O'r Trac Rasio i'r Ffos Archaeolegol


12.07.2019

Mae myfyriwr aeddfed a fentrodd o’r trac rasio i’r ffos archaeolegol wedi graddio o Brifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant â gradd BA (Anrh) mewn Archaeoleg gydag Astudiaethau Fforensig. Mae hefyd yn gyd-enillydd Bwrsari Coffa Andrew Lawson mewn Archaeoleg.

Kenny Owen

Mae Kenny Owen, 59 oed, o Lanymddyfri, yn cydnabod bod ei radd wedi’i helpu i oresgyn yr iselder a’i llethodd wedi i’w fusnes chwaraeon moduro ddod i ben.

“Wedi i’m busnes chwaraeon moduro ddod i ben, penderfynais i ymgeisio am waith y tu allan i’r byd chwaraeon,” meddai. “Doedd dim gwaith ar gael, dim hyd yn oed i Brif Swyddog Gweithredol profiadol fel fi. Penderfynais i fod angen i mi ail-addysgu fy hun felly chwiliais yn y Drindod Dewi Sant am gyrsiau. Roedd gen i nifer o freuddwydion yn fy mhlentyndod, un ohonynt oedd dod yn archaeolegydd, ond doedd addysg prifysgol fyth yn opsiwn pan oeddwn i’n iau. Roedd Llambed yn cynnig cwrs mewn archaeoleg gyda gwaith fforensig, un arall o’m dyheadau. Felly, dyma fi’n cofrestru.”

Cafodd Kenny gymorth gan y tiwtor cymorth arbenigol Lesley Stevens, a ddarganfu fod ganddo ddyslecsia. Bu’n ei gynorthwyo am awr yr wythnos yn ystod ei ail a’i drydedd flwyddyn ac roedd wrth ei bodd â’i gynnydd.

“Roedd Kenny yn fyfyriwr cryf ei gymhelliad a manwl tu hwnt, roedd ganddo god lliw ar gyfer ei ffeiliau ac roedd yn rhaid iddo bob amser ysgrifennu a chyflwyno’i draethodau ymhell cyn y dyddiad cau,” meddai. “Roedd yn rhagweithiol iawn mewn darlithoedd a hoffai fod yn rhan o bopeth oedd yn mynd ymlaen, beth bynnag ydoedd. Roedd ei ymroddiad i’w waith a’i astudiaethau bob amser yn gwneud argraff fawr arnaf - roedd yn ymdrechu’n barhaus i wneud yn well.”

Er bod ei astudiaethau yn her weithiau, gwelodd Kenny ei hyder yn datblygu’n raddol wrth i’r cwrs fynd rhagddo. Cafodd farciau da a graddiodd yr wythnos hon â gradd 2i.

“Mae dychwelyd i addysg wedi ymestyn fy ngalluoedd gwybyddol, hyd at dorri weithiau,” meddai. “Dioddefais i o iselder ar ôl colli fy ngwaith yn y byd chwaraeon moduro er, ar y pryd, doeddwn i ddim yn sylweddoli pa mor ddwfn oedd hynny wedi gwreiddio. Fe wnaeth astudio fy helpu i oresgyn fy salwch a rhoi fy malchder, fy hyder a’m natur allblyg blaenorol yn ôl i mi unwaith eto.”

Yn ddiweddar bu’n gweithio yn safle archaeolegol Abaty Ystrad Fflur ger Tregaron yn rhan o dîm a gafodd sylw ar y BBC ac mae’n gobeithio gwneud rhagor o waith yn y maes.

“Rwy wrth fy modd â thrywel yn cael fy nwylo’n frwnt ac yn mynd i’r afael yn ymarferol ag archaeoleg,” meddai. “O ran y dyfodol, wel, cawn weld.”

Gwybodaeth Bellach

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â Siân-Elin Davies trwy anfon neges e-bost at sian-elin.davies@uwtsd.ac.uk / 01267 676908 / 07449 998476