Myfyrwyr yn perfformio Earthquakes in London gan Mike Bartlett


07.02.2019

Mae myfyrwyr y Celfyddydau Perfformio ar y cyrsiau gradd BA Actio a BA Dylunio a Chynhyrchu Theatr ym Mhrifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant wedi bod yn brysur yn cydweithio â’r actor a’r cyfarwyddwr, Ioan Hefin, ar eu cynhyrchiad prif lwyfan diweddaraf, Earthquakes in London.  

Earthquakes in London

Llwyfannir y cynhyrchiad yn Theatr Halliwell ar gampws y Brifysgol yng Nghaerfyrddin rhwng 21 Chwefror a 2 Mawrth.

Mae Earthquakes in London gan Mike Bartlett, a berfformiwyd am y tro cyntaf yn y  National Theatre yn 2010, yn arwain y gynulleidfa ar siwrnai epig o 1968 i 2525 ac yn ôl.

Fe’i hysbysebwyd fel drama fetropolitan sy’n symud ar garlam gwyllt lle gwelir pobl, golygfeydd a degawdau’n gwrthdaro. Ynddi mae tair chwaer yn ceisio canfod eu ffordd trwy’u bywydau a’u carwriaethau cythryblus, tra bod eu tad camweithredol, gwyddonydd galluog, yn rhagweld trychineb fyd-eang.

Gyda chwmni o oddeutu 50 o fyfyrwyr o'r rhaglenni gradd BA Actio a BA Dylunio a Chynhyrchu Theatr yn y Drindod Dewi Sant, gwelai’r cyfarwyddwr, Ioan Hefin, y ddrama hon yn un ddelfrydol ar gyfer cast mor fawr o bobl ifanc.

“Yn y lle cyntaf, y dewis o sgript yw un o’r pethau anoddaf i’w gael yn iawn,” meddai Ioan.  “Yn amlwg mae angen rhywbeth arnoch sy’n mynd i ddarparu ar gyfer cast mawr; mae angen cydbwysedd rhwng y rhywiau, ac yn bersonol rwy’n hoff iawn o rywbeth sy’n gyfoes ac sy’n dweud rhywbeth wrthym am y cyfnod a’r byd rydym yn byw ynddo a’r sefyllfaoedd y down ar eu traws.  Mae’n bwysig i ni nid yn unig edrych ar y cynnwys ond ar y cyd-destun hefyd i wneud yn siŵr fod gennym gysylltiad a pherthynas â’r testun. Ni allaf feddwl am unrhyw ddarn arall y byddai’n well gennyf weithio arno ar hyn o bryd – mae’n ddarn o waith arbennig.  

“Mae Earthquakes in London yn un o’r darnau hynny lle nad oes neb yn teimlo bod ganddynt ddarn bach,” meddai Ioan.  “O safbwynt myfyriwr BA Actio ar ei drydedd flwyddyn, mae hynny’n bwysig iawn oherwydd mae pawb yn teimlo bod ganddynt rôl sy’n eu hymestyn; un sydd yn eu herio – ac mae’r cast yn ogystal â’r myfyrwyr Dylunio a Chynhyrchu Theatr wedi bod yn wirioneddol wych.”

Ioan Hefin

Trwy gydol eu tair blynedd yn y Drindod Dewi Sant, mae myfyrwyr y rhaglenni Actio a Dylunio a Chynhyrchu Theatr yn y Drindod Dewi Sant yn cael amrywiaeth o brofiadau sy’n rhoi’r sgiliau a’r wybodaeth angenrheidiol iddynt i lwyddo yn y diwydiant cystadleuol hwn.  Mae eu trydedd flwyddyn yn cynnwys gweithio ar gynyrchiadau proffesiynol mewn amrywiol arddulliau, yn bennaf Theatr Deithiol, Theatr Prif Lwyfan a Theatr Safle Benodol, gyda gwahanol ofynion a therfynau i bob un sy’n cynnig ystod amrywiol o gyfleoedd i ddatblygu a thyfu yn eu priod feysydd.

Un o’r rhai sy’n mwynhau’r cyfle i fod yn rhan o gynhyrchiad mor fawr a heriol yw Kira Bissex, myfyrwraig Actio ar ei thrydedd flwyddyn:

“Mae wedi bod yn brofiad arbennig ac mae Ioan yn gyfarwyddwr gwych - mae ei ffordd ef o weithio mor fanwl a thrylwyr, mae’n ffordd dwi wir yn ei hoffi.  Mae e mor benodol a dwi’n meddwl bod hynny’n ein helpu i ddod â’r cymeriadau’n fyw.  Dwi wedi cael yr amser gorau erioed yn gwneud hyn.  Roeddwn i’n ofnus iawn ar y dechrau ac yn meddwl y byddwn i allan o’m dyfnder gyda’r cymeriad hwn, ac na fyddwn i’n gallu gwneud y rhan, ond gyda chymorth Ioan a’r cwmni cyfan, mae wedi bod yn brofiad gwych.  

Mae ei chyd-fyfyrwraig Actio yn y drydedd flwyddyn, Caitlin Godley, hefyd wedi mwynhau’r her o weithio ar ddarn mor ddiddorol a dynamig:

“Pan ddechreuais i ar y modwl cynhyrchiad prif lwyfan, roedd arnaf ofn – roedd maint y sgript ei hun yn fy nychryn yn ogystal â maint fy nghymeriad!  Ond trwy fwrw ati yn yr ystafell ymarfer a dechrau gweithio ar unwaith gyda chyfarwyddwr sy’n gweithio mewn ffordd mor bositif – gan edrych ar y modd mae pob un ohonom yn hoffi gweithio ac yn teimlo’n gysurus â’r hyn rydym yn ei wneud – mae popeth wedi mynd yn grêt ac yn bendant dyma fy hoff brofiad yn y brifysgol hyd yn hyn!”

Gyda myfyrwyr o’r cyrsiau Actio a Dylunio a Chynhyrchu Theatr yn gweithio gyda’i gilydd ar y modwl prif lwyfan hwn, eglura Stacey-Jo Atkinson, Cyfarwyddwr y Rhaglen Dylunio a Chynhyrchu Theatr, pa mor bwysig ydyw i roi profiadau o fywyd go iawn i fyfyrwyr sy’n eu paratoi ar gyfer eu gyrfaoedd yn y Theatr.  

“Ein prif nod yw rhoi casgliad o sgiliau i’n myfyrwyr erbyn iddynt adael y Brifysgol,” meddai Stacey-Jo. “O’u diwrnod cyntaf gyda ni tan y diwrnod iddynt ein gadael, rydyn ni’n gwneud yn siŵr eu bod wedi cwmpasu amrywiaeth o sgiliau, genres a phynciau fel eu bod yn teimlo fod ganddynt yr adnoddau’n barod i fynd allan i’r diwydiant.  Yn eu trydedd flwyddyn, er enghraifft, maent yn cael profiad o dri math o theatr – theatr deithiol; theatr prif lwyfan a theatr stiwdio – felly pan maen nhw’n ein gadael  ac yn dechrau ymgeisio am swyddi maent yn gwybod eu bod wedi cwmpasu ystod o genres ac wedi cael profiad o amrywiol arddulliau.

“Mae’r cwmni’n cynnwys rhyw 50 o fyfyrwyr – sydd yn enfawr!” meddai Stacey-Jo eto.  “Yr her fwyaf yw graddfa’r cynhyrchiad am ei fod yn waith aruthrol.  Mae’r ddrama’n mynd i’r afael â nifer o bynciau gwahanol a gan nad yw wedi’i gosod mewn un cyfnod, nac ychwaith mewn realiti bob amser, nid yw’n angori’i hun wrth un lle neu beth.  Felly bu’n rhaid i’n myfyrwyr – yn enwedig ein  myfyrwyr dylunio gwisgoedd a set  - feddwl yn galed ynglŷn â sut i gynrychioli, niwtraleiddio neu bwysleisio pethau penodol.  Ni allai’r set fod yn benodol i un lleoliad oherwydd rydym yn mynd yr holl ffordd o 1968 i 2525 felly roedd yn rhaid iddynt feddwl sut oedden nhw am rannu hynny gyda’r gynulleidfa a gwneud iddynt deimlo eu bod yn rhan o’r holl brofiad.  Yn ogystal mae angen gwisgoedd ar gyfer nifer fawr o fyfyrwyr, ac eto mae ganddynt yr her o gynrychioli gwahanol gyfnodau ac maent wedi gorfod meddwl sut maen nhw am ddehongli gweledigaeth y cyfarwyddwr.  Yn ogystal mae gennym bropiau, sain a goleuadau i weithio arnynt ac mae’r darn hefyd yn gwneud defnydd trwm o dafluniadau, ac rydym wedi bod yn gweithio gyda’r tiwtor Goleuadau a Chlyweled, Ceri James, sydd wedi bod yn rhoi hyfforddiant arbenigol iddynt.   Mae’r tîm adeiladu set hefyd wedi bod yn gweithio ar y safle gyda’n Rheolwr Cynhyrchu, Dave Atkinson.  Mae’n gynhyrchiad mor brysur gyda thimau o fyfyrwyr yn gweithio ar draws y campws – yn y Llwyfan, yn y theatr ac yn y gweithdy.”

Mae Oliver Evans sydd ar hyn o bryd ar ei drydedd flwyddyn yn astudio Dylunio a Chynhyrchu Theatr wedi mwynhau’r profiad o weithio ar y cynhyrchiad hwn yn fawr a bellach mae’n fwy penderfynol nag erioed i ymuno â phroffesiwn y theatr.

“Dwi wrth fy modd gyda’r hyn rwy’n ei wneud nawr ar Earthquakes in London ac mae hyn yn bendant wedi gwneud i mi eisiau ymuno â’r proffesiwn – hyd yn oed yn fwy nawr na phan ddechreuais i yn y Brifysgol.  Mae’n hyfryd gweld yr holl beth yn dod at ei gilydd fel cynhyrchiad go iawn.”

Mae Earthquakes in London yn rhedeg o 21 Chwefror tan 2 Mawrth yn Theatr Halliwell.   Mae’r cynhyrchiad yn addas i gynulleidfaoedd 16+ oed a gellir bwcio tocynnau trwy anfon e-bost at  Heather Thomas, heather.thomas@uwtsd.ac.uk, neu ffonio 01267 676929.  Pris tocynnau’n £5 neu £3 (gostyngiad).

Earthquakes in London

Gwybodaeth Bellach

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â Siân-Elin Davies, Prif Swyddog Cyfathrebu a Chysylltiadau Cyhoeddus ar 01267 676908 / 07449 998476 sian-elin.davies@pcydds.ac.uk