Myfyriwr sy’n gadael gofal yn derbyn gwobr am ennill gradd gyda Phrifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant.


05.08.2019

Mae myfyriwr o Henffordd sy’n gadael gofal wedi canmol y cymorth a dderbyniodd oddi wrth Brifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant sy wedi’i helpu i ennill gradd mewn Gwaith Ieuenctid a Chymuned a Gwobr Goffa Carl John ar gyfer Astudiaethau mewn Gwaith Ieuenctid a Chymuned. Mae bellach yn bwriadu hyfforddi fel gweithiwr cymdeithasol er mwyn helpu pobl ifanc fel ef.

 Jake T4.

Ymunodd Jake Eggerton, 25, â’r brifysgol fel myfyriwr aeddfed yn 21 oed, gan gymryd cam mawr i’r anhysbys.

 “Doeddwn i ddim wedi cwblhau cwrs coleg ers gadael yr ysgol, ond hon yw’r brifysgol fwyaf syfrdanol i fyfyriwr sy’n gadael gofal ddod iddi,” meddai. “Heb y cymorth a dderbyniais fyddwn i byth wedi cyflawni cymaint ag yr ydw i.”

Pasiodd ei aseiniadau yn ddidrafferth, gan raddio yr wythnos yma gyda 2i – camp sy’n dod ag ef yn agosach at gyflawni ei freuddwyd o ddod yn weithiwr cymdeithasol.

 “Byddaf yn cael blwyddyn bant ac wedyn yn mynd i weithio i’r awdurdod lleol yn Henffordd fel prentis gweithiwr cymdeithasol,” dywed. “Fy uchelgais yw gweithio gyda phlant mewn gofal fel fi fy hun.”

Mae’n rhoi clod i’r brifysgol am gynnig cymorth ariannol, academaidd ac ymarferol ardderchog yn ystod ei astudiaethau.

 “Heb gymorth y swyddog ariannol Delyth Lewis fyddwn i byth wedi cyflawni hyn,” meddai. “Ar ôl i mi wario fy holl arian roeddwn i’n gallu mynd i’w gweld hi a’r swyddogion cyllid, a oedd yn hyfryd. Hefyd, oherwydd fy sefyllfa gartref, roedd rhaid i mi wneud tipyn o symud o gwmpas, ond roedd y porthorion yn gymwynasgar iawn mewn perthynas â hynny – maen nhw’n gwneud popeth y gallan nhw ei wneud i’m helpu.

 “Yn olaf, hoffwn ddiolch i Sarah Hill a Lisa Gilbert a’m cefnogodd gyda fy aseiniadau. Bues i bron â chael dosbarth cyntaf! Ces i fy synnu i gael lle yn y brifysgol, a fues i byth yn disgwyl gwneud cystal â hyn. Mae pawb wedi bod yn wych – maen nhw’n gwneud popeth o fewn eu gallu i’ch cynorthwyo yma.”

Angharad Lewis, Cyfarwyddwr y Rhaglen BA mewn Gwaith Ieuenctid a Chymuned, a addysgodd Jake ar Lefelau 4, 5 a 6, ac a ddarparodd gymorth a chyngor ychwanegol hefyd pan oedd angen hyn.

 “Fel tîm rhaglen, buon ni’n gweithio’n agos â Jake a fyddai’n trefnu sesiynau tiwtorial gyda ni yn rheolaidd er mwyn ystyried ei arfer, ac edrych ar yr heriau a wynebir gan bobl ifanc yn y gymdeithas heddiw,” meddai. “Roedd Jake bob amser yn awyddus i gael gwybod sut y gallai wella nid yn unig yn academaidd ond o fewn ei arfer gwaith ieuenctid yn ogystal.

 “Rydym yn falch iawn o gyflawniadau Jake ar y rhaglen radd hon.  Mae’r trawsnewidiad sy wedi ei weld yn Jake rhwng ei flwyddyn gyntaf a nawr wedi bod yn sylweddol nid yn unig o ran ei agwedd a’i gymhelliant tuag at ei astudiaethau academaidd, ond hefyd tuag at ei arfer, ac mae’n rhaid cymeradwyo hyn.”

Mae ymrwymiad ac ymroddiad Jake tuag at ei leoliad Lefel 5 gyda Phrosiect Ieuenctid Caerfyrddin - Dr M’z, wedi arwain ato yn cael cynnig swydd a delir yno fel rhan o brosiect penodol.  

 “Mae'r rheolwr, y staff a’r bobl ifanc yn canu clod iddo,” meddai Angharad. “Mae gweld sut mae Jake wedi blodeuo yn ystod ei amser yn PCYDDS yn rhywbeth rydym yn ymfalchïo’n fawr ynddo fel tîm. Rydym mor falch o Jake a phopeth mae wedi’i gyflawni.   Mae ennill Gwobr Goffa Carl John ar gyfer Astudiaethau mewn Gwaith Ieuenctid a Chymuned yn dathlu gwydnwch, ymroddiad, ymrwymiad a chyflawniadau Jake.”
Mae’r rhaglen BA Gwaith Ieuenctid a Chymuned yn rhaglen gyffrous ac ymarferol sy’n cynnig i fyfyrwyr gymhwyster proffesiynol y mae ar gyflogwyr ei eisiau.   Caiff y rhaglen ei thanategu gan egwyddorion a gwerthoedd gwaith ieuenctid ac mae’n cynnig cyfle i fyfyrwyr ddysgu yn y gweithle.

 “Mae’r rhaglen hon ar gyfer pobl sydd o blaid pobl ifanc yn y gymdeithas sydd ohoni,” meddai Angharad. “Mae’r rhaglen yn paratoi myfyrwyr at gymhwyster sy’n eu galluogi i weithio gyda a chefnogi pobl ifanc yn ystod eu llencyndod a thu hwnt.”