Myfyrwraig o Brifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant yn sôn am sut mae teithio ac astudio wedi trawsnewid ei hyder


15.07.2019

Mae myfyrwraig o Brifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant (PCYDDS) wedi sôn am sut mae ei hastudiaethau wedi ehangu ei gorwelion ac wedi trawsnewid ei bywyd.

Masters student Rhian Cook wearing academic robes and a mortar board for her graduation photo.

Mae Rhian Cook, a raddiodd yr wythnos hon gyda gradd Meistr MTour mewn Twristiaeth a Digwyddiadau Rhyngwladol, wedi mwynhau ei chwrs gymaint ei bod bellach yn benderfynol o weithio’n llawn-amser yn y diwydiant lletygarwch. Mae hi’n rhoi’r clod i’w darlithwyr am roi’r hyder iddi astudio ar lefel gradd meistr yn dilyn toriad o fyd addysg.

 “Bues i’n ofidus tu hwnt am ddychwelyd i addysg ac mewn gwirionedd fues i ddim yn disgwyl cyrraedd graddau'n uwch na 60 y cant,” meddai. “Ces i fy syfrdanu'n wir pan ddaeth fy aseiniad cyntaf yn ôl gyda gradd 75 y cant, ac o hynny ymlaen gweithiodd fy narlithwyr gyda fi er mwyn sicrhau y byddai graddau o’r fath yn dod yn ddisgwyliad yn hytrach nag un digwyddiad prin.

 “Roedden nhw’n fy ngwthio hefyd i gredu fy mod yn ddigon da i ddilyn fy ngradd meistr gan roi’r hyder roedd ei angen arnaf i drosglwyddo i’r MTour, a oedd yn un o’m penderfyniadau gorau gan fy mod yn graddio gyda dosbarth cyntaf yn gyffredinol.”

Mae’n rhoi clod i’w darlithwyr am ei helpu i gyflawni’r canlyniadau gorau posib drwy gydol y cwrs.

 “Buodd fy narlithwyr yn rhan annatod o’m llwyddiant academaidd a’m datblygiad personol dros y ddwy flynedd diwethaf,” meddai. “Maen nhw’n nabod fy nghryfderau, gwendidau, uchelgeisiau ac ofnau. Maen nhw’n nabod y chwiwiau bach sy gyda fi sy’n creu’r person ydw i a’r ffordd orau i mi ddysgu. Maen nhw wedi gweithio gyda fi er mwyn i mi greu’r fersiwn gorau posib ohonof i fy hun.”

Cafodd ei thaith maes i Faleisia a Singapore yn 2019 effaith arbennig o gryf arni, yn ei chyflwyno i brofiadau na fyddai hi wedi’u cael heb PCYDDS.

 “Faint o bobl all ddweud eu bod wedi mynd i lawr y grisiau ym mhencadlys Air Asia mewn helter sgelter, neu wedi treulio diwrnod yn rhyfeddu at ddathliad Hindŵaidd Thaipusam yn ogofau Batu, neu wedi gwisgo dillad Islamaidd ac wedi cwblhau 'wudu' mewn Mosg rhanbarthol cyn gweld yr alwad i weddïo mewn adeilad tawel a hardd, neu wedi nofio ar ben y maes awyr yn Singapore? Mae’n uchafbwynt pendant, nid yn unig o’m profiad yn y brifysgol, ond fy mywyd.”

Dywed fod ei hastudiaethau wedi gwneud iddi eisiau gwybod rhagor a dysgu rhagor am y diwydiant a’r byd, gyda’r Prosiect Ymgynghoriaeth yn ei galluogi i brofi byd busnes wrth barhau i astudio.

 “Rhoddodd gyfle i mi fynd i mewn i fusnes go iawn a defnyddio fy sgiliau datrys problemau,” meddai, gan ychwanegu ei bod wrth ei bodd ei bod wedi dewis astudio yn PCYDDS.  

“Yr unig beth rwy’n ei ddifaru am fy mhrofiad prifysgol yw peidio ag ymuno â PCYDDS ar ddechrau fy ngyrfa academaidd,” meddai. “Edrych ymlaen at y dyfodol, rwy’n mynd yn ôl i Dde Ddwyrain Asia y mis Medi yma i deithio am dri mis. Rwy’n bwriadu taflu fy hun i mewn i bob cyfle a chael amser i adlewyrchu ar bennod nesaf fy mywyd.

 “Ar ôl dychwelyd rwy’n gobeithio ennill swydd i raddedigion rhywle yn y DU neu dramor er mwyn ennill digon o gyfalaf i mi ddod yn hunangyflogedig. Rwy’n gweld fy nyfodol yn y diwydiant lletygarwch – carwn fod yn berchen ar hostel bacpacio yng Nghymru, yn Abertawe yn ddelfrydol.”

Dwedodd tiwtor Rhian, Jacqui Jones, ei bod wrth ei bodd ei bod wedi ennill gradd dosbarth cyntaf.

 “Mae Rhian wedi ffynnu o ganlyniad i’r cyfleoedd teithio ar y rhaglen, gan gymryd rhan mewn teithiau maes i Lundain, Maleisia a Singapore,” meddai. “Mae hyn wedi gadael iddi ddatblygu awch am deithio.

“Gan fod y DU newydd lansio’r Fargen Sector Twristiaeth, mae rhaglenni Rheolaeth Twristiaeth PCYDDS wedi eu llunio i helpu mynd i’r afael â’r bwlch sgiliau yn y diwydiant, a phrinder rheolwyr posib y dyfodol. Mae’r rhaglenni hyn wedi eu llunio i helpu myfyrwyr ddatblygu eu sgiliau proffesiynol yn y diwydiant er mwyn dod yn arweinwyr y dyfodol, yn ogystal â rhoi cyfle iddynt brofi'r diwydiant drwy ystod o gyfleoedd profiad gwaith yn y DU ac o gwmpas y byd, ynghyd â theithiau maes rhyngwladol sy’n cynnig cyfle i fyfyrwyr weld y tu ôl i’r llenni yn y diwydiant, a rhwydweithio gydag arweinwyr twristiaeth ryngwladol.”

Gwybodaeth Bellach

Rebecca Davies

Swyddog Gweithredol Cysylltiadau â’r Wasg a’r Cyfryngau

Executive Press and Media Relations Officer

Cyfathrebu Corfforaethol a Chysylltiadau Cyhoeddus

Corporate Communications and PR

Tel: 01792 483695
Mobile: 07384 467071
Email: Rebecca.Davies@uwtsd.ac.uk