Myfyrwyr MA Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant i lwyfannu dwy sioe mewn wythnos


01.04.2019

Mae myfyrwyr Meistr o Brifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant sy’n yn dilyn y cwrs MA Theatr Gerddorol a'r rhaglen MA Perfformio cyfrwng Cymraeg yn cynnal dwy sioe wahanol hollol gyferbyniol yng Nghaerdydd yr wythnos hon.

MA Musical Theatre & MA Perfformio

Mae myfyrwyr sy’n astudio’r cwrs MA Perfformio yn paratoi i gyflwyno'r darn Cymraeg Llanast ddydd Mercher, Ebrill 3ydd a dydd Gwener, Ebrill 5ed yng Nghanolfan Gelfyddydau'r Gate yng Nghaerdydd tra bod y rhai sy'n dilyn y cwrs MA Theatr Gerddorol wrthi’n ymarfer ar hyn o bryd ar gyfer eu sioe hwythau a fydd i’w gweld yn yr un lleoliad ddydd Iau, Ebrill 4ydd a dydd Sadwrn, Ebrill 6ed.

Wedi'i dyfeisio'n wreiddiol gan Yasmina Reza yn Ffrangeg, mae Llanast wedi cael ei haddasu i'r iaith Gymraeg gan y dramodydd, Gareth Miles.

Fel un sy’n cael ei hystyried yn un o ddramâu mwyaf dylanwadol Yasmina Reza, mae Llanast yn dangos sut mae'r plentyn sydd ynom ni bob un yn llechu tu mewn ac yn aros i dorri'n rhydd ac achosi anhrefn. Yn ystod y ddrama, rydym yn cwrdd â dwy set o rieni - lle mae un plentyn wedi brifo'r llall mewn parc cyhoeddus. Maent yn cytuno i gwrdd i drafod y mater mewn ffordd waraidd ond wrth i'r noson fynd yn ei blaen, mae'r rhieni'n dod yn gynyddol blentynnaidd, gan arwain at noson o anhrefn llwyr.

Wedi’i chyfarwyddo gan Elen Bowman, mae'r cast yn cynnwys Lowri Morgan; Nia James; Gethin Bickerton; Eilir Gwyn a Gruffydd Wyn Owain Jones - pob un ohonynt yn astudio'r rhaglen ôl-raddedig ymarferol a dwys hon sy'n cynnig hyfforddiant i ddatblygu a herio artistiaid. Mae'r rhaglen yn canolbwyntio ar actio, canu a dawnsio yn ogystal â rhoi cyfleoedd i fyfyrwyr ddatblygu sgiliau cyfarwyddo.

Llanast

Mae'r ail grŵp o fyfyrwyr - y rhai sy'n astudio'r MA Theatr Gerddorol - yn gweithio gyda'r cyfarwyddwr, Angharad Lee i lwyfannu And The World Goes ‘Round, rifiw gerddorol o ganeuon John Kander a Fred Ebb.

Yn fwyaf adnabyddus am sioeau cerdd fel Cabaret, Chicago a The Rink, mae'r darn hwn gan Kander a Ebb - un o'r partneriaethau ysgrifennu mwyaf toreithiog yn hanes cerddorol America  -yn dathlu’u hathrylith, gan ein hail gyflwyno i ganeuon fel New York New York ac All That Jazz tra hefyd yn ein hatgoffa o soffistigeiddrwydd eu hysgrifennu gyda chaneuon fel Coloured Lights ac I Don't Remember You. Mae'r noson agos hon yn berffaith ar gyfer rheiny sydd wrth eu bodd â theatr gerddorol.

“Mae Kander ac Ebb yn enwogion ar Broadway,” meddai Angharad Lee. “Tîm ysgrifennu caneuon sydd wedi cydweithio am dros ddeugain mlynedd gan gynhyrchu sioeau llwyfan fel Cabaret a Chicago a thrawsnewid gyrfa Liza Minelli. Dyma bâr oedd yn hapus i archwilio ochr dywyll perthnasoedd, ac mae eu caneuon yn enghreifftiau o rai o'r caneuon telynegol mwyaf rhyfeddol sydd wedi cael eu hysgrifennu erioed.

“Mae wedi bod yn her fendigedig i'r myfyrwyr MA Theatr Gerddorol dalentog hyn, gan fynd i'r afael â'r delweddau gwych y mae'r caneuon hyn yn eu hysgogi. Mae Refiw Gerddorol yn golygu nad oes gennych unrhyw le i guddio fel perfformiwr. Dim ond y gân, a chi, a’ch triniaeth chi o'r gân honno sy’n serennu. Rydym wedi llwyfannu'r darn cyfan fel cynhyrchiad arddull cabaret agos, gan alluogi'r perfformwyr i godi a bod yn un gyda’r gynulleidfa. Bydd y cynhyrchiad yn siŵr o wneud i chi wenu a chrio a bydd yn ein hatgoffa o fawredd yr artistiaid eithriadol, Kander ac Ebb.”

And The World Goes 'Round

Mae’r rhaglen MA Theatr Gerddorol yn rhaglen ôl-raddedig ddwys sy'n cynnig hyfforddiant ymarferol o ran disgyblaethau actio, canu a dawnsio.  Mae'r holl staff addysgu yn gweithio’n broffesiynol ym myd y theatr yn ogystal â bod yn ddarlithwyr addysg uwch.

Darperir y ddau gwrs gan Brifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yng Nghaerdydd ac maent yn rhan o nifer o raddau ôl-raddedig sy'n rhoi techneg gadarn i fyfyrwyr yn ogystal â dealltwriaeth eang o'r diwydiannau creadigol yng Nghymru a thu hwnt.

Mae Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yn cynnig hafan fywiog o actorion, cantorion a dawnswyr y dyfodol. Yn ogystal â chynnig hyfforddiant o’r radd flaenaf, mae’r cyrsiau hefyd yn canolbwyntio ar ddatblygiad personol, parch a’r gallu i gydweithio - ac mae hyn yn deillio o'r gefnogaeth gadarn a gaiff y myfyrwyr gan y staff ymroddedig a phroffesiynol.

I gael rhagor o wybodaeth am y cyrsiau a gynigir gan y Drindod Dewi Sant yng Nghaerdydd, ewch i https://www.uwtsd.ac.uk/cbc/

I archebu tocynnau ar gyfer Llanast ac And The World Goes ‘Round, ewch i https://www.thegate.org.uk/booktickets/ neu ffoniwch 029 20 483 344

Gwybodaeth Bellach

 

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â Siân-Elin Davies, Prif Swyddog Cyfathrebu a Chysylltiadau Cyhoeddus ar 01267 676908 / 07449 998476 sian-elin.davies@pcydds.ac.uk