Myfyrwyr Pensaernïaeth Y Drindod Dewi Sant yn cynnal prosiect llochesi cynaliadwy mewn ymateb i argyfwng cynyddol pobl sy’n cysgu allan


28.01.2019

Mae Myfyrwyr Blwyddyn Gyntaf Pensaernïaeth yn Y Drindod Dewi Sant wrthi’n dylunio ac adeiladu llochesi cynaliadwy mewn prosiect sy’n anelu at ymchwilio i rôl y pensaer mewn digartrefedd, dyfeisio atebion ar gyfer argyfwng sy’n prysur gynyddu.

Mae’r grŵp, sy’n ailddefnyddio deunyddiau cost isel gan gynnwys cardbord a phlastig i greu ac adeiladu eu dyluniadau, yn dweud i’r cymhelliad i helpu ddod pan welsant y broblem yn lleol.  

Meddai Ella Curr: “Fel myfyrwyr, mae gennym ni gymaint o sgiliau i’w cynnig sy’n gallu gwneud gwahaniaeth mawr. Rydyn ni’n gwybod nad oes un ateb hawdd i ddigartrefedd – mae angen i nifer fawr o wahanol feysydd arbenigol gyfrannu. Y cwestiwn allweddol yw... sut y gallwch chi helpu? Gobeithio y gallwn ni wneud gwahaniaeth yn y modd hwn, hyd yn oed os dim ond er mwyn helpu i dynnu sylw ymhellach at y pwnc. Mae defnyddio deunyddiau wedi eu hailgylchu ar gyfer y prosiect hwn yn lleihau costau ac hefyd yn helpu’r amgylchedd.”

Meddai’r Uwch Ddarlithydd/Cyfarwyddwr Rhaglen Y Drindod Dewi Sant yng Nghyfadran Pensaernïaeth, Cyfrifiadura a Pheirianneg Y Drindod Dewi Sant, Ian Standen: “Ein cred ni yw bod gan benseiri a dylunwyr rôl bwysig i’w chwarae wrth fynd i’r afael â llawer o bynciau mwyaf trafferthus ein dydd, gan gynnwys prinder tai fforddiadwy a gwneud ein dinasoedd a’n trefi yn fwy cynhwysol. Mae’r Lloches Gynaliadwy i’r Digartref yn brosiect stiwdio i’r modwl Technoleg ac 

Amgylchedd. Nod y rhan hon o’r cwrs yw ymchwilio i rôl y pensaer mewn digartrefedd, a dyfeisio atebion ar gyfer poblogaeth ddigartref sy’n cynyddu’n gyflym.

“Y cynnig oedd creu lloches ysgafn, sy’n cynnig lle diogel i’r digartref yn ystod oriau’r nos, ac sy’n eu cysgodi rhag tywydd garw a di-ddal Prydain.  Mae wedi cynnwys adeiladu 3D yn y Labordy Pensaernïaeth, y byddai modd ei ddehongli’n gerflun i ddechrau, ond a fydd, yn bwysicach, yn ymgorffori’r egwyddorion sylfaenol ar gyfer pensaernïaeth.

“Trwy ddefnyddio cysyniadau cynaliadwy a deunyddiau / technegau adeiladu, mae’r aseiniad hwn yn annog myfyrwyr i archwilio eu hemosiynau a syniadau haniaethol a’u trawsnewid yn lloches, adeilad mewn lle, gyda grymoedd mewnol ffurfiau a gwrthrychau.  Darparwyd darlithoedd i ddechrau’r prosiect sy’n archwilio syniadau’r Penseiri Buckminster Fuller a Shiguru Ban.  Bu adborth a sylwadau'r myfyrwyr yn galonogol dros ben.”

Dywedodd Ella fod y grŵp wedi dysgu sgiliau allweddol newydd yn ystod y prosiect.  Meddai: “Rydw i hefyd wedi dysgu sut i drefnu grŵp o bobl yn hawdd heb straen. Cyfrannodd y rhain a llawer o bethau eraill at ein llwyddiant i weithio’n grŵp gyda’n gilydd. Wrth adeiladu ein cynnyrch terfynol, dyma ni’n darganfod na fyddai modd i ni gyflenwi’r deunyddiau ar gymaint o fyr rybudd ac ar gost isel, felly roedd rhaid i ni addasu gyda’r deunyddiau yr oedd modd i ni ddod o hyd iddyn nhw a chreu strwythur symlach o lawer sy’n dangos y cysyniad a’n syniad ni ond heb steil a rhwysg ein dyluniad arfaethedig.”

Ychwanegodd Lee Harries: ‘Rwy’n teimlo ein bod ni wedi dilyn ein hamcanion o ran cynaliadwyedd yn dda trwy ailddefnyddio hen ddeunyddiau nad oedd pobl yn mynd i’w defnyddio a gwneud yn fawr o beth oedd wrth law yn y stiwdio. Hefyd, trwy greu’r lloches, rwy wedi dysgu rhai gwersi pendant am strwythur a sut i adeiladu â phren.”

Meddai’r myfyriwr Samassi Henderson-Crowther: “Agweddau eraill ar y broses hon oedd dysgu am fy nghyfrifoldebau’n bensaer a phwysigrwydd canolbwyntio a deall gofynion cyflawni briff dylunio, ond hefyd cael gwell dealltwriaeth o egwyddorion dylunio, cysyniadau cynaliadwy a phriodoleddau deunyddiau a ddefnyddir ar gyfer codi adeiladau."

https://www.uwtsd.ac.uk/face/architecture-built-environments/

Gwybodaeth Bellach

Rebecca Davies

Swyddog Gweithredol Cysylltiadau â’r Wasg a’r Cyfryngau

Executive Press and Media Relations Officer

Cyfathrebu Corfforaethol a Chysylltiadau Cyhoeddus

Corporate Communications and PR

Tel: 01792 483695
Mobile: 07384 467071
Email: Rebecca.Davies@uwtsd.ac.uk