Myfyrwyr Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant i weithio gyda Mal Pope ar ei Sioe Gerdd newydd, ‘Calon Lân’


09.05.2019

Heddiw, mae Mal Pope, un o fawrion y byd cerddorol yng Nghymru ac un o feibion balch Abertawe, wedi lansio ei sioe gerdd ddiweddaraf, sef Calon Lân - prosiect creadigol cyffrous y mae myfyrwyr Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yn cael y cyfle i fod yn rhan ohono.

Calon Lan 1

Mae Calon Lân wedi’i chomisiynu gan Theatr y Grand, Abertawe i nodi hanner canmlwyddiant ers i Abertawe ennill statws dinas.  Gan ddenu ar ein treftadaeth gyfoethog o ganu emynau, mae Mal Pope wedi ysgrifennu sgôr syfrdanol ar gyfer sioe gerdd rymus â chast profiadol o berfformwyr sy’n hen gyfarwydd â throedio llwyfannau theatrau Llundain.

Wedi’i chyfarwyddo gan Maxine Evans, cyfarwyddwr The Revlon Girl (a enwebwyd ar gyfer Gwobr Olivier yn 2018), bydd Calon Lân yn cael ei llwyfannu yn Theatr y Grand, Abertawe o Fehefin 28ain tan Orffennaf 6ed.

Fel un sy’n Athro Ymarfer yn Y Drindod Dewi Sant, mae Mal Pope yn awyddus iawn i weithio gyda myfyrwyr y Brifysgol ar y prosiect hwn a daeth y cyfle cyntaf i gydweithio wrth iddo recordio’r sengl cyntaf o’r sioe a ffilmio’r fideo hyrwyddo newydd – y ddau yn cael eu rhyddhau heddiw.

Warm Wind yw'r gân olaf yn y sioe Calon Lân a rhai wythnosau yn ôl, daeth myfyrwyr o raglenni BA Technoleg Cerddoriaeth a BA Ffilm a Theledu Coleg Celf Abertawe o fewn Y Drindod Dewi Sant ynghyd yn Stiwdios Abertawe i recordio'r sain a saethu’r fideo hyrwyddo. Yn cynnwys Mal Pope a Chôr Orpheus Treforys, recordiodd myfyrwyr Technoleg Cerddoriaeth y trac tra bu'r myfyrwyr Ffilm a Theledu yn gweithio gyda chriw proffesiynol ar y cynhyrchiad fideo - gan hefyd saethu ffilm ddogfen ‘tu ôl i’r llen’ fer.

“Pan ofynnwyd i mi ymgymryd â rôl Athro Ymarfer yn Y Drindod Dewi Sant, doeddwn i ddim eisiau iddo fod yn swydd anrhydeddus,” meddai Mal.  “Am nifer o flynyddoedd - cyn derbyn y rôl o Athro Ymarfer, roeddwn wedi bod yn gweithio gyda myfyrwyr Y Drindod Dewi Sant ar amryw o fy nghynyrchiadau theatr a theledu. Pan ofynnwyd i mi gynhyrchu sioe newydd i ddathlu Abertawe yn 50 oed, roeddwn i'n sicr fy mod am roi'r cyfle i'r bobl ifanc ddawnus hyn weithio gyda bobl proffesiynol, profiadol ym myd y cyfryngau, ffilm a theatr.

“Rwyf wrth fy modd â brwdfrydedd y myfyrwyr ac rwy'n gobeithio y byddan nhw’n cael y cyfle i ddysgu gyda ni, gwneud cysylltiadau gwych a chael profiad pleserus iawn yn ystod ein hamser gyda’n gilydd ar y sioe hon,” ychwanega Mal.

Mae Caroline Thraves, Pennaeth yr Ysgol Gelfyddydau Cain a Chyfryngau yng Ngholeg Celf Abertawe o fewn Y Drindod Dewi Sant yn hynod falch bod y myfyrwyr yn cael cyfleoedd gwerthfawr fel rhan o'u hastudiaethau.

“Rydym wrth ein bodd bod ein myfyrwyr israddedig ein rhaglenni Technoleg Cerddoriaeth a Ffilm a Theledu wedi cael y cyfle i weithio ar y prosiect hwn gyda'n Athro Ymarfer, Mal 

Pope,” meddai Caroline. “Mae'n rhoi cyfle i fyfyrwyr weithio ar brosiect diwydiant byw a fydd o fudd mawr iddynt.”

Calon Lan 3

Mae Adam Howell, Arddangosydd Technegol, BA Technoleg Cerddoriaeth yn y Drindod Dewi Sant yn cytuno'n gryf bod y prosiect hwn wedi rhoi profiad gwerthfawr o'r diwydiant i'r myfyrwyr.

"Roedd yn brosiect gwych i'n myfyrwyr gymryd rhan ynddo; gan eu galluogi i ennill profiad hanfodol trwy arsylwi a gweithio'n agos gyda phobl broffesiynol mewn amgylchedd greadigol.  Roedd yn help mawr iddynt ac yn eu galluogi i ddatblygu hyder yn eu sgiliau technegol a'u sgiliau trefnu," meddai Adam. “Roedd y myfyrwyr yn ddiolchgar iawn o gael y cyfle i recordio côr sydd mor enwog ac un sydd mor annwyl i'r gymuned leol. Mae hefyd yn wych gallu cyfrannu at ddigwyddiad pwysig gyda'r ddinas yn agosáu at ei phen-blwydd yn 50 oed."

Roedd y myfyriwr BA Technoleg Cerddoriaeth, Dylan Clement, yn bendant yn ddiolchgar iawn o gael y cyfle i gymryd rhan. "Roedd y profiad yn hynod o ddefnyddiol ac fe wnes i ddysgu sgiliau technegol newydd yn ogystal â chael cipolwg ar sefyllfa recordio broffesiynol," meddai.

Mae Timi O’Neill, Cyfarwyddwr Rhaglen BA Ffilm a Theledu hefyd yn falch o fod wedi medru cynnig cyfle i'w fyfyrwyr weithio gyda phobl blaenllaw yn y diwydiant.

“Nôd y cwrs BA Ffilm a Theledu yw rhoi cyfleoedd i fyfyrwyr weithio gyda phobl broffesiynol ar draws ystod o gelfyddydau ac adloniant,” meddai Timi. “Roedd y prosiect hwn yn enghraifft berffaith o sut y gall ein myfyrwyr ymgysylltu â phrosiect theatr a cherddoriaeth llwyddiannus.”

Ychwanegodd Ash Holland, myfyriwr Ffilm a Theledu yn y Brifysgol: “Wrth ffilmio'r digwyddiad, fe gawson ni hwyl ond yn bwysicach na hynny, fe ddysgon ni sut i weithredu'n broffesiynol a gweithio gyda chleient pwysig."

Yn ogystal ag ymwneud a myfyrwyr Coleg Celf Abertawe, bydd myfyrwyr rhaglenni BA ac MA Theatr Gerddorol a myfyrwyr y rhaglenni BA a MA Perfformio cyfrwng Cymraeg y Brifysgol hefyd yn cael y cyfle i gymryd rhan yn y cynhyrchiad gyda chlyweliadau i fod yn rhan o'r cast yn cael eu cynnal yn ystod yr wythnosau nesaf.

Mae cyswllt y Drindod Dewi Sant gyda Calon Lân yn parhau yn bellacg gyda Kev Johns - un o gymrodorion y Brifysgol - yn chwarae rôl ddifrifol Henry Evans, tad Evan.  Mae Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant hefyd yn falch iawn o noddi'r cynhyrchiad arbennig hwn a fydd yn uchafbwynt ar y dathliadau sy'n nodi 50 mlynedd ers i ddinas Abertawe ennill ei statws ddinesig.

I wylio'r fideo hyrwyddo y bu'r myfyrwyr yn gweithio arno - wedi'i recordio a'i ffilmio yn Stiwdios Abertawe y Drindod Dewi Sant - ewch i: https://youtu.be/fMneI6XmPmo

Gellir gweld Calon Lân yn Theatr y Grand, Abertawe o Fehefin 28 tan Orffennaf 6 Gorffennaf. 

I gael rhagor o wybodaeth am y cyrsiau a gynigir yn Y Drindod Dewi Sant, ewch i www.ydds.ac.uk

Calon Lan 2

Gwybodaeth Bellach

 

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â Siân-Elin Davies, Prif Swyddog Cyfathrebu a Chysylltiadau Cyhoeddus ar 01267 676908 / 07449 998476 sian-elin.davies@pcydds.ac.uk