Partneriaeth aroloesol rhwng Aston Martin a’r Brifysgol yn gyrru cyflogadwyedd graddedigion


21.11.2019

Yn falch bod Asto Martin wedi lansio ei gar cyntaf a wnaed yng Nghymru. Mae ein myfyrwyr yn buddio drwy bartneriaeth SMART gyda’r cwmni sy’n hyrwyddo cyflogadwyedd drwy gydweithio academaidd a diwydiant.

Barry Meacham, UWTSD BSc Motorsport engineering graduate and Aston Martin's Body Structures Engineer Gareth Jones

Bwriad y bartneriaeth rhwng staff academaidd, cymrodyr ymchwil a pheirianwyr yw cyfnewid gwybodaeth a chydweithio rhwng y Brifysgol ac Aston Martin i ddatblygu graddedigion sy'n barod ar gyfer y diwydiant moduro.

Mae partneriaethau SMART Llywodraeth Cymru yn darparu cefnogaeth ariannol i fusnesau ar gyfer prosiectau arloesol sy'n gofyn am gymorth academaidd gan helpu i ddatblygu cynnyrch newydd, ac yn yr achos hwn, ddefnyddio awtomeiddio a digideiddio er mwyn parhau i fod yn gystadleuol.

Dywedodd Richard Morgan, Cyfarwyddwr Rhaglen Peirianneg Fecanyddol a Gweithgynhyrchu y Brifysgol: "Roedd y bartneriaeth SMART gydag Aston Martin Lagonda, yn ei bencadlys byd-eang yn Gaydon, Swydd Warwick ac yn Sain Tathan, yn gyswllt rhwng staff academaidd, cymrodyr ymchwil a pheirianwyr o Aston Martin. Fe wnaethon ni ganolbwyntio ar y meysydd Strwythurau'r Corff, Datblygu Cynnyrch a Gweithgynhyrchu Uwch gan edrych ar ffyrdd o symleiddio rhai o'r gweithrediadau o fewn y meysydd hynny yn y cwmni."

Dywedodd Gareth Jones, Cymrawd Ymchwil, a Strwythurau’r Corff, Aston Martin: “Ni fyddwn yn y cwmni hwn heb y bartneriaeth SMART. Rwy'n teimlo ei fod yn ffordd wych o fynd i mewn i'r busnes modurol heb fynd trwy'r llwybrau traddodiadol."

Dywedodd Guy Stanley, Rheolwr Underframe, a Strwythurau’r Corff, Aston Martin: “Rwy’n credu ei fod wedi cael effaith wych ar y busnes ac yn amlwg mae Gareth wedi dod atom i weithio’n llawn amser. Rydym wedi ennill profiad, gwybodaeth ac effeithlonrwydd yn ein prosesau presennol a newydd nad ydym erioed wedi gallu eu gwneud o'r blaen. Fel cwmni bydd yn fudd mawr i ni”.

Dywedodd Graham Howe, Prif Gymrawd Ymchwil yn y Brifysgol: "Dyma’n union beth mae’r Brifysgol wedi bod yn adnabyddus amdano ers blynyddoedd sef ein perthnasedd diwydiannol a'n rhaglenni a arweinir gan ddiwydiant. Rydyn ni'n credu ei bod hi'n hynod o bwysig bod ein rhaglenni'n datblygu graddedigion sy'n barod am y diwydiant. Yr hyn sy'n rhaid i ni ei wneud hefyd yw sicrhau bod cyfleoedd gwaith i’r graddedigion hynny mewn cwmnïau sydd angen sgiliau ar y lefel gywir, a’r sgiliau o ansawdd uchel rydyn ni’n eu datblygu ym maes awtomeiddio, efelychu ac ati. A'r hyn rydyn ni wedi'i weld gyda phartneriaeth SMART Llywodraeth Cymru yw ei fod fudd mawr i’r Brifysgol o ran ein addysgu ond hefyd mae o fudd i’n myfyrwyr, sy'n dysgu’r sgiliau hyn gyda ni ac yna’n eu cymhwyso i ddiwydiant ar gyfer diwydiant."

Bu Aston Martin Lagonda yn cyfweld ymgeiswyr o bob cwr o'r byd ar gyfer y swyddi Cymrawd Ymchwil a dewiswyd dau Gymro, Barry Meacham, a raddiodd o’r Drindod Dewi Sant a Gareth Jones o Goleg Gŵyr Abertawe. Roedd y ddau gymrawd ymchwil yn astudio ac yn gweithio yn Lloegr ac o ganlyniad i'r Bartneriaeth SMART maent bellach yn gweithio yng Nghymru.

Ychwanegodd Graham: “Nid yn unig ydyn ni’n cadw talent yng Nghymru, ond rydym mewn gwirionedd yn dod ag ef yn ôl dros y ffin ac mae hynny’n wych. Mae gweld buddion partneriaethau SMART yng Nghymru, gweld rhywfaint o’r budd hwnnw’n digwydd yn Sain Tathan, gweld y ceir hynny yn dod oddi ar ddiwedd y llinell gan wybod bod dau fyfyriwr graddedig wedi cael effaith uniongyrchol iawn ar hynny, yn hollol anhygoel.”

Yn ogystal, mae Stuart Faulkner a Tristan Quilter, a oedd ill dau yn astudio tuag at BEng (Anrh) mewn Peirianneg Fecanyddol yn y Drindod Dewi Sant wedi elwa o interniaethau yn adrannau Datblygu Cynnyrch a Pheirianneg y Corff ym mhencadlys Aston Martin Lagonda yn Gaydon Swydd Warwick. 

Roedd eu rôl yn golygu eu bod yn gallu cyflawni profion deunydd a chydrannau i gefnogi datblygu deunyddiau, gwirio dyluniad ar gyfer cerbydau presennol a lansio cerbydau newydd.  Ar ddiwedd yr interniaeth, cyflwynodd Stuart a Tristan grynodeb o'r gwaith ymchwil yr oeddent wedi'i gwneud i brif beirianwyr a phenaethiaid adran yn Aston Martin.  Gwahoddwyd y ddau i barhau â’u gwaith arbenigol gydag Aston Martin fel prif ran o’u prosiectau peirianneg yn y flwyddyn olaf.

Dywedodd Richard Morgan “Yn yr adran beirianneg y Brifysgol, rydym wedi ymdrechu i ddatblygu diwylliant sy'n gosod pwyslais ar gymhwyso astudiaeth academaidd i heriau'r byd go iawn. Mae'r gwaith a wnaeth Tristan a Stuart yn ystod eu interniaeth, ac wnaeth hefyd gael ei ddatblygu ar gyfer eu gwaith prosiect academaidd yn crynhoi'r ethos hwn. Teimlwn, trwy gynnig cyfleoedd o'r fath i'n myfyrwyr Peirianneg israddedig, eu bod yn ennill profiad amhrisiadwy ac yn cryfhau eu proffiliau yn sylweddol. Mae ein ffigurau cyflogadwyedd ar ôl i fyfyrwyr raddio, sy'n cael eu monitro'n annibynnol, yn ategu hyn. ”

Graham Howe: “Mae’r interniaethau wedi galluogi Tristan a Stuart gymhwyso’r wybodaeth a ddysgwyd yn y darlithoedd a’r modiwlau ar eu rhaglen i gymwysiadau yn y byd go iawn. Mae wedi rhoi profiad gwaith gwerthfawr iddynt a fydd yn gwella eu CVs ac yn eu paratoi ar gyfer eu gyrfaoedd peirianneg ar ôl graddio. Mae'r interniaethau hyn yn hynod o werthfawr i'n holl fyfyrwyr ac rwyf wedi bod wrth fy modd ag ansawdd y gwaith sydd wedi'i gynhyrchu."

Llun: Barry Meacham, myfyriwr graddedig BSc Peirianneg Foduro a Gareth Jones, Peiriannydd Strwythurau’r Corff yn Aston Martin