Myfyrwyr Cyfrifiadura Entrepreneuraidd Y Drindod Dewi Sant yn cyflwyno eu syniadau arloesol ger bron panel o arbenigwyr yn TechStars 2019


20.05.2019

Mae myfyrwyr Ysgol Cyfrifiadureg Gymhwysol Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant wedi cyflwyno eu syniadau menter ac arloesi i banel o feirniaid yng nghanolfan dechnegol TechHub Abertawe.

 

Trefnwyd Cystadleuaeth Arloesi TechStars 2019 gan yr Uwch Ddarlithydd yn Y Drindod Dewi Sant, James Williams, sy’n addysgu modwl Prosiect Grŵp Menter ac Arloesi’r Ysgol. Mae’r Gystadleuaeth yn galluogi myfyrwyr yn yr Ysgol Cyfrifiadureg Gymhwysol i greu timau rhyngddisgyblaethol a gwerthu eu syniadau arloesol i banel o arbenigwyr o’r diwydiant. Mae’r timau’n cynnwys myfyrwyr sy’n astudio ar nifer o raglenni, gan gynnwys Cyfrifiadureg Gymhwysol, Systemau Gwybodaeth Busnes, Datblygu Gwefannau, Datblygu Gemau Cyfrifiadurol, Rhwydweithiau Cyfrifiadurol a Seiberddiogelwch a Pheirianneg Meddalwedd. Roedd y panel o arbenigwyr yn cynnwys: Ann Swift - Rheolwr Mentrau i Lywodraeth Cymru, Guy Wendon - Rheolwr Datblygu Busnes i’r noddwr modylau a digwyddiadau Alacrity, a Paul Harwood - cyd-sylfaenydd TechHub Abertawe.

Meddai James Williams: “Mae TechStars yn brofiad dysgu ffantastig i’n myfyrwyr – sy’n eu galluogi a’u cefnogi i ddarganfod a rhyddhau eu potensial, datblygu arloesedd entrepreneuraidd a sgiliau cyflogadwyedd, a chyflwyno eu syniadau busnes arloesol ger bron panel o arbenigwyr.”

Rhoddwyd y Wobr Pencampwyr Arloesi 2019 a noddwyd gan Alacrity i’r tîm ‘Version ZERO’, sy’n cynnwys Richard Davies, Dylan Evans, James Millns, Austin Hooper a Sarann Strange.

Rhoddwyd y Gwobrau Arloesi a noddwyd gan IICED, The International Institute for Creative Entrepreneurial Development - Yr Athrofa Ryngwladol er Datblygiad Entrepreneuraidd Creadigol, am y prototeip gorau i’r timau LIFE, sy’n cynnwys Helen Frey a Julie Millard, ac i’r tîm EEST: Nicholas Jones.

Rhoddwyd i Sarann Strange y wobr am yr adroddiad Dechrau a Datblygu Busnes Technegol gorau, a noddwyd gan Alacrity, ac a ddewiswyd gan Brif Swyddog Gweithredol Alacrity, Dr Will Williams.

Meddai James: “Amlygodd y digwyddiad cyffrous hwn rai o’r syniadau arloesol iawn y gall ein myfyrwyr ni eu cynhyrchu, a llawer o’r rhain yn gynigion hyfyw o safbwynt masnachol.”

Ychwanegodd ei gyd-feirniad Anne Swift: “Pleser mawr oedd mynd i TechStars unwaith eto. Mae’n ddigwyddiad gwych sy’n rhoi cyfle i fyfyrwyr ddatblygu ac arfer eu sgiliau entrepreneuraidd oddi mewn i bwnc eu cwrs.   Gwnaeth yr holl dimau gyflwyno cyfleoedd busnes arloesol yn ogystal â rhai cynhyrchion hyfyw dros ben y gellid eu datblygu’n fusnesau go iawn.  Gobeithiaf fod y digwyddiad wedi agor llygaid y myfyrwyr i’r posibilrwydd o ddechrau eu busnes eu hunain ryw ddiwrnod yn ogystal â thynnu sylw at sut y gallent ddefnyddio'r sgiliau i nodi cyfleoedd ar gyfer darpar gyflogwyr.”

Meddai Guy Wendon, Pennaeth Datblygu Busnes Alacrity: “Elusen yw’r Alacrity Foundation sy’n helpu meithrin a chreu’r genhedlaeth nesaf o entrepreneuriaid technoleg.  Rydym yn cydnabod gwerth arloesedd ym myd academia ac mae’n bleser mawr gennym noddi’r gystadleuaeth TechStars 2019. Mae James a’i dîm wedi cefnogi grŵp ffantastig o fyfyrwyr sy’n astudio amrywiaeth o ddisgyblaethau er mwyn creu arloesedd technegol o’r radd flaenaf. Mae parhau i weithio gydag YDDS yn ein cyffroi yn fawr.”

Meddai’r Athro Cysylltiol mewn Addysg Entrepreneuraidd yn Y Drindod Dewi Sant, Kath Penaluna:  “Nid yw dyfeisgarwch a chreadigedd ein myfyrwyr fyth yn fy synnu.  Gwyddom fod eu chwilfrydedd a’u gallu i weld cyfleoedd yn rhywbeth a fydd o fantais iddynt nes ymlaen yn eu gyrfaoedd. Yr hyn sy’n gyrru IICED ymlaen yw’r ffaith syml honno, ac mae ein gweithgareddau ymchwil rhyngwladol yn ein helpu ni i wella’n barhaol - ac felly gallwn gefnogi ein myfyrwyr yn llwyr yn eu hymdrechion creadigol.”

Ychwanegodd James: “Hoffem hefyd estyn diolch arbennig i noddwr y modwl a’r prif ddigwyddiad, Alacrity Foundation, a’i gynrychiolydd Guy Wendon. Hefyd, hoffem estyn ein diolch a’n cydnabyddiaeth arbennig i noddwyr a chefnogwyr eraill y modwl a’r digwyddiad: TechHub Abertawe a gynrychiolir gan y cyd-sylfaenydd Paul Harwood ac IICED - The International Institute for Creative Entrepreneurial Development – Yr Athrofa Ryngwladol er Datblygiad Entrepreneuraidd Creadigol.”

Nodyn i'r Golygydd

Syniad:  Doggogo - System Lesiant i Anifeiliaid – System lwybro ffitrwydd ac iechyd i anifeiliaid anwes. Lluniodd y Tîm Version Zero ‘Doggogo’ – system lesiant i anifeiliaid sy’n cynnwys system lwybro iechyd ar gyfer llesiant corfforol a meddyliol anifeiliaid anwes. Mae Doggogo yn ap ffôn sydd 

wedi’i gyplu â dyfais sy’n galluogi perchenogion cŵn i ofalu’n well am eu ci.  Mae’r ddyfais yn declyn ciwboid bychan sy’n clipio ar goler y ci.  Mae’r ap ffôn yn gwneud argymhellion sydd wedi’u teilwra ac sydd wedi’u seilio ar y math o gi, er enghraifft, mae’n argymell pa mor bell y dylid cerdded eich ci, ac felly bydd hyn yn fwy i hysgi nag i shiwawa. Mae’r ddyfais yn defnyddio GPS ac mae’n anfon gwybodaeth am leoliad y ci i’r ap. Gellir defnyddio hyn i rybuddio’r perchennog pe bai’r ci yn dianc o’i gartref. Mae’r ap ffôn hefyd yn gallu storio negeseuon i’ch atgoffa ynglŷn â’r ci, gan gynnwys pryd i’w drin am lyngyr a chwain, ac apwyntiadau gyda’r milfeddyg. Gwnaiff yr ap storio gwybodaeth ar sut mae iechyd y ci yn datblygu, a bydd ganddo adran adolygu a fydd yn ddefnyddiol ar gyfer apwyntiadau gyda’r milfeddyg.  Tîm Version ZERO

Enw’r Tîm: LIFE

Syniad:  Ap sy’n ymateb i baramedrau annormal o ran cyfradd curiad y galon, tymheredd a swyddogaethau’r corff drwy decstio neges at gyswllt/ gysylltiadau sydd wedi’i drefnu / wedi’u trefnu o flaen llaw a’u rhybuddio am y digwyddiad gan ddefnyddio wats a ffôn clyfar. 

 

Disgrifiad:  Ap Iechyd sy’n cysylltu â wats clyfar. Gwnaiff y wats clyfar fonitro curiad y galon, y tymheredd a’r pwysedd gwaed. Bydd yr ap yn gallu monitro’r paramedrau hyn. Pe bai’r paramedrau hyn yn fwy na ‘x’ yn uwch neu yn is na’r hyn sy’n normal i’r unigolyn hwnnw, yna gwnaiff anfon neges at gyswllt (sydd wedi’i roi yn ei gronfa ddata o flaen llaw) gan ddweud y gallai fod gan yr unigolyn hwnnw broblem ac felly, gallant hwythau yn eu tro wneud galwad ffôn a/ neu ymateb yn unol â hynny.

Enw:  Nicholas Jones

Enw’r Busnes:  Educational, Electronics & Science, Technologies. (EEST).

Disgrifiad cryno:  Dyluniwch a lluniwch gynhyrchion addysgol ar gyfer electroneg a’r gwyddorau. Gall y cynhyrchion hyn gynnwys agweddau amgylcheddol, megis monitro’r tywydd, allyriadau, golau, sŵn a dŵr, hefyd pecynnau eraill sy’n seiliedig ar electroneg, megis ar gyfer mesur uwchsain.

https://uwtsdcomputing.blog/2019/05/09/techstars-innovation-competition-2019/

Gwybodaeth Bellach

Rebecca Davies

Swyddog Gweithredol Cysylltiadau â’r Wasg a’r Cyfryngau

Executive Press and Media Relations Officer

Cyfathrebu Corfforaethol a Chysylltiadau Cyhoeddus

Corporate Communications and PR

Tel: 01792 483695
Mobile: 07384 467071
Email: Rebecca.Davies@uwtsd.ac.uk