Myfyrwyr Y Drindod Dewi Sant i berfformio Cysgu’n Brysur


11.02.2019

Mae myfyrwyr sydd ar eu hail flwyddyn yn dilyn cwrs BA Perfformio Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant wrthi’n ymarfer yn drwyadl ar hyn o bryd ar gyfer eu cynhyrchiad diweddaraf, sef Cysgu’n Brysur.

Cysgu'n Brysur

Wedi’i hysgrifennu gan Bethan Marlow gyda cherddoriaeth gan y band, Bromas, mae’r ddrama gerdd arloesol hon yn adrodd stori’r genhedlaeth sy’n mynnu cael eu clywed.

Bydd y myfyrwyr yn mynd â’r sioe ar daith yn ddiweddarach yn y mis gan ddechrau yn Y Llwyfan ar gampws Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yng Nghaerfyrddin nos Fercher, Chwefror 20fed cyn symud i Theatr y Soar ym Merthyr Tydfil nos Iau, Chwefror 21ain a gorffen yng Nghanolfan Gelfyddydau The Gate yng Nghaerdydd nos Sadwrn, Chwefror 23ain. 

Elen Bowman - sydd bellach yn ddarlithydd drama gyda’r Brifysgol - sy’n cyfarwyddo Cysgu’n Brysur gyda threfniant cerddorol y cynhyrchiad wedi ei wneud gan Rhys Taylor.

Yn ystod y darn pwerus hwn, cawn ddilyn grŵp o ffrindiau ysgol a dysgu am eu rhwystredigaethau wrth iddyn nhw geisio dyfalu pa drywydd mae eu bywydau am fynd â nhw a pham?

Dyma ddrama gerdd syn llawn cwestiynau, cariad, cusanu, crio, cliques, colled, chwerthin a challio - oes amser i gysgu?  Nac oes - mae bywyd yn rhy brysur!

Cynhyrchwyd y sioe wreiddiol gan Gwmni Theatr Arad Goch a Chanolfan Mileniwm Cymru yn 2016 gan ennill y wobr am y sioe orau ar gyfer pobl ifanc yng Ngwobrau Theatr Cymru 2017.

“Gan blethu caneuon y band Bromas gyda sgript Bethan Marlow mae’n creu testun hynod ddifyr i’r myfyrwyr weithio arno,” meddai Eilir Owen Griffiths, Cyfarwyddwr y cwrs BA Perfformio.

“Mae myfyrwyr ar y cwrs yn gwneud yn fawr o bob cyfle i gydweithio ar ddarnau diddorol a gwahanol sy’n cynnig ystod o brofiadau newydd iddynt ac y maen nhw wrth eu boddau gyda’r darn hwn.  Mae cael y cyfle hefyd i weithio gydag Elen Bowman, un o gyfarwyddwyr mwyaf profiadol a llwyddiannus Cymru hefyd wrth gwrs yn eu helwa nhw’n fawr,” atega Eilir.

Mae’r myfyrwyr gwir yn mwynhau’r her o weithio ar y sioe deithiol hon.  Meddai Mared Gruffydd: “Mae cael y cyfle i weithio ar sioe gerdd am bobl ifanc efo caneuon band roc Cymraeg yn gyffrous iawn - ac yn wahanol i unrhyw sioe rydw i wedi bod yn rhan ohoni o’r blaen!”

Mae Cadi Jones yn cytuno, ac yn falch iawn o gael y cyfle i berfformio darn newydd a ffres a’i theithio i ganolfannau ar draws De Cymru.

“Mae cael y cyfle i berfformio’r sioe hon  yn hynod o bwysig yn yr oes yma - mae’r testunau’n rhai pwysig i ni fel pobl ifanc yn ogystal â’r genhedlaeth hŷn,” meddai.  “Mae perfformio Cysgu’n Brysur yn rhoi’r cyfle i ni ehangu’n ymwybyddiaeth o waith gwreiddiol Cymraeg, ac mae cael y cyfle i deithio’r sioe yn gipolwg fewn i weithio ar gynhyrchiad proffesiynol.”

Mae Cati Fychan hefyd wrth ei odd ac yn mwynhau’r her o weithio ar y math yma o gynhyrchiad.  “Mae’r sioe yma yn delio efo themâu cyfoes dros ben, megis pwysau arholiadau a phwysau cyffredinol bywyd,” meddai. “Mae gweithio ar y cynhyrchiad yma wedi fy ngwthio i fel unigolyn ac fel actores.”

Mae’r pob un o’r myfyrwyr sy’n cymryd rhan yn y cynhyrchiad hwn yn astudio’r cwrs BA Perfformio cyfrwng Cymraeg gyda’r Drindod Dewi Sant yng Nghaerdydd.  Ethos sylfaenol y rhaglen yw darparu techneg gadarn ynghyd â dealltwriaeth eang o’r diwydiannau creadigol yng Nghymru a thu hwnt.

O ystyried natur ymarferol iawn y radd, caiff myfyrwyr amrywiaeth o gyfleoedd i berfformio a dangos cynnydd yn rheolaidd – a dyma enghraifft arall o fyfyrwyr yn elwa o gyfleoedd diddorol ac amrywiol i berfformio a datblygu sgiliau a fydd yn eu paratoi ar gyfer y byd theatr gerddorol.

Sefydlwyd y cwrs BA Perfformio gan Brifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yng Nghaerdydd yn 2015. Mae’n gwrs arloesol ac arloesol a addysgir mewn modd dwys dros gyfnod o ddwy flynedd gan gyfuniad o staff o’r Brifysgol ac arbenigwyr sy’n gweithio’n broffesiynol ym meysydd teledu, dawns, adloniant, sioeau cerdd a theatr.

I archebu’ch tocynnau ar gyfer Cysgu’n Brysur, ffoniwch 0300 3231250.  Mae tocynnau’n costio £10 (pris llawn) a £7 ar gyfer consesiynau.  Mae’r ddrama gerdd hon yn cynnwys iaith gref ac ambell olygfa o natur rywiol ac o’r herwydd, yn addas ar gyfer pobl ifanc 13+.

Am wybodaeth bellach ynglŷn â’r cwrs, ewch i https://www.uwtsd.ac.uk/ba-perfformio/ 

Gwybodaeth Bellach

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â Sian-Elin Davies, Prif Swyddog Cyfathrebu a Chysylltiadau Cyhoeddus ar 01267 676908 / 07449 998476 sian-elin.davies@uwtsd.ac.uk