Myfyrwyr cyfredol a Chyn-Fyfyrwyr Therapi Chwaraeon yn dod ynghyd ar gyfer digwyddiad rhwydweithio


03.06.2019

Yn ddiweddar, daeth staff, myfyrwyr a chyn-fyfyrwyr o adran Therapi Chwaraeon Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant at ei gilydd ar gyfer digwyddiad arbennig i drafod anafiadau ac adsefydlu coesau is.

Sports Therapy Event

Fel yr unig Brifysgol yng Nghymru i gynnig gradd BSc Therapi Chwaraeon a achredwyd gan Gymdeithas y Therapyddion Chwaraeon, aeth Ysgol Chwaraeon, Iechyd ac Addysg Awyr Agored Y Drindod Dewi Sant ati i drefnu’r digwyddiad gan gynnig cyfle i fyfyrwyr cyfredol, graddedigion diweddar ac ymarferwyr profiadol i rwydweithio a dysgu oddi wrth ei gilydd yn ystod y digwyddiad addysgiadol a rhyngweithiol hwn.

Ar ôl llwyddiant y digwyddiad ‘nôl yn 2018, roedd darlithwyr Therapi Chwaraeon Y Drindod Dewi Sant yn awyddus i adeiladu ar lwyddiant y fenter ac eleni croesawyd darlithwyr gwadd gan gynnwys Gavin Daglish o Glwb Rygbi y Gweilch; Daniel Martin o Gymdeithas Bêl-droed Cymru; Katy Stephens o Glinig Anafiadau Bouncing Back a Chris Jenkins o Undeb Rugbi Rwsia. Roedd y digwyddiad hefyd yn cynnig cyfleoedd Datblygiad Proffesiynol Parhaus (DPP) pwysig i'r rhai sy'n gweithio yn y proffesiwn.

Defnyddiodd siaradwyr gwadd eu profiadau proffesiynol i drafod amrywiaeth o astudiaethau achos clinigol gan gynnwys cymhlethdodau pigiad ffêr uchel, toriadau straen pelfig a dulliau adsefydlu cymhleth ACLR. Roedd y digwyddiad yn cynnwys safbwyntiau chwaraeon a chlinigol preifat gyda'r sawl a wnaeth mynychu yn benodol yn mwynhau'r elfen ryngweithiol. Cafodd y rhai a oedd yn bresennol hefyd gyfle i ddatblygu'n glinigol trwy ddulliau seiliedig ar ymarfer a thystiolaeth.

Roedd Katy Stephens, perchennog clinig a Therapydd Chwaraeon graddedig, wrth ei bodd i fod yn rhan o'r diwrnod a mwynhaodd yn fawr y cyfle i rannu ei thaith gyda chyd-Therapyddion Chwaraeon.

“Roedd yn bleser siarad yn y Brifysgol a gwrando ar y siaradwyr gwadd eraill,” meddai Katy. “Mae myfyrwyr presennol a chyn-fyfyrwyr yn ffodus iawn o gael digwyddiad DPP am ddim yn cael ei drefnu gan y Brifysgol – byddwn wedi bod ddiolchgar iawn petai fy nghyn Brifysgol innau wedi gwneud rhywbeth tebyg er mwyn dal i fyny â chyfoedion tra hefyd yn dysgu yr un pryd! Rwy'n gobeithio cael fy ngwahodd yn ôl yn y dyfodol. ”

Wrth siarad ar ran adran Therapi Chwaraeon y Drindod Dewi Sant, dywedodd y darlithydd Charley Keen: “Roedd yn wych gweld ein myfyrwyr cyfredol a’n cyn-fyfyrwyr yn cymryd rhan ar y diwrnod. Mae llawer i'w ddweud am y wybodaeth y gellir ei chael o'r digwyddiadau hyn. Mae'r cyn-fyfyrwyr yn dod â digonedd o brofiad gwaith ac mae'n wych eu clywed yn siarad am eu taith ers graddio. Yn ogystal, roedd mor addawol gweld y myfyrwyr blwyddyn gyntaf a'r ail flwyddyn yn bresennol, gan eu paratoi ar gyfer dilyniant academaidd a’u cymell am y flwyddyn sydd i ddod.

“Ni allaf ddiolch digon i'r siaradwyr gwadd,” parha Charley Keen. “Fe wnaethant gyflwyno eu cynnwys mewn ffordd a gafodd dderbyniad da iawn ac roedd y rhyngweithio’n wych. Roedd digon o wybodaeth i gnoi cil drosto ac rwy'n gobeithio y cafodd pawb eu hysbrydoli.”

Sports Therapy Event

Gyda chynrychiolwyr yn cynnwys cyn-fyfyrwyr yn ogystal â myfyrwyr cyfredol, profodd y digwyddiad yn galonogol i'r rhai sydd ar fin dechrau ar eu gyrfaoedd fel Therapyddion Chwaraeon. Dywedodd un o raddedigion diweddar cwrs Therapi Chwaraeon Y Drindod Dewi Sant: “Roedd y digwyddiad yn fuddiol iawn gan ei fod yn gwneud i mi sylweddoli nad yw pethau bob amser yn mynd eich ffordd ac fe ddewn ni ar draws sawl rhwystr – ond bod hynny’n iawn.  Rhoddodd hwb i mi hefyd wrth gofio pam rwy'n caru'r yrfa hon! ”

Roedd myfyrwyr cyfredol yr un mor frwdfrydig ynglŷn â’r digwyddiad, gan ddweud: “Roedd y digwyddiad hwn yn ddefnyddiol dros ben. Roedd yr astudiaethau achos yn cynnig golwg fanwl ar y broses adsefydlu, a'r rhwystrau y mae therapyddion yn eu hwynebu yn ystod y broses gyfan. Roedd hi'n braf gwrando ar lwyddiant clinig Katy, roedd y cyflwyniad yn ysbrydoledig ac yn cynnig cipolwg ar ymarfer yn y dyfodol. Yn gyffredinol roedd y digwyddiad cyfan yn wych ac fe gynigiodd gymaint i mi fel myfyriwr.  Byddwn yn bendant yn argymell i bob myfyriwr Therapi Chwaraeon i fynychu.”

Gyda digwyddiad eleni yn gymaint o lwyddiant, mae adran Therapi Chwaraeon Y Drindod Dewi Sant bellach yn ceisio sicrhau bod y digwyddiad  yn un blynyddol gan ddod â Therapyddion Chwaraeon - myfyrwyr, graddedigion a gweithwyr proffesiynol profiadol - ynghyd i rannu syniadau a thrafod arfer gorau. Mae'r digwyddiad hefyd yn cynnig cyfle gwych i gynrychiolwyr rwydweithio, i gael eu hysbrydoli a thrafod dulliau cyfoes o asesu, diagnosis a rheoli anafiadau.

Am fwy o wybodaeth am y rhaglen BSc Therapi Chwaraeon a gynigir yn Y Drindod Dewi Sant, ewch i https://www.uwtsd.ac.uk/cy/bsc-therapi-chwaraeon/ neu cysylltwch â Kate L Williams drwy anfon e-bost at kate.l.williams@uwtsd.ac.uk

Gwybodaeth Bellach

 

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â Siân-Elin Davies, Prif Swyddog Cyfathrebu a Chysylltiadau Cyhoeddus ar 01267 676908 / 07449 998476 sian-elin.davies@pcydds.ac.uk