MYFYRWYR ARCHAEOLEG A THREFTADAETH Y DRINDOD DEWI SANT YN YMWELD Â TSIEINA


10.10.2019

Mae myfyrwyr Archeoleg a Threftadaeth, sydd wedi'u lleoli ar gampws y brifysgol yn Llanbedr Pont Steffan, wedi mynychu ysgol Haf yn Beijing.

China Summer School UWTSD 1

Fel y llynedd, trefnwyd yr Ysgol Haf ar y cyd â Phrifysgol Undeb Beijing (BUU). Mae BUU yn un o'r prifysgolion mwyaf yn Beijing a dros nifer o flynyddoedd mae’r ddau sefydliad wedi bod yn gweithio mewn partneriaeth ar nifer o brosiectau. Mae'r cydweithio pwysig hwn yn cynnwys yr Ysgol Haf flynyddol lle mae’r myfyrwyr yn cael y cyfle i ymweld â nifer o safleoedd cloddio archeolegol yn Tsieina. Mynychodd y myfyrwyr nifer o weithdai archeoleg a threftadaeth a ddarparwyd gan BUU a oedd yn rhoi cipolwg a safbwynt Tsieineaidd  i’r myfyrwyr  o arferion cadwraeth, adfer ac archeoleg. Roedd hyn yn cynnwys arddangosiadau o adfer cerameg a chelf gan arbenigwyr yn eu maes.

Yn ystod y daith, cafodd y myfyrwyr gyfle hefyd i ymweld â nifer o safleoedd treftadaeth mwyaf eiconig Tsieina. Yn Beijing, roedd y rhain yn cynnwys y Palas Ymerodrol, Sgwâr Tiananmen, Y Palas Haf a Wal Fawr Chin. Yn Xi'an, ymwelodd y grŵp â waliau'r Ddinas, y Fyddin Terracotta a mynychu perfformiad o ddawnsio a cherddoriaeth draddodiadol.

Meddai'r Athro Cyswllt Thomas Jansen, Cyfarwyddwr Sefydliad Confucius yn y Drindod Dewi Sant:

"Pwrpas taith Tsieina oedd i gynnig profiad unigryw i'n myfyrwyr mewn gwlad sydd wedi'i seilio mewn hanes a thraddodiad, ond sydd hefyd wedi profi un o'r trawsnewidiadau mwyaf dramatig yn hanes dynol diweddar. Dyma sy'n gwneud archeoleg a threftadaeth yn bynciau mor gyffrous yn Tsieina gydag effaith fawr iawn ar y cyhoedd. Cafwyd y fraint i fynychu gweithdai gan arbenigwyr o brif sefydliadau megis Amgueddfa'r Palas, Amgueddfa Fetropolitan Beijing, Amgueddfa'r Palas Haf ac Amgueddfa Hanes Dalaith Shaanxi yn Xi'an.

Er ein bod yn gobeithio ysbrydoli ein myfyrwyr i ehangu eu gorwelion a dysgu mwy am Tsieina, rydym hefyd yn ceisio hyrwyddo ein rhaglenni academaidd rhagorol ein hunain mewn archeoleg a threftadaeth i fyfyrwyr posibl o Tsieina."

UWTSD China Summer School 2

Ar hyn o bryd, mae Lilian Earp yn astudio BA Gwareiddiadau’r Hen Fyd ar gampws y brifysgol yn Llambed ac yn disgrifio’r daith fel ‘profiad rhyfeddol’. Meddai:

“Roedd y daith Archeoleg i Tsieina yn brofiad arbennig! Roedd yn bendant yn rhagori ar fy nisgwyliadau, oherwydd yr ystod o weithgareddau, yn enwedig pethau fel ymweld â safle cloddio cyfredol yn Xi'an - nid oedd yn rhywbeth yr oeddwn wedi disgwyl cael y cyfle i'w wneud.

Yn bersonol, un o’r pethau mwyaf cofiadwy am y daith oedd ymweld â'r Wal Fawr a hefyd gwylio cyfres o ddawnsfeydd traddodiadol mewn theatr yn Xi'an.”

Roedd Amy Ferguson, sy'n astudio BA Archaeoleg, hefyd ar y daith. Ychwanegodd:

“Roedd y daith i Tsieina yn well nag yr oeddwn yn disgwyl iddi fod. Roedd yn anhygoel cael rhywbeth i'w wneud bob dydd yn ogystal â chyfle i archwilio'n annibynnol. Roedd yn daith hynod o ddiddorol ac nid oeddwn wedi disgwyl cael y cyfle i ddysgu a gweld cymaint o bethau newydd.

Roedd gweld y Wal Fawr yn fythgofiadwy ond hefyd roedd ein darlith ar adfer cerameg, malu bowlenni gyda morthwylion a'u rhoi yn ôl at ei gilydd yn llawer o hwyl. Doeddwn i ddim yn meddwl y byddem yn mwynhau cymaint ag y gwnes i ond gwnaeth pawb a gymerodd ran waith gwych o greu awyrgylch braf a darparu profiadau ac atgofion anhygoel i ni.”

UWTSD China Summer School 3

Gwybodaeth Bellach

 I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch ag Arwel Lloyd trwy anfon neges e-bost at Arwel.lloyd@uwtsd.ac.uk / 01267 676663