Myfyriwr o Goleg Celf Abertawe yn dylunio tlysau ar gyfer Gwobrau’r Selar


11.02.2019

Mae Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yn falch iawn bod un o’i myfyrwyr Celf a Dylunio – Dili Pitt - wedi cael cyfle i ddylunio’r tlysau ar gyfer Gwobrau’r Selar a gynhelir dros benwythnos Chwefror 15fed a’r 16eg yn Aberystwyth.

Gwobrau'r Selar

Mae Dili, sy’n dilyn Cwrs Sylfaen Celf a Dylunio yng Ngholeg Celf Abertawe o fewn Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant, wedi dylunio a chreu tlysau eleni o dan gyfarwyddyd yr artist a’r darlithydd Gwenllian Beynon, Cydlynydd y Gymraeg o fewn y gyfadran Gelf a Dylunio.

Mae Gwobrau’r Selar yn seremoni wobrwyo a gydnabyddir yn genedlaethol sy’n cael ei threfnu gan y cylchgrawn cerddoriaeth Gymraeg, Y Selar. 

“Mae cydweithio ar y gwobrau yn gyfle gwych i'n myfyrwyr i weithio ar brosiect Cymraeg ac rydym yn hapus iawn i fod yn cyd-weithio gyda’r Selar unwaith eto eleni,” meddai Gwenllian Beynon.

“Rwy’n hynod o falch bod Dili yn creu gwobrau eleni. Mae Dili yn un o’n myfyrwyr sydd yn astudio rhan o'i chwrs Sylfaen Celf a Dylunio drwy gyfrwng y Gymraeg. Mae Dili hefyd wedi llwyddo i ennill ysgoloriaeth gan y Coleg Cymraeg Cenedlaethol i'w chefnogi gyda'i hastudiaethau yn y Gymraeg.

“Wrth ymchwilio mae Dili wedi edrych ar gelf cloriau cerddoriaeth Cymraeg fel Bandana, Candelas, Sen Segur a Derwyddion Dr Gonzo –mae'r gwobrau’n lliwgar ac yn ddiddorol ac yn ddarnau o waith celf i'w trysori.”

Mae Dili wedi mwynhau bob eiliad o greu’r tlysau ac yn falch iawn o fod wedi cael y cyfle i greu darnau unigryw o gelf ar gyfer rhai o artistiaid mwyaf amlwg y sin gerddorol Gymraeg.

“Rwy’n hynod o falch fy mod i wedi cael y cyfle i greu Gwobrau’r Selar eleni ac rwy wir wedi mwynhau'r broses ymchwilio a'r broses greadigol,” meddai.

“Mae popeth rwy’n creu yn lliwgar iawn, ac felly roeddwn am i’r gwobrau adlewyrchu hyn.  Teimlaf fod gan y sawl nad ydynt yn gyfarwydd â’r sîn, ryw ddisgwyliad arbennig ynglŷn â cherddoriaeth iaith Gymraeg – disgwylir iddi fod yn draddodiadol iawn ac yn hen ffasiwn. Mae’n hawdd i ni werthfawrogi’n gorffennol yn ormodol ar draul y dyfodol. Bwriedir i’r gwobrau hyn, gyda’u defnydd o liwiau, ddathlu’r dyfodol disglair a bywiog ein gwlad. Rwyf wedi cael fy ysbrydoli gan gloriau albymau cyfoes a gan y delweddiaeth y mae’r bandiau yn dewis eu defnyddio. Rwy’n hoff o gasglu hen bethau sydd wedi cael eu defnyddio ac yna, cael fy ysbrydoli i’w hailddefnyddio mewn ffordd newydd a diddorol, a dyna sut rwy’n teimlo am y gystadleuaeth hon – defnyddio hen iaith yn y ffordd fwyaf cyfoes bosibl.”

 

Dili Pitt

Meddai Owain Schaivone, Uwch Olygydd cylchgrawn Y Selar: “Mae Y Selar yn falch iawn i fod yn cyd-weithio gydag adran Gelf a Dylunio Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant unwaith eto eleni, ac yn hynod o falch i weithio gydag artist mor dalentog â Dili. Rydym yn awyddus iawn i roi cyfle i artist ifanc addawol greu'r gwobrau gan deimlo fod yr enillwyr yn siŵr o werthfawrogi darn o gelf wreiddiol fel gwobr yn hytrach na rhyw dlws dienaid wedi'i archebu ar y we! Yn sicr mae gwaith Dili yn unigryw ac yn drawiadol iawn, a'r hyn sy'n wirioneddol wych ydy ei bod wedi dwyn dylanwadau o gloriau recordiau Cymraeg wrth ddatblygu ei syniad. Dwi'n sicr bydd yr enillwyr yn trysori'r darnau arbennig yma o gelf, a gobeithio bydd y comisiwn yn hwb i yrfa Dili - edrychwn ymlaen yn fawr i weld ei datblygiad artistig."

Mae Dili yn fyfyrwraig ar gwrs Sylfaen Tystysgrif Addysg Uwch Celf a Dylunio sy’n gosod seiliau ar gyfer astudio celf a dylunio ymhellach. O’r herwydd, dyma’r llwybr dewisol ar gyfer astudio arbenigol o fewn addysg uwch. Mae’r rhaglen yn weledol ac yn ymarferol yn bennaf, gydag elfennau o waith ysgrifenedig sy’n datblygu dealltwriaeth myfyrwyr o gysyniad, cyd-destunau a gwneud.

Mae gan Brifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant bartneriaeth ehangach gyda Gwobrau’r Selar wrth i’r Brifysgol noddi’r categori Cyfraniad Arbennig ac wrth i rai o’i myfyrwyr Technoleg Cerddoriaeth gael y cyfle i weithio ar y penwythnos gwobrwyo.

Am wybodaeth bellach ynglŷn â’r cyrsiau Celf a Dylunio a gynigir o fewn Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant, ewch i https://www.uwtsd.ac.uk/cy/cyfadran-celf-a-dylunio/

Gwybodaeth Bellach

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â Sian-Elin Davies, Prif Swyddog Cyfathrebu a Chysylltiadau Cyhoeddus ar 01267 676908 / 07449 998476 sian-elin.davies@uwtsd.ac.uk