Myfyrwyr cwrs Blynyddoedd Cynnar yn dathlu heddiw


08.07.2019

Heddiw, bu Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yn dathlu cyflawniadau y grŵp gyntaf o fyfyrwyr BA Addysg a Gofal Blynyddoedd Cynnar (Statws Ymarferydd Blynyddoedd Cynnar) i raddio o’r cwrs gradd arloesol hwn.

Early Years / Blynyddoedd Cynnar

Mae’r dyfarniad Statws Ymarferydd Blynyddoedd Cynnar newydd hwn yn un a gydnabyddir ar y rhestr o gymwysterau i weithio yn y sector Blynyddoedd Cynnar gan Ofal Cymdeithasol Cymru ac un y mae pob un o fyfyrwyr y cwrs hwn yn cael y cyfle i’w ennill.

 

Mae elfen galwedigaethol sylweddol i’r radd hon gyda’r darlithoedd yn cael eu hatgyfnerthu gan ddysgu ymarferol. Bydd gan y rheiny sy’n graddio yr wythnos hon radd a gydnabyddir gan Ofal Cymdeithasol Cymru i weithio mewn lleoliadau addysg a gofal blynyddoedd cynnar yng Nghymru.

Yn ystod eu hastudiaethau, mae’r myfyrwyr yn archwilio pob agwedd o les, datblygiad, hawliau a chynhwysiant plant ifanc. Rhoddir pwyslais ar ddysgu cyfannol, felly bydd y myfyrwyr hyn mewn sefyllfa dda i gefnogi ac arwain newidiadau sydd ar y gweill i’r cwricwlwm addysg yng Nghymru. Bydd gradd o’r math hwn yn parhau i atgyfnerthu gwerth a phwysigrwydd cael ymarferwyr medrus ar draws y sector gofal ac addysg blynyddoedd cynnar yng Nghymru. 

Mae’r tîm Blynyddoedd Cynnar hefyd yn darparu rhaglen ddysgu hyblyg min nos sy’n cefnogi’r rhai sydd eisioes yn gweithio yn y sector blynyddoedd cynnar wrth gynnig rhaglenni ychwanegol, Tystysgrifau Addysg Uwch, a Diplomau a graddau Addysg Uwch sy’n cael eu darparu er mwyn galluogi’r myfyrwyr i aros mewn cyflogaeth tra’u bod yn astudio.

Dywedodd Rachel Iles, un a raddiodd heddiw, “Dwi wir wedi mwynhau fy amser yn gwneud gradd Blynyddoedd Cynnar ym Mhrifysgol Y Drindod Dewi Sant. Mae’r darlithwyr yn ffantastig ac yn gefnogol, ac mae cynnwys y darlithoedd yn ddiddorol, yn ennyn diddordeb, ac yn ysbrydoledig, gan gynnig cydbwysedd braf rhwng dysgu academaidd ac ymarferol. Ni allaf argymell y radd hon ddigon - rwyf mor falch fy mod wedi dewis y rhaglen hon.”

Un arall sy’n dathlu heddiw yw Michael Mears, sydd hefyd wedi cael profiad hynod o gadarnhaol a buddiol tra’n astudio yn Y Drindod Dewi Sant. “Gwnaeth y darlithwyr fyd o wahaniaeth. Rhoesant brofiad dysgu cyflawn i mi, ac o’r foment gyntaf i mi gyfarfod â nhw mewn diwrnod agored, gwnaethant i mi deimlo fel fy mod i wir yn gaffaeliad i’r rhaglen, ac fe wnaethant wir fuddsoddi yn fy nyfodol gan werthfawrogi fy mhrofiadau blaenorol. Fel unigolyn eithaf dibrofiad yn y sector Blynyddoedd Cynnar yn dechrau’r Brifysgol, teimlaf bellach bod gennyf wybodaeth i gyd-fynd â’m hangerdd i weithio gyda phlant.”

Early Years / Blynyddoedd Cynnar

Roedd Rhian Butcher yn un a gymrodd mantais o’r dysgu hyblyg fin nos. Dywedodd: “Hoffwn nodi pa mor wych a chefnogol y mae pob un o’r tiwtoriaid wedi bod drwy gydol pob modiwl eleni. Mae hyblygrwydd y dysgu wedi bod yn hynod fuddiol, gyda mi a llawer o rai eraill yn byw bywyd prysur, gyda phlant a swyddi. Roedd cael gafael ar ddogfennau yn hawdd drwy Brifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant ar-lein, y llyfrgell leol a pholisi drws agored y tiwtoriaid er mwyn ein galluogi ni i dderbyn yr offer angenrheidiol i gwblhau’r cwrs.  Ni allaf fynegi pa mor ddiolchgar ydwyf am y cyfle i gwblhau’r flwyddyn ychwanegol hon. Mae wedi paratoi’r llwybr i mi wrth gael fy nerbyn i wneud cwrs TAR yma yn Y Drindod Dewi Sant, rhywbeth nad oeddwn yn credu byddai’n bosib ar yr adeg yma yn fy mywyd.”

Meddai Gwyneth Davies, Cyfarwyddwraig y Rhaglen Addysg a Gofal Blynyddoedd Cynnar: Statws Ymarferydd Blynyddoedd Cynnar: “Rydym yn falch iawn gweld ein grŵp cyntaf o fyfyrwyr ar y rhaglen tair mlynedd BA Addysg a Gofal Blynyddoedd Cynnar: Statws Ymarferydd Blynyddoedd Cynnar yn graddio.  Mae’r rhaglen arloesol hon nid yn unig yn sicrhau bod gan ein graddedigion gradd Blynyddoedd Cynnar o safon uchel, ond hefyd yn darparu Statws Ymarferydd Blynyddoedd Cynnar (SYBC) sy’n eu galluogi i weithio mewn lleoliadau blynyddoedd cynnar.  Mae’r rhaglen ar restr cymwysterau angenrheidiol Gofal Cymdeithasol Cymru ar gyfer gweithio o fewn y sector Blynyddoedd Cynnar, felly mae’n graddedigion yn gallu cael eu cyflogi yn syth.”

“Mae’r graddedigion wedi cyrraedd gofynion y Safonau Galwedigaethol Cenedlaethol a’r 700 awr o brofiad lleoliad sy’n ofynnol er mwyn cwblhau’r elfen SYBC o’r rhaglen.  Mae hyn yn sicrhau bod ganddynt brofiad ymarferol o weithio mewn amrywiaeth o leoliadau Blynyddoedd Cynnar, ynghyd â dealltwriaeth gynhwysfawr o ddamcaniaeth, deddfwriaeth a gwybodaeth gyfredol sy’n angenrheidiol i gefnogi arfer ardderchog.” ychwanega Gwyneth.

Dywed Alison Rees-Edwards Cyfarwyddwraig Profiad Lleoliad Addysg a Gofal Blynyddoedd Cynnar: Statws Ymarferydd Blynyddoedd Cynnar, Mae cyflogadwyedd myfyrwyr yn rhan sylfaenol o'n rhaglen gradd BA (Anrhydedd) Addysg a Gofal Blynyddoedd Cynnar: Statws Ymarferydd Blynyddoedd Cynnar. Er mwyn cael ein cynnwys yn rhestr Gofal Cymdeithasol Cymru o gymwysterau gofynnol i weithio yn y sector blynyddoedd cynnar/gofal plant, rydym yn cydnabod bod angen cyfleoedd ar fyfyrwyr i gael profiadau galwedigaethol gwerthfawr a fydd yn eu galluogi i gyflawni Statws Ymarferydd Blynyddoedd Cynnar. Mae'n galonogol iawn gweld sut mae myfyrwyr ar y rhaglen hon yn tyfu mewn hyder yn ystod darlithoedd ac yn ystod eu profiadau lleoliad. Mae sgiliau cyflogadwyedd, a gafwyd ochr yn ochr â'u cymhwyster academaidd, yn helpu i sicrhau y byddent yn ased rhagorol i unrhyw leoliad blynyddoedd cynnar.”

Os hoffech wybodaeth pellach ynglŷn â’r cyrsiau gradd Blynyddoedd Cynnar a gynigir yn Y Drindod Dewi Sant, cysylltwch â  g.tinney@uwtsd.ac.uk neu 01267 676605.

Gwybodaeth Bellach

 

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â Siân-Elin Davies trwy anfon neges e-bost at sian-elin.davies@uwtsd.ac.uk / 01267 676908 / 07449 998476