Myfyrwyr Dylunio Patrymau Arwyneb yn y Drindod Dewi Sant yn dod ag archif Sain Ffagan yn fyw mewn arddangosfa newydd drawiadol


04.02.2019

Penllanw prosiect byw gan fyfyrwyr Dylunio Patrymau Arwyneb yng Ngholeg Celf Abertawe fydd arddangosfa yn Amgueddfa Werin Cymru, Sain Ffagan ar 23 a 24 Chwefror.

Mae’r myfyrwyr wedi bod yn gweithio’n agos gyda churaduriaid yn yr amgueddfa, Mared McAleavey a Lowri Jenkins, gan astudio, archwilio ac ymchwilio i’r archifau i greu gwaith arloesol a chreadigol. Dyma’r prosiect cydweithredol cyntaf o’i fath rhwng yr amgueddfa a Phrifysgol a ddiwedd mis nesaf caiff y myfyrwyr gyfle i ddangos eu doniau i staff ac ymwelwyr yr amgueddfa.

Meddai Georgia Mckie, Cyfarwyddwr Rhaglen, BA (Anrh) Dylunio Patrymau Arwyneb yn y Drindod Dewi Sant, Abertawe: “Rydym mor ffodus i gael cyfoeth diwylliannol Amgueddfa Werin Cymru ar flaenau ein bysedd.  Mae’r cyfleoedd sydd ar gael i’n myfyrwyr archwilio ac ymchwilio yn ddiddiwedd.  Mae’r adnoddau hyn yn werthfawr iawn i’n tîm rhaglen fel dull dysgu ac addysgu, gan alluogi’r myfyrwyr i ddysgu sut i ymchwilio o ffynonellau gwreiddiol – a’u hennyn i ymateb mewn ffyrdd personol a chynnil.  Flwyddyn ar ôl blwyddyn down o hyd i ffyrdd newydd o feddwl am dripiau a phrosiectau dylunio ar draws portffolio’r amgueddfa.”

Hyd yn hyn y flwyddyn academaidd hon, mae myfyrwyr y rhaglen Dylunio Patrymau Arwyneb wedi ymgymryd â phrosiectau arddangos gyda 3 amgueddfa wahanol yn y portffolio.  Ychwanegodd Georgia: “Mae profi’r cyfleoedd hyn mor gynnar yn eu blwyddyn gyntaf o astudio israddedig yn gymaint o fraint i’n myfyrwyr ac, yn ein barn ni, yn rhywbeth sy’n ganolog i ethos y rhaglen Dylunio Patrymau Arwyneb.

“Pan ddechreuon ni gynllunio prosiect Sain Ffagan, wnaethon ni byth ddychmygu y byddai myfyrwyr yn arddangos eu gwaith dylunio yn y tai, adeiladau ac orielau niferus sydd ar y safle.  Mae gweithio gyda’r curaduriaid wedi bod yn brofiad arbennig – mae eu haelioni, eu harbenigedd a’u didwylledd wedi bod yn anhygoel. 

“Gyda briffiau byw fel y rhain rydym yn gweithio gyda’r myfyrwyr mewn ysbryd o fod ‘gyda’n gilydd’ yn hyn o beth.  Rydym yn dysgu ‘yn fyw’ gyda nhw – gan ddangos sut rydym yn datrys problemau, addasu i sefyllfaoedd newidiol wrth iddynt godi, ond gan ganolbwyntio bob amser ar y symbyliad creadigol wrth galon y prosiect.  Mae’n bwysig ein bod yn meithrin gwytnwch yn ein dylunwyr a’n gwneuthurwyr i’r dyfodol.  Mae dysgu cysylltu â gweithwyr proffesiynol, derbyn anghenion cleientiaid neu bartneriaid yn brofiadau hanfodol yr ydym yn eu cyflwyno iddynt yn gynnar yn eu gyrfaoedd.  Cânt brofiad o weithio gyda’i gilydd fel tîm, gweithio gyda staff, gweithio gyda phartïon allanol – gan ymestyn eu creadigrwydd, cyfoethogi eu sgiliau cyfathrebu, hybu eu hyder, cryfhau eu cyflogadwyedd.

Julia Griffiths Jones, Uwch Ddarlithydd mewn Dylunio Patrymau Arwyneb a thiwtor y Flwyddyn Gyntaf gafodd y syniad ar gyfer briff y prosiect byw, yn dwyn y teitl “Ail-ddychmygu’r Archif”, i gyd-daro ag agor cyfleusterau astudio newydd yn Sain Ffagan. Cafodd ei chomisiynu hefyd i greu gwaith a gaiff ei gadw’n barhaol yn y Gweithdy sy’n cynrychioli gwneuthurwyr a chrefftau Cymru.

Meddai Cerys Davies, myfyriwr Dylunio Patrymau Arwyneb ar ei blwyddyn gyntaf: “Bues i’n gweithio gyda llwyau caru. Dechreuais gyda gwrthrych syml, ond trwy fy ymchwil, llwyddais i ddylunio ac archwilio cymaint o ddeilliannau gwahanol. Roedd yn rhyfeddol gallu gweithio gyda diwylliant a threftadaeth Cymru fel hyn. Roeddwn i’n teimlo mor freintiedig i gael gweld a defnyddio’r holl.

 

Nid yw’n rhywbeth y mae llawer o bobl yn cael y cyfle i’w wneud ac roedd cael gwneud hynny yng Nghymru, fy ngwlad enedigol, hyd yn oed yn fwy arbennig. Mae prosiect byw fel hyn mor bwysig a chyffrous. Trwy allu gweithio mor agos gyda’r curaduriaid, ein darlithwyr a’n gilydd, agorwyd cymaint o ffyrdd newydd o fod yn greadigol.” 

Meddai Georgia Amman, myfyriwr Dylunio Patrymau Arwyneb ar ei thrydedd flwyddyn, sy’n sefydlu ei busnes ei hun mewn ffasiwn a dylunio patrymau arwyneb yn Ninbych y Pysgod a Chasnewydd: “Creadigrwydd yw un o nodweddion pwysicaf bod yn ddynol. Rhoddodd y prosiect byw hwn lawer mwy o ryddid creadigol i mi. Roeddwn yn gallu gweithio gyda’r archifau ac ymchwilio iddynt ac roedd cael mynediad at  y rhain yn gwneud byd o wahaniaeth i mi. Gwnaeth fy ysbrydoli a rhoddodd gyfle gwych i mi arddangos fy set sgiliau gyfan. Rwy’n falch i mi gael y cyfle i greu rhywbeth arbennig drwy hyn. Cafodd fy ngwaith ei ysbrydoli gan y llythyron a anfonwyd gartref gan filwyr lleol. Roeddwn i eisiau canfod ffordd unigryw o ddod â nhw’n fyw.”

Mae gan Sain Ffagan le arbennig yng nghalonnau pobl Cymru. Agorodd ei drysau i’r cyhoedd am y tro cyntaf ar 1 Gorffennaf 1948.  Dyma oedd yr amgueddfa awyr agored genedlaethol gyntaf yn y Deyrnas 

Unedig ac roedd yn rhywbeth radical ar y pryd oherwydd adlewyrchai fywydau pobl gyffredin. Erbyn hyn,  dyma yw atyniad treftadaeth mwyaf poblogaidd Cymru  sy’n arddangos adeiladau hanesyddol o bob cwr o Gymru wedi’u hadleoli, gan gynnwys ffarm, tanerdy, melinau a chapel.

Meddai’r Prif Guradur Mared McAleavey: “Roeddem wrth ein bodd i groesawu’r myfyrwyr nôl ym mis Hydref, pan ddaethom â detholiad o wrthrychau o’n casgliad iddynt weithio gyda nhw. Mae wedi bod yn wych gwylio’r myfyrwyr yn datblygu ac yn cael eu hysbrydoli gan y pethau rydym ni’n eu gweld yn ddyddiol yma yn Sain Ffagan. Maen nhw wedi llwyddo i ddod â nhw’n fyw gyda thro newydd.  Dyma’r tro cyntaf i ni weithio gyda phrifysgol fel hyn a byddwn yn sicr yn gwneud hynny eto. Ni allwn aros i weld y myfyrwyr yn ôl yn Sain Ffagan yn arddangos eu gwaith. Bydd e’n hyfryd hefyd i’n hymwelwyr weld sut mae’r myfyrwyr wedi cael eu hysbrydoli. Rydym mor falch i allu ysbrydoli’r genhedlaeth nesaf o artistiaid Cymreig fel hyn.”  

Meddai Julia: “Yn ystod haf 2018 roeddwn i’n gweithio ar gomisiwn ar gyfer y Gweithdy newydd yn Sain Ffagan.  Tra roeddwn i’n ymchwilio yno, dangoswyd i mi’r cyfleusterau astudio newydd gorffenedig ar gyfer gweld yr archifau. Awgrymwyd i mi y gallai myfyrwyr weld unrhyw ran o’u casgliad helaeth mewn mwy o fanylder. Roedd hyn yn gyfle rhy gyffrous i’w wrthod. Mae archifau yn gadwrfeydd o’r gorffennol sy’n cynnwys syniadau ar gyfer y dyfodol. Fe wnaethon ni herio’r myfyrwyr i ddadelfennu’r gwrthrychau hyn a’u hail-wneud gan ddefnyddio’r ystod eang o ddeunyddiau a thechnegau sydd ar gael iddynt ar y Cwrs Dylunio Patrymau Arwyneb.

Ychwanegodd Georgia: “Mae’r rhaglen Dylunio Patrymau Arwyneb yng Ngholeg Celf Abertawe yn 20 oed y flwyddyn academaidd hon – yr un oed â chraidd ein myfyrwyr!  Mae hyn yn teimlo fel prosiect teilwng i’w gynnwys yn ein 20fed flwyddyn.  Yn yr un modd ag Ail-ddychmygu’r Archif, byddwn yn adfyfyrio ar lwyddiannau Dylunio Patrymau Arwyneb o’r gorffennol ond yn sicrhau bob amser ein bod yn edrych ymlaen, gan ddylunio’r dyfodol trwy greadigrwydd ac entrepreneuriaeth ein myfyrwyr.   Dylunwyr ein dyfodol.”   

Gwybodaeth Bellach

Rebecca Davies

Swyddog Gweithredol Cysylltiadau â’r Wasg a’r Cyfryngau

Executive Press and Media Relations Officer

Cyfathrebu Corfforaethol a Chysylltiadau Cyhoeddus

Corporate Communications and PR

Tel: 01792 483695
Mobile: 07384 467071
Email: Rebecca.Davies@uwtsd.ac.uk