Myfyrwyr Twristiaeth Y Drindod Dewi Sant yn dechrau 2019 gyda thaith i Malaysia Singapore, Paris a’r Swistir


27.02.2019

Mae myfyrwyr Twristiaeth a Busnes Y Drindod Dewi Sant wedi dychwelyd o daith lwyddiannus i Malaysia a Singapore gan ymweld â Phrifysgol Ryngwladol Malaya-Cymru (IUMW) a nifer o atyniadau twristaidd cyffrous er mwyn dysgu rhagor am y diwydiant Twristiaeth yn Asia.

Students in thick clothes hold a Welsh flag, a snowy Alpine landscape in the background.

Cyn ymadael ddydd Mawrth, 15 Ionawr, croesawyd y grŵp, o dan arweiniad Jaquii Jones, Cyfarwyddwr Rhaglen Y Drindod Dewi Sant ar gyfer Teithio Rhyngwladol Twristiaeth a Rheoli Hamdden yn Ysgol Fusnes Abertawe, gan Debra Barber, Prif Swyddog Gweithredol Maes Awyr Caerdydd, lle teithion nhw gyda Qatar Airways trwy Doha i Kuala Lumpur.

Meddai Jacqui Jones: “Rydyn ni’n falch dros ben o gefnogi Maes Awyr Caerdydd. Oherwydd y cysylltiadau rhyngwladol sydd wedi eu datblygu gyda Qatar Airways, roedd ein taith i Malaysia a Singapore gymaint yn haws ac mae’n ddatblygiad cyffrous i Dwristiaeth yng Nghymru. Roedd y daith yn gyfle ardderchog i’r myfyrwyr gael profiad uniongyrchol o deithio a thwristiaeth ym Malaysia yn ogystal ym Malaysia ynghyd â rhoi cyfle i ni hedfan adref o Singapore. Roedd y myfyrwyr yn gyffrous am hedfan ar y llwybr newydd o Gaerdydd ac ymweld â’r atyniad Harry Potter a’r pwll nofio ar do Maes Awyr Singapore sy’n helpu i’w wneud yn rhif 1 yn y byd yn ôl Business Insider.”

Yn ystod y daith, arhosodd y myfyrwyr yn Kuala Lumpur er mwyn ymweld â Phrifysgol Ryngwladol Malaya Cymru lle cawsant eu croesawu gan fyfyrwyr o Malaysia a mynd i ddarlithoedd arbenigol ar Dwristiaeth Ddethol ym Malaysia. Yn ystod eu harhosiad, y myfyrwyr o Malaysia oedd eu tywyswyr teithio gan fynd â’r myfyrwyr ar daith ddiwylliannol a threftadaeth o gwmpas y ddinas yn ogystal ag ymweld â Gweinidogaeth Dwristiaeth Malaysia. O ganlyniad i’r daith, roedd modd i’r myfyrwyr fynd i sioe ddiwylliant a dawnsio Malaysaidd arbennig iawn, a chafodd rhai o fyfyrwyr Abertawe hyd yn oed gymryd rhan ynddi.

Roedd yr ymweliad academaidd hefyd yn gyfle i’r grŵp dreulio ychydig amser yn mwynhau Dinas Treftadaeth y Byd ym Malacca, a dinas fodern Malaysia, Purajaya, lle mae’r Llywodraeth wedi ei lleoli. Yn y naill ddinas a’r llall, mwynhaodd y myfyrwyr deithiau mewn bad i weld yr atyniadau ac ym Malacca, a mwynhau hefyd daith mewn Ricsio Tsieineaidd i safleoedd diwylliant a threftadaeth.

Ymwelodd y myfyrwyr hefyd â Swyddfeydd Corfforaethol Air Asia ym Maes Awyr Rhyngwladol KL. Roedd hyn yn cynnwys taith o gwmpas y cyfleusterau a chyflwyniad gan y rheolwyr ac roedd o ddiddordeb penodol i’r myfyrwyr twristiaeth. Dangosodd y cyfle hwn gysylltiadau diwydiannol rhyngwladol y Brifysgol gan mai Tony Fernandez, Prif Swyddog Gweithredol Air Asia, yw Cadeirydd Clwb Pêl-droed QPR hefyd a Changhellor IUMW.

Wedyn teithiodd y myfyrwyr gydag Air Asia ymlaen i Ynys Penang ar gyfer gweddill y daith, gan aros yng nghyrchfan Lone Pine, lle’r oedd modd iddynt fwynhau’r traeth yn ogystal â thaith mewn bad i Monkey Beach, sef Safle Treftadaeth y Byd UNESCO yn George Town, a thaith mewn Rheilffordd Halio i Fryn Penang. Yn ystod eu harhosiad aeth y myfyrwyr i gyflwyniad ysbrydoledig a thaith o gwmpas gwesty hanesyddol yr Eastern & Oriental gan ymweld â Theml Kek Lok Si lle cefnogodd y grŵp dwristiaeth gynaliadwy leol a strategaethau treftadaeth trwy fuddsoddi mewn teils i helpu i ddisodli to traddodiadol y deml.

Hedfanodd y grŵp adref trwy Singapore a rhoddodd hyn ddiwrnod pellach iddyn nhw ymchwilio i’r modd y caiff twristiaeth ei darparu a’i datblygu. Aeth yr holl fyfyrwyr ati i gynllunio a datblygu eu gwibdaith diwrnod eu hunain ar gyfer yr arhosiad yn Singapore a oedd yn cynnwys ymweld ag Ynys Sentosa mewn car codi yn ogystal â gweld Traethau Bae Marina, y trac Fformiwla 1 a Singapore gyda’r nos. I nifer daeth y daith i ben ar nodyn godidog trwy nofio ganol nos yn y pwll pen to ym Maes Awyr Singapore sydd â’r enw o fod yn brif faes awyr y byd, cyn teithio adref dros nos i Gaerdydd.

Yn ôl yn Abertawe, bellach mae llawer o’r myfyrwyr yn defnyddio eu profiad ac yn dysgu helpu i gefnogi eu haseiniadau a gwaith prosiect y flwyddyn olaf. Mae’r myfyrwyr sy’n astudio ar gyfer gradd Meistr mewn Twristiaeth yn datblygu sioe gerdd i rannu eu profiadau dysgu sy’n seiliedig ar dwristiaeth o’r daith â myfyrwyr sy’n astudio teithio a thwristiaeth mewn colegau ledled de a gorllewin Cymru.

Ychwanegodd Jacqui Jones: “Yn Y Drindod Dewi Sant, mae rhaglenni twristiaeth yn canolbwyntio ar greu amgylchedd arloesol lle gall y myfyrwyr ddysgu, trwy wneud y byd yn ddarlithfa iddyn nhw. Mae’n helpu i ddod â’r hyn y maen nhw’n ei ddysgu’n fyw. Hefyd mae profiad y Brifysgol ers 30 mlynedd o gynnig Lleoliadau Twristiaeth arbennig yn rhoi cip y tu ôl i’r llenni ym myd twristiaeth i’n myfyrwyr ac yn ei gwneud hi’n bosibl iddyn nhw rwydweithio ag arweinwyr diwydiant wrth baratoi ar gyfer gyrfaoedd cyffrous mewn Twristiaeth, Teithio neu Reoli Cyrchfannau Hamdden.”

 Malaysia

Ychwanegodd Deb Barber, Prif Swyddog Gweithredol Maes Awyr Caerdydd: “Roedd hi’n braf cael croesawu’r grŵp. Mae gwasanaeth Qatar Airways wedi creu cynifer o gystadlaethau newydd i’n cwsmeriaid i fanteisio ar gyrchfannau ledled y byd ac mae hefyd yn ategu safle Maes Awyr Caerdydd yn un o’r prif byrth i’r DU ar gyfer ymwelwyr rhyngwladol.

“Mae teithiau awyr rheolaidd yn ôl ac ymlaen i’r Dwyrain Canol hefyd yn ddelfrydol ar gyfer y niferoedd cynyddol o fyfyrwyr sydd gennym, ac roedd y gwaith maes yn enghraifft ardderchog o’r ffyrdd y mae hefyd yn cyfoethogi profiad dysgu myfyrwyr sy’n dod i’r brifysgol yn ein rhanbarth ni.”

Dim ond un o’r llu o gyfleoedd sydd ar gael i fyfyrwyr yn Ysgol Twristiaeth a Lletygarwch, er enghraifft mae pob myfyriwr yn dilyn lleoliadau diwydiant arbenigol yn aml yn America neu Ewrop, ac yn gynharach y mis hwn, (Chwefror) cymerodd grŵp arall o fyfyrwyr ran mewn Gwaith Maes Ewropeaidd gan deithio i’r Swistir mewn trên yn rhan o’u hastudiaethau gan alw ym Mharis i gefnogi Tîm Rygbi Cymru wrth iddyn nhw drechu Ffrainc.

Roedd Y Drindod Dewi Sant gyda’r 10 prifysgol orau yn y DU am foddhad myfyrwyr Lletygarwch, Rheolaeth Digwyddiadau a Thwristiaeth - Guardian League Table 2019.

Mae’r rhaglen gyffrous sydd â seiliau proffesiynol, wedi ei llunio i baratoi myfyrwyr ar gyfer gyrfa reoli yn y diwydiant twristiaeth a theithio. Gydag arlliw lleol a rhyngwladol cryf, caiff y myfyrwyr wybodaeth a dealltwriaeth ynghylch y datblygiadau newydd sy’n effeithio ar y diwydiant twristiaeth yng Nghymru wrth i’r proffil rhyngwladol helpu i greu graddedigion byd-eang penodol.

Ar ôl graddio, caiff myfyrwyr o’r rhaglen hon lwybr llwyddiannus wrth sicrhau amrywiaeth o swyddi rheoli a gweithredol yn y Diwydiant Twristiaeth yn lleol, yn ogystal â ledled y DU ac yn fyd-eang.

Mae’r llwybrau gyrfa arbenigol yn cynnwys; -

Rheoli Cyrchfannau Hamdden Rhyngwladol

Rheolaeth Twristiaeth

Marchnata Twristiaeth

Rheolaeth Treftadaeth

Rheolaeth Atyniadau

Rheolaeth Digwyddiadau

Rheolaeth Gwestai

Rheoli Teithio

Ymhlith yr enghreifftiau ardderchog o fyfyrwyr yn llwyddo yn y Sector Twristiaeth mae Rheolwyr Digwyddiadau, Rheolwyr gyda Chroeso Cymru, Twristiaeth Awdurdodau Lleol, Llongau Mordaith, Gweithredwyr Teithiau, Meysydd Awyr, Cwmnïau Awyr, Atyniadau Twristaidd gan gynnwys Disney, Merlin ac Oakwood a gwestai lleol a rhyngwladol gan gynnwys Cyrchfannau Ritz Carlton, Gwesty a Sba’r St Brides a Gwesty’r Village, Abertawe.

Gwybodaeth Bellach

Rebecca Davies

Swyddog Gweithredol Cysylltiadau â’r Wasg a’r Cyfryngau

Executive Press and Media Relations Officer

Cyfathrebu Corfforaethol a Chysylltiadau Cyhoeddus

Corporate Communications and PR

Tel: 01792 483695
Mobile: 07384 467071
Email: Rebecca.Davies@uwtsd.ac.uk