Pâr Priod yn graddio gyda'i gilydd


09.07.2019

Mae pâr priod o Lanpumsaint wedi graddio gyda'i gilydd ar yr un diwrnod ym Mhrifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant.

Sharon a Rosie

Graddiodd Sharon a Rosie Frewin ag MA mewn Ymarfer Proffesiynol yn Athrofa Cymru ar gyfer Dysgu Seiliedig ar Waith ar ôl dychwelyd i addysg i drawsnewid eu gyrfaoedd.

Mae Sharon Frewin yn gweithio i Gyngor Sir Caerfyrddin fel Uwch Reolwr Cynhwysiant Cymunedol. Ar ôl derbyn ei gradd, dywedodd:

“Mae wedi agor haen newydd o gyfleoedd nad oeddent yn hygyrch i mi o'r blaen. Roeddwn i eisiau herio fy hun ac roeddwn i'n teimlo y gallwn wneud hyn am y tro cyntaf mewn addysg oherwydd y gefnogaeth a gefais gan y tiwtoriaid yn Athrofa Cymru ar gyfer Dysgu Seiliedig ar waith.

Mae wedi bod yn wych cael rhywun sydd wir yn deall sut beth yw astudio ar gyfer gradd meistr a rhywun sy'n gallu rhoi'r cymorth sydd ei angen arnoch chi pan fo angen. Er mae’n rhaid dweud, roeddwn yn falch fy mod yn cyflwyno aseiniadau ar wahanol adegau oherwydd byddai bywyd wedi bod yn eithaf prysur pe byddai’r un amserlen gyda ni!

Rwyf wedi magu hyder sy'n deimlad gwych. Rwyf hefyd yn teimlo bod fy ymarfer proffesiynol wedi gwella ac rwy'n arweinydd mwy addasadwy.

Wrth edrych ymlaen, rydym nawr yn gobeithio treulio mwy o amser gyda'n gilydd fel teulu ond prin y gallaf gredu bod gen i radd Meistr! ”

Ar hyn o bryd mae Rosie Frewin yn gweithio fel Swyddog Llywodraethu Partneriaethau ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda. Dywedodd:

“I ddechrau, fe wnes i gofrestru ar gyfer y diploma fel her bersonol i brofi fy hun yn academaidd, ond hefyd i ddangos tystiolaeth o'm gallu proffesiynol. Roedd ymagwedd y tiwtoriaid a strwythur y cwrs yn berffaith i mi.

Rwyf wedi mwynhau'r ymchwil a'r dysgu myfyriol yn fawr. Rwyf wedi magu hyder yn fy ngallu academaidd ac yn teimlo fy mod wedi cyflawni'n aruthrol. Rwyf wedi gallu defnyddio fy nysgu yn y gwaith yn uniongyrchol ac yn anuniongyrchol. Mae cwblhau fy ngradd Meistr wedi golygu fy mod yn gallu symud ymlaen ymhellach drwy fy sefydliad. Mae wedi dangos fy ymrwymiad i ddatblygu'n broffesiynol.

Roedd y ddwy ohonom yn gallu cefnogi ein gilydd ac roeddwn yn deall y gofynion pan oedd terfynau amser ar y gorwel, gan ddarparu gwasanaethau prawf ddarllen a bod yn gefn i’n gilydd! Yn bendant, roedd o help mawr ein bod mewn grwpiau gwahanol, felly tra bod un ohonom yn astudio, roedd y llall yn edrych ar ôl y dyletswyddau rheini a cherdded y ci!

Un peth yr ydym wedi bod yn falch ohono yw'r amgylchedd dysgu a ddaeth i'r tŷ, nid oedd yn anarferol ar ôl gwaith i ddod o hyd i ni yn gweithio ar aseiniadau a'n merch yn astudio ar gyfer ei harholiadau! ”

Wrth edrych tua'r dyfodol, ychwanegodd Rosie:

“Am nawr rwy'n mwynhau’r teimlad o gyflawniad a'r oriau ychwanegol yn y dydd! Er fy mod nawr yn ystyried o ddifrif cychwyn ar y Ddoethuriaeth ac ni feddyliais erioed y byddwn i'n dweud hynny!”

Gwybodaeth Bellach

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch ag Arwel Lloyd trwy anfon neges e-bost at Arwel.lloyd@uwtsd.ac.uk / 01267 676663