Myfyriwr Rheolaeth Chwaraeon yn ennill dwy wobr


17.07.2019

Llongyfarchiadau i Rhys Surringer wrth iddo raddio heddiw o’r cwrs BA Rheolaeth Chwaraeon o Brifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yn Abertawe.

Rhys Surringer

Yn ogystal â dathlu derbyn ei radd heddiw, mae Rhys hefyd wedi’i gyflwyno â dwy wobr - Gwobr Diwydiant a Gwobr am Ragoriaeth Academaidd o fewn Ysgol Fusnes Y Drindod Dewi Sant yn Abertawe, sy’n dangos ei ymrwymiad i’w astudiaeth a’i ddatblygiad personol o fewn y diwydiant a fydd yn gymorth iddo gyda’i ddatblygiadau gyrfa yn y dyfodol.

Yn fyfyriwr aeddfed, dychwelodd Rhys i addysg ar ôl sawl blwyddyn o deithio a hyfforddi yng Ngogledd America. Caniataodd y sgiliau a’r profiadau a enillodd ar yr anturiaethau hynny iddo ddychwelyd i addysg, a chaniatau iddo ddatblygu o Ddiploma Cenedlaethol Uwch i’r radd BA Rheolaeth Chwaraeon.

“Penderfynais fynd i’r Brifysgol bedair mlynedd yn ôl. Roeddwn yn agosau at fy nhridegau, ac ar ôl treulio’r deng mlynedd diwethaf yn gweithio yn y diwydiant chwaraeon, roeddwn yn chwilio am her newydd yn ogystal ag eisiau datblygu fy llwybr gyrfa,” meddai Rhys.

“Ar ôl rhywfaint o feddwl a llawer o brofiad, teimlais yn hyderus fy mod wedi darganfod y llwybr gyrfa yr oeddwn am ei ddilyn – sef datblygu chwaraeon.”

“Ymchwiliais i’r cyrsiau a phrifysgolion gwahanol a phenderfynais wneud cais am y cwrs Rheoli Chwaraeon yn Y Drindod Dewi Sant. Mae’n gymysgedd diddorol iawn o waith ymarferol a theori a fydd yn fy helpu i symud ymlaen yn y diwydiant chwaraeon,” ychwanegodd Rhys.

Ffocws cyffredinol y cwrs yw darparu rhaglen astudio hyblyg sy’n galluogi myfyrwyr i ddatblygu gwybodaeth eang am faterion a chysyniadau rheoli chwaraeon yng nghyd-destun ehangach y diwydiant chwaraeon. Mae hefyd yn cynhyrchu graddedigion â’r sgiliau a’r galluoedd perthnasol i’w galluogi i wneud cyfraniad effeithiol yn y sectorau preifat, cyhoeddus a gwirfoddol o’r diwydiant chwaraeon, iechyd a ffitrwydd.

Mae’r cwrs yn paratoi myfyrwyr ar gyfer gyrfa mewn rheoli chwaraeon a hamdden. Datblygir sgiliau a gwybodaeth gyrfa cynnar drwy astudio sgiliau, hyfforddi, a phrosesau hyfforddi tra’n cyflwyno damcaniaethau a materion allweddol sy’n effeithio’r diwydiant chwaraeon a hamdden. Mae’r cwrs yn gynyddol adeiladu ar fodiwlau sylfaen myfyrwyr sy’n datblygu eu sgiliau rheoli a’u gwybodaeth trwy fodiwlau cymhwysol a gwaith maes sy’n gysylltiedig â rheoli o safbwynt chwaraeon.

Yn ystod ei radd, mae Rhys wedi llwyddo i gwblhau cwrs hyfforddi UEFA B, ac wedi llwyddo i barhau i weithio tra’n gwneud cynnydd gyda Celtic Leisure hefyd.

 “Ers dechrau’r cwrs yma, rwyf wedi datblygu fy ngwybodaeth a’m dealltwriaeth o’r diwydiant, sydd wedi fy mharatoi ar gyfer amryw o lwybrau gyrfa a chyfleoedd. Rwyf bellach yn teimlo’n fwy hyderus ac abl i symud ymlaen a dilyn gyrfa newydd yn y diwydiant chwaraeon, rhywbeth na fyddai wedi bod yn bosibl heb astudio BA Rheolaeth Chwaraeon yn Y Drindod Dewi Sant.”

Am wybodaeth pellach ynglŷn â’r cwrs Rheolaeth Chwaraeon a gynigir gan Brifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant, ewch i https://www.uwtsd.ac.uk/cy/ba-rheolaeth-chwaraeon/

Gwybodaeth Bellach

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â Siân-Elin Davies trwy anfon neges e-bost at sian-elin.davies@uwtsd.ac.uk / 01267 676908 / 07449 998476