Myfyrwraig o Brifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yn ennill gwobr Gweithredu ar Golled Clyw Cymru


03.06.2019

Mae Kelly McDermott, myfyrwraig BA Eiriolaeth ym Mhrifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant wedi derbyn gwobr Angerdd Wrth Weithredu gan yr elusen, Gweithredu ar Golled Clyw Cymru.

Kelly McDermott

Mae Kelly McDermott, myfyrwraig BA Eiriolaeth ym Mhrifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant wedi derbyn gwobr Angerdd Wrth Weithredu gan yr elusen, Gweithredu ar Golled Clyw Cymru.

Mae Kelly wedi derbyn y wobr hon oherwydd ei heffaith ar yr elusen a'i gwaith yn Sir Gaerfyrddin. Bydd hi'n casglu ei gwobr yn ddiweddarach yr wythnos hon pan fydd yr elusen yn dathlu gwaith ei gwirfoddolwyr yn ystod Wythnos y Gwirfoddolwyr (Mehefin 1af - 7fed).

“Rwyf wedi bod yn gysylltiedig ag elusen Gweithredu ar Golled Clyw Cymru ers tua blwyddyn bellach ac wedi penderfynu helpu gyda'r elusen hon yn benodol oherwydd fy mod i'n fyddar fy hun. Fe wnaeth y lleoliad hefyd fy helpu gyda fy astudiaethau Eiriolaeth, ”meddai Kelly sy'n astudio'r rhaglen BA Eiriolaeth ar gampws Y Drindod Dewi Sant yng Nghaerfyrddin.

“Yn wreiddiol dechreuais fel gwirfoddolwr allgymorth yn gofalu am stondinau ac yn cyflwyno sgyrsiau gwybodaeth a sgyrsiau ymwybyddiaeth o fyddardod a nawr, rwy’ hefyd yn helpu gyda Phrosiect Cyn-filwyr - yn eu cyfeirio a'u cefnogi i wasanaethau hanfodol. Fi oedd y gwirfoddolwr cyntaf erioed i’r elusen gael yng Ngorllewin Cymru ac mae'n debyg bod y gwaith rydw i wedi'i wneud yn codi ymwybyddiaeth wedi arwain at fwy o atgyfeiriadau a mwy o wirfoddolwyr yn ymuno â'r sefydliad, gan alluogi'r elusen i dyfu yn Sir Gâr, ”meddai Kelly.

“Rwy’ bob amser wedi derbyn adborth cadarnhaol o fy ymgysylltiad ag unigolion sy'n defnyddio'r gwasanaethau ac mae pobl wedi canmol fy mrwdfrydedd a’m hyder.

“Mae gweithio gyda Gweithredu ar Golled Clyw Cymru wedi bod yn brofiad pleserus iawn ac rwy'n edrych ymlaen at barhau â'r sefydliad. Nid yn unig y mae'r rôl wirfoddol hon wedi fy helpu gyda fy astudiaethau fel myfyriwr Eiriolaeth ond mae hefyd wedi fy helpu i dyfu fel unigolyn a datblygu mwy o hyder wrth ddelio â'm clyw fy hun. Mae'n fraint cael helpu pobl â phroblemau clyw a chodi ymwybyddiaeth o'r elusen a'r gwasanaethau gwych y maen nhw’n eu darparu. Rwyf wedi gweld - drwy fy mhrofiadau fy hun - y cymorth a'r gefnogaeth y mae Gweithredu ar Golled Clyw Cymru yn eu darparu i'w defnyddwyr gwasanaeth a chredaf ei fod yn ymdrech amhrisiadwy a gwerth chweil.”

Roedd yr elusen mor falch o'r gwaith roedd Kelly yn ei wneud yn Sir Gaerfyrddin bod ei swyddogion wedi penderfynu ei henwebu am y wobr Agerdd Wrth Weithredu - anrhydedd a ddyfernir i wirfoddolwyr sydd wedi dangos egni cadarnhaol ac uchelgais iach; arddeliad personol a'r parodrwydd i fynd cam ymhellach bob tro i wneud y gwaith gorau posibl tra hefyd yn ymladd dros yr achos ac yn cynnal safonau ac ansawdd uchel.

“Nid yw Kelly wedi bod gyda ni fel gwirfoddolwr ers amser maith ond mae eisoes wedi cael effaith fawr ar y sefydliad ac ar ein gwelededd yn ei hardal,” meddai Marcus Haines, Cydlynydd Gwirfoddoli Gweithredu ar Golled Clyw Cymru.

“Mae Kelly yn gwirfoddoli gyda ni yn Sir Gaerfyrddin lle rydym yn bwriadu ehangu ein gwaith. Cyn gynted ag y dechreuodd wirfoddoli gyda ni, roedd Kelly yn deall pwysigrwydd ein gwaith ac roedd hi eisiau gwneud yn siŵr bod pawb yn yr ardal yn gwybod pa gymorth y gallent eu cael. Heb ofyn, aeth i Awdiolegwyr yr ysbyty yn ei hardal a gosod taflenni a phosteri yn eu hystafelloedd aros. Lle bynnag y gallai hi, hysbysebodd ein gwasanaethau gan ddechrau cyflwyno atgyfeiriadau.

“Mae ei gwybodaeth a'i hangerdd am y sefydliad eisoes wedi gweld atgyfeiriadau a chanlyniadau da yng Ngorllewin Cymru. Mae hi wedi dechrau agor cyfleoedd i wirfoddolwyr eraill ddod i weithio gyda ni ac wedi ymgysylltu â'r gymuned o'i chwmpas,” meddai Marcus.

“Wrth fynychu ymweliad cartref, dangosodd ei gwybodaeth a chynigiodd gipolwg personol o golli clyw. Rhoddodd fewnwelediad i'r gwaith sy'n mynd ymlaen yn ei hardal leol ac yn gyflym iawn gwnaeth y person roedd hi’n ymweld ag ef a'i deulu deimlo eu bod yn cael eu hysbysu a'u gwerthfawrogi. Mae ei chefnogaeth, ei dealltwriaeth a'i hangerdd wedi bod yn amhrisiadwy i'n sefydliad a’r rhai sy’n buddio o’n gwaith.”

Kelly McDermott

Kelly McDermott gyda Daisy Cole, Cyfarwyddwr Gweithredu ar Golled Clyw Cymru.

Mae gwaith Gweithredu ar Golled Clyw Cymru yn eang ac amrywiol. Nod yr elusen yw cefnogi pobl sy'n byw gyda Byddardod, pobl sy’n colli eu clyw a phobl sy’n byw gyda thinitws gan hefyd hysbysu ac annog pobl i werthfawrogi a gofalu am eu clyw. Ledled Cymru mae'r elusen yn darparu gwasanaethau trwsio cymorth clywed, yn darparu gwybodaeth a chyngor, yn cefnogi pobl gyda'r technolegau diweddaraf ac yn cyrraedd rhai o aelodau mwyaf anghysbell yn ein cymunedau. Mae Gweithredu ar Golled Clyw Cymru hefyd yn darparu cymorth cyflogaeth arbenigol i bobl Fyddar a'r rhai sydd â nam ar eu clyw, gan weithio'n agos gyda chyflogwyr a gweithwyr i chwalu'r rhwystrau i gyflogaeth.

Mae staff Y Drindod Dewi Sant wrth eu bodd bod gwaith Kelly wedi cael ei gydnabod ac yn falch iawn o'i hymrwymiad i'r elusen.

“Hoffwn ddweud ein bod yn hynod falch o gyflawniad Kelly a'i hymrwymiad i elusen Gweithredu ar Golled Clyw Cymru,” meddai Sue Ainsworth, Cyfarwyddwr Disgyblaeth Academaidd (Cyfiawnder Cymdeithasol a Chynhwysiant) yn y Brifysgol. “Mae Kelly yn fodel rôl ardderchog ar gyfer y rhaglen, gan wirfoddoli ei hamser a chroesawu'r cyfle i ddysgu sgiliau newydd a rhannu ei harbenigedd ag eraill.”

Datblygwyd cyrsiau eiriolaeth yn Y Drindod Dewi Sant i sicrhau bod gallu unigolion i weithredu'n annibynnol a gwneud eu dewisiadau eu hunain; grymusid a bod llais yr unigolyn a / neu'r gymuned yn cael ei hyrwyddo ym mhob agwedd ar gymdeithas.

Mae'r ddadl ynglŷn â pholisi cymdeithasol a darpariaeth gwasanaeth wedi amlygu'r angen i sicrhau gweithwyr proffesiynol sy'n gallu gwerthfawrogi sut mae polisïau cymdeithasol yn cael eu hailadeiladu a'u newid yn barhaus a'r cyfraniad at y prosesau hyn gan y rheini sy'n dod o safleoedd gwerth gwahanol a gwahanol gefndiroedd cymdeithasol, diwylliannol ac economaidd.

Gyda chyflwyniad Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014, mae gofyniad statudol i wrando ar lais defnyddwyr gwasanaethau trwy ddefnyddio eiriolwyr, wedi'u cyfarwyddo a heb gyfarwyddyd. Cynlluniwyd y rhaglen hon fel paratoad cadarn ar gyfer myfyrwyr sy'n dymuno mynd i mewn i broffesiynau sy'n gweithio mewn meysydd amrywiol, er enghraifft addysgu; iechyd a / neu ofal cymdeithasol; lleoliadau addysgol; cynrychiolaeth undeb; gwasanaeth prawf; sefydliadau gwirfoddol; menter gymdeithasol; cymorth ieuenctid; gwasanaethau addysg gymunedol a gwasanaethau’r heddlu.

Am wybodaeth bellach ynglŷn â’r cyrsiau Eiriolaeth a gynigir yn Y Drindod Dewi San, ewch i https://www.uwtsd.ac.uk/ba-advocacy/

 

Gwybodaeth Bellach

 

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â Siân-Elin Davies, Prif Swyddog Cyfathrebu a Chysylltiadau Cyhoeddus ar 01267 676908 / 07449 998476 sian-elin.davies@pcydds.ac.uk