Llwyddiant i fyfyrwyr Therapi Chwaraeon


09.07.2019

Mae Tesni Fakes a Liam John yn dathlu heddiw wedi iddynt raddio o gwrs BSc Therapi Chwaraeon ym Mhrifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant.

Liam and Tesni

Fel yr unig cwrs gradd Therapi Chwaraeon yng Nghrymu a achredir gan y Gymdeithas Therapyddion Chwaraeon, dyluniwyd y cwrs i addysgu ymarferwyr cymwys ym mhob agwedd ar Therapi Chwaraeon.  Ar hyn o bryd, mae Tesni a Liam yn gwirfoddoli fel cynorthwywyr ymchwil ar brosiect yn ymwneud â chyfergyd y mae’r Brifysgol yn cyd-redeg gydag Undeb Rygbi Cymru.

“Mae Liam a Tesni yn dyst i’r ffaith bod Y Drindod Dewi Sant yn darparu amgylchedd rhagorol i fyfyrwyr allu ffynnu a chyflawni eu potensial. Mae ein dosbarthiadau yn fach ac yn rhyngweithiol, ac rydym yn annog myfyrwyr i rannu eu profiadau a gofyn cwestiynau mewn amgylchedd sy’n ddiogel ar gyfer dysgu” meddai Kate Williams, Cyfarwyddwr y Rhaglen BSc (Anrh) Therapi Chwaraeon ym Mhrifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant.

“Fel athrawon, nid oes unrhywbeth sy’n rhoi mwy o foddhad i ni na gweld ein myfyrwyr yn datblygu’n ymarferwyr niwed cyhyrysgerbydol cymwys ac ymreolaethol. Rydym yn hynod o falch o’n holl raddedigion, ac edrychwn ymlaen at gadw llygad barcud ar eu gyrfaoedd, a’u croesawu nôl i rannu eu profiadau mewn digwyddiadau alumni blynyddol” ychwanega Kate.

Mae Tesni Fakes wedi mwynhau pob eiliad o’i hamser yn astudio yn Y Drindod Dewi Sant, ac heddiw, yn ychwanegol i’w gradd, fe dderbyniodd Ysgoloriaeth Gweithgareddau Allgyrsiol.

“Mae llawer o gyfleoedd wedi bod ar gael i mi yn ystod fy amser yn Y Drindod Dewi Sant, ac rwyf wedi manteisio ar y rhan fwyaf ohonynt. Agorwyd fy llygaid i’r hyn sy’n bosibl ac mae wedi caniatau i mi ddatblygu yn ogystal ag ymarfer fy sgiliau Therapi Chwaraeon,” meddai Tesni.

“Mae gweithio gyda thimau chwaraeon y Brifysgol a bod yn rhan o deulu rygbi Nantgaredig wedi rhoi pleser mawr i mi ac wedi fy ysgogi i ymgartrefu yng Nghymru a dysgu’r iaith” ychwanega.

Mae Liam John hefyd wedi mwynhau ei amser yn y Brifysgol ac yn ddiolchgar am safon y dysgu mae wedi’i dderbyn.  Mae hefyd yn teimlo bod y radd wedi rhoi’r dechrau gorau posibl iddo ddilyn ei freuddwyd o weithio ym myd chwaraeon proffesiynol,

“Mae wedi caniatau i mi ddysgu oddi wrth, a chael fy nysgu gan grŵp gwych o ddarlithwyr yn yn yr adran Therapi Chwaraeon, ac rwyf yn falch iawn o fod wedi cyfarfod â nhw. Mae eu gwaith caled ynghŷd â’r cwrs gwych wedi caniatau i mi gymryd y camau cyntaf mewn a gyrfa a fydd, gobeithio, yn un hir a phleserus fel Therapydd Chwaraeon.”

Am wybodaeth bellach ynglyn â’r cwrs BSc Therapi Chwaraeon, ewch i https://www.uwtsd.ac.uk/cy/bsc-therapi-chwaraeon/

Gwybodaeth Bellach

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â Siân-Elin Davies trwy anfon neges e-bost at sian-elin.davies@uwtsd.ac.uk / 01267 676908 / 07449 998476