosiect sy’n elwa pawb  - bydd y myfyrwyr yn ennill profiad gwerthfawr; bydd busnesau'n elwa o sgiliau newydd a meddwl ffres; a bydd Sir Gaerfyrddin yn gyffredinol ar ei hennill yn y dyfodol.

"Mae hwn yn ddull arloesol sy'n cyd-fynd yn berffaith â'n strategaeth drawsnewidiol, a hynny ar adeg pan mae tirwedd economaidd Sir Gaerfyrddin yn newid er gwell. Rwy'n dymuno'r gorau iddyn nhw i gyd ac edrychwn ymlaen at weld y pethau gwych y byddant yn eu cyflawni."

Meddai Roger Maidment, Deon y Gyfadran Busnes a Rheolaeth yn y Drindod Dewi Sant:

“A minnau wedi bod yn rhan o'r Drindod Dewi Sant, Caerfyrddin ers dros 25 mlynedd, rwyf wrth fy modd bod Ysgol Fusnes Caerfyrddin yn cydweithio mor agos â Chyngor Sir Gâr. Trwy ddarparu prosiectau byw ar gyfer ein myfyrwyr, gellir creu datrysiadau a syniadau busnes i fynd i’r afael â’r materion hynny sy’n effeithio ar y gymuned yr ydym yn byw ac yn astudio ynddi.” 

Gwybodaeth Bellach

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch ag Arwel Lloyd trwy anfon neges e-bost at Arwel.lloyd@uwtsd.ac.uk / 01267 676663 neu Yvette Pellegrotti, 

Cydlynydd y Rhaglen Adfywio Ffisegol, Cyngor Sir Gâr at ympellegrotti@sirgar.gov.uk neu 01267 242429