Myfyriwr Cyfrifiadura PCYDDS yn ennill Medal Arian yn rowndiau terfynol Worldskills UK LIVE


26.11.2019

Llongyfarchiadau i Zack Evans sydd wedi ennill medal Arian yn rowndiau terfynol Worldskills UK Live. Cynrychiolodd Zack, Paul Lawrence a James Dunhill Brifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant (PCYDDS) yn nigwyddiad sgiliau, prentisiaethau a gyrfaoedd mwyaf y DU, a gynhaliwyd ar Dachwedd 21-23 yn y NEC yn Birmingham.

Zack Evans, who won a silver medal at WorldSkills in Birmingham, with Andrew and Gwyn

Dros y tridiau, cynhaliwyd cystadlaethau mewn 70 o wahanol sgiliau ar draws y diwydiannau Digidol, Thechnoleg, Peirianneg, Adeiladu a Lletygarwch, a bu rhaid i bawb a gyrhaeddodd y rownd derfynol ymgymryd â thasg neu gyfres o dasgau a osodwyd yn eu maes sgiliau priodol, o fewn cyfnod penodol ac o flaen dros 70,000 o fyfyrwyr a oedd yn mynychu’r digwyddiad. 

Mae Zack Evans yn brentis yn ei flwyddyn gyntaf ar y rhaglen gradd-brentisiaeth ddigidol mewn Peirianneg Meddalwedd ac yn cael ei gyflogi gan Inngot Ltd a leolir yng nghanol dinas Abertawe. Mae Paul Lawrence, a raddiodd yn ddiweddar gyda gradd Dosbarth Cyntaf mewn Rhwydweithiau Cyfrifiadurol a Seiberddiogelwch yn astudio am radd Meistr, hefyd mewn Rhwydweithiau Cyfrifiadurol a Seiberddiogelwch. Mae James Dunhill ar hyn o bryd yn ei ail flwyddyn yn astudio am radd BSc mewn Rhwydweithiau Cyfrifiadurol a Seiberddiogelwch.

Meddai Dr Kapilan Radhakrishnan, Cyfarwyddwr Academaidd (Cyfrifiadura Cymhwysol) Athrofa Gwyddoniaeth a Chelf Cymru’r Brifysgol: “Mae pob un o’r tri myfyriwr wedi bod yn llysgennad PCYDDS ysbrydoledig a gwych. Gwnaethant ddangos cymeriad da a gwnaethant ymdopi â phwysau’r gystadleuaeth yn dda dros ben. Gwnaeth Zack, sy’n gweithio amser llawn ac yn astudio rhan amser, lawer o ymdrech yn paratoi ar gyfer y gystadleuaeth hon. Nid yw ennill medal Arian yn Rowndiau Terfynol y DU yn beth hawdd i’w wneud, ac mae’n haeddu pob clod am ei waith caled. Rydym yn ymfalchïo yn fawr yng nghyflawniadau ein myfyrwyr ac edrychwn ymlaen at hyfforddi rhagor ohonynt ar gyfer y flwyddyn nesaf.”

“Mae’n dangos ei bod hi’n bosibl llwyddo ar lefel uchel pan gaiff gwaith caled ei feithrin mewn amgylchedd sy’n annog ac yn cefnogi. Mae cystadlu ar lwyfan rhyngwladol Worldskills yn cynnig cyfle i fyfyrwyr roi'r hyn maent wedi’i ddysgu yn ystod eu cyrsiau gradd ar waith ac o flaen cymaint o gyflogwyr byd-enwog.”

Meddai Barry Liles, Pro Is-Ganghellor Sgiliau a Dysgu Gydol Oes yn y Drindod Dewi Sant: “ Rydym yn ymfalchïo’n fawr yn ein myfyrwyr a wnaeth nid dim ond ymgymhwyso eu hunain i gynrychioli’r Brifysgol a Chymru  yn Rowndiau Terfynol y DU  yn y cystadlaethau Worldskills a gynhaliwyd yn Birmingham, ond aethant ymlaen i ennill medalau. Mae Rowndiau Terfynol blynyddol y DU yn amlygu pwysigrwydd datblygu sgiliau o ran economi’r wlad a’r pwyslais a roddir gan ddiwydiant a chyflogwyr ar gymhwysedd galwedigaethol myfyrwyr sydd ar fin dechrau yn y gweithle.”