Myfyrwyr Y Drindod Dewi Sant yn gweithio ar brosiect byw gyda chwmni’r Marriott


16.05.2019

Yn ddiweddar cwblhaodd myfyrwyr sy’n dilyn y radd BA (Anrh) Rheolaeth Gwestai Rhyngwladol ym Mhrifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant fodwl lle buont yn cydweithio’n agos â’r grŵp gwestai rhyngwladol, y Marriott Corporation.

Marriott

A hyn yn rhan o’r berthynas ehangach ag un o brif frandiau gwestai’r byd, treulia’r myfyrwyr ar y rhaglen Rheolaeth Gwestai Rhyngwladol ryw 8 mis yn dilyn rhaglen hyfforddi fanwl y mae cwmni’r Marriott yn ei rhedeg ar y cyd â’r Brifysgol. Tua diwedd eu rhaglen radd astudia myfyrwyr fodwl o’r enw Ymgynghoriaeth Sefydliadol lle maent yn darparu ymgynghoriaeth mewn gwesty sy’n anghyfarwydd iddynt.

Tra byddant yn astudio’r modwl hwn, caiff y myfyrwyr eu rhannu’n dimau archwilio bach ac wedyn cânt y dasg o ymchwilio i’r gwesty y maent i ymweld ag ef cyn cynnal eu Harchwiliad Ansawdd. Cytunir ar ddyddiad ymweld â’r gwesty ac wedyn byddant yn cynnal archwiliad ansawdd llawn gyda chydweithrediad llawn y gwesty. Wedyn bydd y myfyrwyr yn llunio adroddiad ymgynghori ar sail yr hyn a ddysgwyd yn yr Archwiliad Ansawdd.

Mae’r cwrs BA (Anrh) Rheolaeth Gwestai Rhyngwladol yn unigryw o ran yr hyfforddiant galwedigaethol seiliedig ar waith a ddarperir yng Ngwesty’r Marriott ar y cyd ag astudio academaidd yn Y Drindod Dewi Sant. Hefyd, darperir y rhaglen dros ddwy flynedd yn hytrach na’r tair arferol.

Yn y byd sydd ohoni, mae mwy o alw am raddedigion sy’n meddu ar brofiad ymarferol, gwell sgiliau sy’n seiliedig ar waith, a sgiliau rheoli effeithiol. Lluniwyd y rhaglen gydweithredol hon i greu graddedigion sydd nid yn unig yn meddu ar ddealltwriaeth gadarn o'r ddamcaniaeth academaidd sy'n sail i'r diwydiant, ond sydd hefyd wedi cael y cyfle i gymhwyso'r ddamcaniaeth hon i'w harfer yn ystod lleoliadau yn un o westai'r Marriott.

Mae Graddedigion y radd BA (Anrh) Rheolaeth Gwestai Rhyngwladol wedi dod o hyd i gyfleoedd am waith, nid yn unig yng Nghymru, ond ar draws y byd a bydd llawer yn dychwelyd i Gymru gyda gwybodaeth ac arbenigedd a fydd yn helpu i ddatblygu a hyrwyddo’r diwydiant lletygarwch yng Nghymru. Gan mai lletygarwch yw un o’r prif ddiwydiannau ledled y byd, mae’r diwydiant yn galw am raddedigion sydd â gwybodaeth a phrofiad ymarferol ac academaidd, a gradd mewn Rheolaeth Gwestai Rhyngwladol gydag interniaeth yn un o westai’r Marriott yw’r dechrau perffaith i yrfa yn y diwydiant.

Cydnabyddir yn eang mai grŵp gwestai’r Marriott yw un o brif frandiau’r byd gyda dros 6500 o westai mewn 127 o wledydd ledled y byd ac mae’n cynnwys 30 o wahanol frandiau gwestai. Mae grŵp y Marriott yn rhoi bri ar hyfforddiant o’r radd flaenaf a lles staff, ac mae'n darparu amgylchedd dysgu rhagorol ar gyfer ein myfyrwyr. O ganlyniad i strwythurau adrannol y gwesty, caiff myfyrwyr brofiad o wahanol feysydd, gan gynnwys bwyd a diod, gweinyddiaeth gwesty a gweithrediadau gwasanaethau gwesteion. Bydd enwau myfyrwyr sy’n cyflawni’n uchel yn cael eu cynnig ar gyfer rhaglen fawreddog Hyfforddi Rheolwyr Graddedig "Voyager" y Marriott.

Mae gan yr Ysgol Twristiaeth a Lletygarwch ym Mhrifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant dros 25 mlynedd o brofiad o ddarparu rhaglenni sy’n gysylltiedig â hamdden, digwyddiadau, twristiaeth a lletygarwch. Mae’r rhwydwaith o gysylltiadau diwydiant dros y cyfnod amser hwn yn sicrhau bod cynnwys ein rhaglenni yn diwallu anghenion y diwydiant ac yn creu graddedigion sy’n gyflogadwy dros ben.

Mae ymagwedd gyfeillgar y Brifysgol a’r timau addysgu yn ei gwneud hi’n bosibl nodi anghenion arbennig yn gynnar a darparu cefnogaeth i gyfoethogi sgiliau. Mae tîm cymorth dysgu sy’n cynnal gweithdai a thiwtorialau rheolaidd mewn datblygu sgiliau sylfaenol ac estynedig. Mae natur gyfeillgar y tîm rhaglen bach a pherthynas weithio agos rhwng tiwtoriaid a myfyrwyr a myfyrwyr a’u cyd-fyfyrwyr yn caniatáu amgylchedd dysgu cadarnhaol, gweithredol.

I gael rhagor o wybodaeth am y BA Rheolaeth Gwestai Rhyngwladol, ewch ihttps://www.uwtsd.ac.uk/ba-international-hotel-management/

Gwybodaeth Bellach

 

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â Siân-Elin Davies, Prif Swyddog Cyfathrebu a Chysylltiadau Cyhoeddus ar 01267 676908 / 07449 998476 sian-elin.davies@pcydds.ac.uk