Llwyddiant i Fyfyrwraig Cadwraeth Amgylcheddol


15.07.2019

Mae Ella Wilkinson yn dathlu heddiw wrth iddi raddio gyda gradd BSc mewn Cadwraeth Amgylcheddol o Brifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yn Abertawe.

Ella Wilkinson

Mae’r cwrs, a ddysgir yn adeilad newydd IQ Y Drindod Dewi Sant yn Abertawe yn dysgu myfyrwyr sut i reoli bywyd gwyllt a chynefinoedd yn effeithiol yn ogystal â gwerthfawrogi rôl llywodraethu a manteision cymdeithasol wrth wneud penderfyniadau. Mae’r myfyrwyr hefyd yn cael cyfle i astudio’r amgylchedd o safbwynt aml-ddisgybledig gan eu galluogi i ddod yn wir lysgenhadon dros gadwraeth amgylcheddol yn y dyfodol.

Wrth sôn am ei phenderfyniad i astudio’r cwrs, dywedodd Ella, “Rwy’n credu’n angerddol mewn byd gwell lle mae cydraddoldeb dynol ac urddas yn cael eu cyflawni mewn harmoni â’n amgylchedd naturiol. Newid hinsawdd yw’r broblem fwyaf sy’n gwynebu ein cenhedlaeth ni, ac roeddwn am ennill y sgiliau a’r wybodaeth angenrheidiol ar gyfer dod â newid cyfiawn i economi carbon niwtral lle caiff adnoddau eu rhannu’n deg a chyda thosturi.”

Mae Ella yn canmol y Brifysgol am safon y dysgu a’r cyfleoedd mae wedi derbyn dros y dair mlynedd ddiwethaf, “Mae’r profiad o astudio yma wedi bod yn newid byd yn ogystal ag yn addysgol. Trwy gydol fy nghwrs, rwyf wedi cael nifer o gyfleoedd, profiadau a chysylltiadau i ddilyn, gwirfoddoli, mynychu cynadleddau a chlywed siaradwyr gwadd, gwaith rhan-amser (erbyn hyn llawn amser!), ac wedi datblygu agwedd bositif tuag at leihau dirywiad amgylcheddol.

“Mae’r cwrs wedi fy ngalluogi i gyflawni hyn drwy fy helpu i ddatblygu safbwynt ar amrywiaeth o faterion amgylcheddol a datblygiadol wrth dynnu sylw at sut maent yn croestorri â’i gilydd. Mae ein defnydd anghynaliadwy o adnoddau, newid hinsawdd, economi sy’n seiliedig ar dwf a chymdeithas anghyfiawn wedi rhwymo â’i gilydd, ac i fynd i’r afael ag unrhywun o’r materion hyn, rhaid i ni hefyd liniaru yn erbyn y lleill. Chwaraeodd brofiadau a gwybodaeth amrywiol fy narlithwyr ran mawr wrth fy helpu i sylweddoli hyn, ac maent wedi hwyluso fy nysgu drwy gydol fy ngradd wrth fy hybu i feddwl yn gyfannol ac ystyried yr effaith ddynol yn ogystal ac amgylcheddol. Roedd sgiliau ymarferol a chymwysiadau o fywyd go-iawn yn ran annatod o’m hastudiaethau, gyda gwaith maes ac ymweliadau â safleoedd yn fy ngalluogi i gymhwyso fy nysgu i’r byd go-iawn” meddai.

Mae Ella wedi llwyddo i sicrhau swydd iddi hi ei hun, ac yn edrych ymlaen at ddechrau ar ei rôl fel Cydlynydd Ymgyrchoedd gyda People and Planet. “Heb os, mae’r radd wedi fy helpu gyda fy ngyrfa, ac rwyf mewn sefyllfa ffodus o fod mewn cyflogaeth llawn amser ond ychydig wythnosau ar ôl gorffen fy arholiadau. Fel Cydlynydd Ymgyrchoedd gyda People and Planet, byddaf yn cefnogi myfyrwyr i herio’u sefydliadau i fod yn fwy moesegol ac yn fwy cyfrifol yn fyd-eang, rhywbeth sy’n agos iawn at fy nghalon.”

Wedi dysgu Ella yn ystod ei chwrs gradd, mae Lara Hopkinson, Cyfarwyddwraig Rhaglen Cadwraeth Amgylcheddol wrth ei bodd gyda llwyddiannau Ella.

“Mae Ella wedi bod yn bleser i’w dysgu a’i hadnabod dros y blynyddoedd diwethaf,” meddai Laura.

“Nid yn unig y mae hi wedi bod yn weithgar yn ei hastudiaethau, ond mae hefyd wedi chwarae rhan allweddol yng Nghymdeithas Amgylcheddol Y Drindod Dewi Sant, yn ogystal â gwirfoddoli ehangach, a chael interniaeth a gynorthwyodd gyda’i thraethawd hir. Yn ogystal â hyn, mae wedi bod yn weithgar gydag Undeb y Myfyrwyr a People a Planet, a arweiniodd at sicrhau swydd cyn graddio a fydd yn ei galluogi i ddychwelyd ac ymgyrchu o fewn y brifysgol yn y flwyddyn sydd i ddod.”

Am wybodaeth bellach ynglŷn â’r cwrs BSc Cadwraeth Amgylcheddol, ewch i https://www.uwtsd.ac.uk/bsc-environmental-conservation/

Gwybodaeth Bellach

 

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â Siân-Elin Davies trwy anfon neges e-bost at sian-elin.davies@uwtsd.ac.uk / 01267 676908 / 07449 998476