Myfyriwr Gwyddor Chwaraeon ac Ymarfer Corff yn ennill Gwobr Goffa Norah Isaac


09.07.2019

Guto Morgans, myfyriwr BSc Gwyddor Chwaraeon ac Ymarfer Corff (Ffitrwydd Awyr Agored) ym Mhrifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant oedd enillydd Gwobr Goffa Norah Isaac eleni.

Guto Morgans

Yn frodor o Gaerfyrddin, cafodd Guto ei gyflwyno â’r wobr yn ystod seremoni arbennig a gynhaliwyd yng Nghaerfyrddin yn ddiweddar. Dyfernir Gwobr Goffa Norah Isaac yn flynyddol i’r myfyriwr sydd wedi cyfrannu mewn amrywiol ffyrdd at hyrwyddo’r Gymraeg a’i diwylliant o fewn y Brifysgol ac mae’n cael ei rhoi drwy gefnogaeth hael Cymdeithas Ddinesig Caerfyrddin.

Bu Miss Norah Isaac yn Brif Ddarlithydd Drama a’r Gymraeg am flynyddoedd lawer yng Ngholeg y Drindod Caerfyrddin lle ysbrydolodd genedlaethau o fyfyrwyr. Magodd do ar ôl to o fyfyrwyr i fod, yn eu tro, yn athrawon medrus, a hwythau'n diolch am y cyfle a gawsant i fod wrth draed meistr.      

Enwebir myfyrwyr ar gyfer y Wobr gan aelodau o staff y Brifysgol yn unig ac eleni, roedd hi’n bleser gan y darlithwyr BSc Gwyddor Chwaraeon ac Ymarfer Corff gyflwyno Guto ar gyfer y wobr.  

Mae’r cwrs wedi’i anelu at y rheiny sy’n ymddiddori mewn chwaraeon, iechyd a gweithgarwch corfforol, ac yn dymuno dyfnhau eu dealltwriaeth o sut mae’r corff dynol yn gweithio. Gellir astudio’r cwrs trwy gyfrwng y Gymraeg. Cliciwch yma am fwy o wybodaeth am y cwrs.

“Mae Guto yn hyrwyddo’r Gymraeg ym mhob agwedd o’i waith o fewn y Brifysgol a thu hwnt. Bu’n rhan o ymgyrch farchnata diweddar y Brifysgol ‘Dwy iaith, dwywaith y cyfle’ er mwyn hyrwyddo’r cyfleoedd i astudio trwy gyfrwng y Gymraeg” meddai Geraint Forster, Uwch Ddarlithydd Gwyddor Chwaraeon ac Ymarfer Corff ym Mhrifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant.

“Yn fyfyriwr sydd wedi derbyn Ysgoloriaeth Cymhelliant gan y Coleg Cymraeg Cenedlaethol, ennill cymhwyster y Dystysgrif Sgiliau Iaith yn 2018, yn ogystal â chwblhau modiwlau ‘Y Gymraeg a’ch Gyrfa’ yn 2017 a 2018, llwyddodd Guto i hyfforddi aelod o staff i ddechrau ym maes triathlon a hynny trwy gyfrwng y Gymraeg. Erbyn hyn, wedi i Guto ennill cymhwyster yn y Brifysgol ym maes Hyfforddiant Personol, mae Guto yn hyfforddi pedwar o bobl trwy gyfrwng y Gymraeg.” 

“O dan nawdd y Brifysgol, mae Guto hefyd yn cystadlu ar lefel rhyngwladol yng nghystadlaethau triathlon gan deithio i Estonia a’r Swistir ar gyfer pencampwriaethau Triathlon Ewrop a bydd yn teithio i Ganada yn 2020 ar gyfer pencampwriaethau’r byd” ychwanega Geraint.

Meddai Gwilym Dyfri Jones, Pro Is-Ganghellor Cysylltiol y Brifysgol, “Mae’r Brifysgol yn llongyfarch Guto’n fawr iawn ar ei gamp ac yn diolch iddo am ei gyfraniadau clodwiw wrth hyrwyddo’r Gymraeg fel myfyriwr yn ystod ei gyfnod gyda ni. Cyflwynodd ei holl waith academaidd trwy gyfrwng y Gymraeg a hynny mewn disgyblaeth y mae ei hadnoddau Cymraeg yn brin iawn. Bu Guto’n llysgennad rhagorol ar ran y Brifysgol mewn sawl cyd-destun yn ddiweddar a chyflawnodd y rôl honno’n effeithiol a chydag arddeliad bob amser. Diolchwn iddo am ei holl ymdrechion a dymunwn y gorau iddo yn y dyfodol.”  

Fel un sy’n ymfalchïo yn ei Gymreictod, mae Guto yn defnyddio ac yn hyrwyddo’r Gymraeg ym mhob agwedd o’i fywyd y tu fewn a thu allan i’r Brifysgol.

“Mae’n anrhydedd i ennill y wobr hon wrth ystyried pa mor ddylanwadol fuodd Norah Isaac, ac roeddwn i’n gyffrous iawn pan glywais mai fi fyddai’n cael y wobr eleni. Rwyf wedi cael profiadau arbennig wrth astudio’r cwrs drwy gyfrwng y Gymraeg, ac yn sicr, byddem yn annog unrhywun i edrych ar gyrsiau Cymraeg, ac i ymwneud â bywyd Cymreig y Brifysgol.”

Gwybodaeth Bellach

 

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â Siân-Elin Davies trwy anfon neges e-bost at sian-elin.davies@uwtsd.ac.uk / 01267 676908 / 07449 998476