MAE’R CYNNWRF AR GYFER TRIATHLON ABERTAWE YDDS YN CYNYDDU


03.06.2019

Mae’r cynnwrf yn cynyddu cyn Triathlon Abertawe YDDS, gyda staff a myfyrwyr yn ymarfer ar gyfer y digwyddiad a gaiff ei gynnal yn y ddinas ar Fehefin 2il.

UWTSD triathlon competitors pictured in 2019

Mae Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant (YDDS) yn parhau ei phartneriaeth gydag Activity Wales Events (AWE) er mwyn darparu cyfleoedd i fyfyrwyr o amrywiaeth o ddisgyblaethau chwarae rhan weithredol wrth baratoi ar gyfer un o brif ddigwyddiadau chwaraeon y ddinas.  Mae’r myfyrwyr hefyd wedi trefnu amrywiaeth o ddigwyddiadau ar gyfer y diwrnod er mwyn cefnogi tîm trefnu’r triathlon.  

Mae triathlon Abertawe YDDS yn un o’r prif driathlonau pellter sbrint undydd yn y wlad a chaiff ei ddarlledu gan bartneriaid AWE yn y cyfryngau, sef Channel 4 ac Eurosport.   Cynhelir y digwyddiad unigryw hwn ar ddydd Sul cyntaf mis Mehefin, ac mae’n arddangos bwrlwm unigryw canol y ddinas  yn ogystal â’r olygfa arfordirol ysblennydd a geir ar hyd ei llwybr amrywiol, gan gynnwys datblygiad y Brifysgol gwerth miliynau o bunnoedd ar safle SA1 Glannau Abertawe.

Mae Triathlon Abertawe YDDS yn cynnig cyfle ffantastig i fyfyrwyr ar draws pob campws YDDS i gael profiad gwaith go iawn.  Mae Hyfforddwr Personol o blith myfyrwyr yr Ysgol Chwaraeon, Iechyd ac Addysg Awyr Agored wedi’i neilltuo ar gyfer pob aelod staff sydd wedi cofrestru i gymryd rhan yn y triathlon sbrint, ac mae’r myfyrwyr hyn wedi dylunio a chyflwyno rhaglenni hyfforddi er mwyn paratoi eu cleientiaid ar gyfer y triathlon. Hefyd, mae’r myfyrwyr wedi ymroi cymaint i’r her nes i nifer ohonynt ddewis rhoi cynnig ar y triathlon ochr yn ochr â’u cleientiaid.

Meddai Geraint Forster, Cyfarwyddwr Rhaglen BSc Gwyddor Chwaraeon ac Ymarfer Corff YDDS; “Mae’r bartneriaeth ag Activity Wales Events wedi rhoi cyfleoedd ffantastig i fyfyrwyr gael profiad galwedigaethol hanfodol mewn cyd-destun go iawn. Caiff myfyrwyr Gwyddor Chwaraeon ac Ymarfer Corff gyfle i hyfforddi aelodau o staff y Brifysgol sydd am gymryd rhan yn eu triathlon 

  • Mae’r cyfle hwn yn gysylltiedig â’n modwl Hyfforddiant Personol ac yn rhoi profiad a mewnwelediadau gwerthfawr i’r proffesiwn.

 

“Yn flaenorol, nid yn unig y gwnaeth Guto Morgans hyfforddi ei gleient, Gruff Ifan, ar gyfer y triathlon, ond gwnaeth hefyd barhau ar ôl hynny fel ei Hyfforddwr Personol er mwyn iddo allu cystadlu mewn cystadlaethau eraill.  Mae Guto hefyd wedi cystadlu ym Mhencampwriaeth Triathlon Ewrop , a gwnaiff gystadlu yn ddiweddarach eleni ym Mhencampwriaeth y Byd ITU i’w chynnal yn Lausanne, y Swistir, fel rhan o Dîm y DU.  Mae ein gwaith gydag Activity Wales Events yn rhoi cymaint o brofiadau i’n myfyrwyr yn ogystal ag agor llawer o ddrysau sydd hefyd yn arwain at gyfleoedd eraill”.

“Mae’r bartneriaeth gydag Activity Wales Events hefyd yn cynnig cyfleoedd ymchwil i staff, yn ogystal â datblygu’r cwricwlwm yn y meysydd llythrennedd corfforol, iechyd ac ymarfer corff sydd yn rhan o strategaeth y Brifysgol i gydweithio gyda busnes a diwydiant er mwyn darparu buddion diriaethol o ran profiad myfyrwyr”.

Yn ogystal â darparu Hyfforddiant Personol, bydd myfyrwyr Therapi Chwaraeon y Brifysgol hefyd yn rhoi tyliniad chwaraeon i gystadleuwyr ar y diwrnod, ac mae tîm o fyfyrwyr Rheoli Digwyddiadau yn trefnu digwyddiad ar gyfer triathletwyr sbrint sy’n cystadlu am y tro cyntaf yn The Village Hotel yn gynnar ym mis Mai er mwyn cynnig cyngor a chyfarwyddyd ar baratoi ar gyfer y diwrnod mawr.  Byddant hefyd yn helpu rheoli’r cam nofio a gynhelir yn Noc Tywysog Cymru.

Four smiling triathlon participants standing with their arms around each other in front of the finish line in Castle Square, Swansea.

Meddai Suzanne Wells, Cyfarwyddwr Rhaglen BA Rheolaeth Digwyddiadau a Gwyliau: “Rydym wrth ein boddau i weithio gydag Activity Wales Events eleni ar gyflwyno Triathlon Abertawe YDDS a threfnu digwyddiad newydd ar gyfer y sawl sy’n cymryd rhan am y tro cyntaf er mwyn paratoi cyfranogwyr ar gyfer y diwrnod mawr! Mae ein tîm o fyfyrwyr Rheolaeth Digwyddiadau yn cael profiad gwaith diddorol a pherthnasol gydag Activity Wales a fydd, yn y pen draw, yn cyfoethogi eu CVau a’u sgiliau cyflogadwyedd”. 

Medd Matthew Evans, Prif Weithredwr Activity Wales, “ Mae YDDS yn un o’r partneriaid darparu blaenllaw ym myd Chwaraeon, Iechyd ac Addysg Awyr Agored yng Nghymru.    Mae’r bartneriaeth nid yn unig wedi gweld y Brifysgol yn gallu darparu profiadau galwedigaethol yn gysylltiedig â phrif driathlon pellter sbrint y wlad, ond mae hefyd wedi cynnig cyfleoedd i ddarlledu’r digwyddiad ei hun, Abertawe fel cyrchfan ddinesig a’r Brifysgol, i dros 100 o wledydd ar draws y byd gan fanteisio ar gyfle teledu unigryw.  Teimla ein tîm ei bod hi’n fraint fawr iddynt allu gweithio gyda myfyrwyr ar nifer o brosiectau creadigol ac arloesol, yn bennaf cynhadledd gyntaf y Wlad ar gyfer y sawl sy’n cymryd rhan am y tro cyntaf, sydd wedi’i chynllunio ar gyfer dechrau mis Mai.”

Meddai’r Athro Medwin Hughes, DL, Is-Ganghellor Y Drindod Dewi Sant: “Mae’n bleser mawr gan y Brifysgol i barhau i gefnogi Triathlon Abertawe. Dyma gyfle ardderchog i fod yn rhan o ddigwyddiad chwaraeon pwysig yng nghanol y ddinas lle mae gennym gampysau.  Mae’r digwyddiad hwn yn galluogi’r Brifysgol i gydweithio gyda phartner allweddol er mwyn darparu buddion diriaethol o ran profiad myfyrwyr, ond hefyd, mae’n ein galluogi i gefnogi digwyddiad sy’n ceisio rhoi hwb i weithgarwch economaidd yn Abertawe drwy ddenu cystadleuwyr ac ymwelwyr i’r ddinas.

Two female participants smiling after finishing the triathlon in Castle Square, Swansea.

Gwybodaeth Bellach

Rebecca Davies

Swyddog Gweithredol Cysylltiadau â’r Wasg a’r Cyfryngau

Executive Press and Media Relations Officer

Cyfathrebu Corfforaethol a Chysylltiadau Cyhoeddus

Corporate Communications and PR

Tel: 01792 483695
Mobile: 07384 467071
Email: Rebecca.Davies@uwtsd.ac.uk