Penodi Profostiaid i arwain Datblygiadau Campysau


10.10.2019

Mae Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant wedi penodi Gwilym Dyfri Jones, Yr Athro Ian Walsh and Dr Conny Matera Rogers yn Brofost campysau Caerfyrddin a Llambed.

compilation image of UWTSD Carmarthen, Lampeter, Swansea and London

Bydd Gwilym Dyfri Jones yn ymgymryd ag arweinyddiaeth strategol campysau Caerfyrddin a Llambed; bydd Yr Athro Ian Walsh yn arwain campws Abertawe a Chanolfannau Dysgu Caerdydd a bydd Dr Conny Matera-Rogers yn arwain Campws Llundain a Chanolfan Ddysgu Birmingham. 

Bydd y Profostiaid yn sicrhau y caiff y campysau eu datblygu ag ymdeimlad eglur o le er mwyn hyrwyddo’u cymeriad unigryw fel dewis gyrchfannau myfyrwyr, a’u bod yn darparu amgylchedd croesawgar ar gyfer myfyrwyr, staff a’r gymuned ehangach.   

Byddant hefyd yn helpu i gyflawni cenhadaeth ddinesig y Brifysgol drwy weithio gyda sefydliadau yn y gymuned leol er mwyn sicrhau bod y Brifysgol, ei darpariaeth a’i hasedau’n cael eu datblygu i gefnogi anghenion cymdeithasol, diwylliannol ac economaidd y rhanbarth.

Meddai’r Athro Medwin Hughes, DL, Is-Ganghellor: “Rhoddaf fy nymuniadau gorau i’r Profostiaid. Mae ganddynt brofiad helaeth o weithio ar y cyd â myfyrwyr a staff o fewn y Brifysgol ond hefyd gyda budd-ddeiliaid allanol er mwyn sicrhau bod eu priod gymunedau a’r rhanbarth ehangach yn ymwela o arbenigrwydd y Brifysgol.

“Mae rôl y Profost yn benodiad allweddol a fydd yn helpu’r Brifysgol i greu arlwy unigryw ar bob un o’n campysau yn gysylltiedig â blaenoriaethau rhanbarthol a chenedlaethol.  Bydd hefyd yn helpu i gyflawni rôl ddinesig y Brifysgol o wasanaethu lles y cyhoedd fel pwerdy ar gyfer newid trawsffurfiol.  Mae campysau prifysgolion yn chwarae rôl hollbwysig o ran mynd i’r afael ag anghydraddoldeb cymdeithasol, cefnogi cydlyniant cymunedol a hyrwyddo llesiant economaidd eu rhanbarthau.   Mae rôl y Profost yn allweddol wrth gyflawni cenhadaeth y Brifysgol o drawsnewid addysg a thrawsnewid bywydau’r rheini a wasanaethwn.”   

Provosts 2019

“Rwyf wrth fy modd i gael fy mhenodi i rôl Profost campysau Caerfyrddin a Llambed” meddai Gwilym Dyfri Jones.   “Edrychaf ymlaen at weithio gyda myfyrwyr a chydweithwyr yn ogystal â’r ddwy gymuned leol er mwyn gwireddu potensial y ddau gampws, gan sicrhau ar yr un pryd eu bod yn cyfrannu at lesiant a llwyddiant y Brifysgol yn ogystal â ffyniant economaidd, cymdeithasol a diwylliannol de-orllewin Cymru a thu hwnt”.

“Rwyf wrth fy modd i gael fy mhenodi i rôl Profost campws Abertawe a chanolfannau y Brifysgol yng Nghaerdydd” meddai’r Athro Walsh.   “Edrychaf ymlaen at weithio gyda myfyrwyr a chydweithwyr yn ogystal â phrif fudd-ddeiliaid i wireddu potensial y Brifysgol yn y ddwy ddinas.”

Meddai Dr Conny Matera-Rogers: “Mae’n fraint enfawr cael fy mhenodi i rôl Profost Campws Llundain a Chanolfan Ddysgu Birmingham.  Mewn cyfnod cymharol fyr, mae Campws Llundain ac yn fwy diweddar Canolfan Ddysgu Birmingham wedi ymgorffori eu hunain yn llwyddiannus yn ru cymunedau lleol. Rhaid dweud bod gwasanaethu'r cyhoedd a mynd i'r afael â materion cymdeithasol yn her unigryw ac yn arddel ystyr wahanol iawn mewn dinasoedd dwys eu poblogaeth, amrywiol yn ethnig ac yn hynod gystadleuol, megis Llundain (poblogaeth 7.2miliwn) a Birmingham (poblogaeth 992.000).  Rwy’n hyderus y bydd y sylfeini addysgol a chymunedol yr ydym wedi'u gosod yn sicrhau fwy fyth o wobrau a chydnabyddiaeth yn y dyfodol.

Bydd Gwilym Dyfri Jones hefyd yn parhau yn ei rôl yn Pro Is-Ganghellor Cysylltiol â chyfrifoldeb am y Gymraeg a dwyieithrwydd ar draws y Brifysgol, rôl y mae wedi’i chyflawni am fwy na degawd.  Roedd yn ganolog i gais llwyddiannus y Brifysgol i ddenu Pencadlys S4C a’r Ganolfan Dysgu Cymraeg Genedlaethol i’r Brifysgol.   Mae hefyd wedi cyfrannu at sefydlu Canolfan Peniarth, Rhagoriaith - Canolfan Gwasanaethau Cymraeg y Brifysgol, yr Atom - y Ganolfan Gymraeg yng Nghaerfyrddin a Chyfadran Gysylltiol y Brifysgol.  

Ar hyn o bryd mae’n gwasanaethu’n Ymddiriedolwr i Lyfrgell Genedlaethol Cymru, yn Gyfarwyddwr y Coleg Cymraeg Cenedlaethol ac ef yw Cadeirydd Corff Llywodraethu Ysgol y Dderwen Caerfyrddin.  

Bydd yr Athro Walsh hefyd yn parhau yn ei rôl fel Deon Gweithredol Athrofa Gwyddoniaeth a Chelfyddydau Cymru a bydd yn arwain gwasanaethau Ymchwil, Arloesi a Menter y Brifysgol. Mae hefyd yn Gyfarwyddwr y Ganolfan Arloesi Technolegau Cynorthwyol (ATiC) sy'n rhan o'r prosiect Accelerate sy'n helpu arloeswyr yng Nghymru i droi eu syniadau yn atebion. Mae gan yr Athro Walsh dros 25 mlynedd o brofiad ym maes dylunio diwydiannol a rheolaeth academaidd ac mae’n Gymrawd Cymdeithas Frenhinol y Celfyddydau.

Bydd Dr Conny Matera-Rogers hefyd yn parhau yn ei rôl fel Dirprwy Is-Ganghellor Cyswllt (Rhyngwladol) ac fel Swyddog Awdurdodi’r Brifysgol, sydd hefyd â chysylltiad agos â recriwtio rhyngwladol. Dechreuodd Dr Matera-Rogers yn ei mamwlad yn yr Almaen, lle cafodd ei dewis i ymuno â’r rhaglen datblygu Rheolaeth ac Arweinyddiaeth ITT. Er 1976, pan gyrhaeddodd y DU, mae Conny wedi treulio amser yn darlithio yng Ngholeg Sir Benfro, yn ogystal â rheoli Theatr Myrddin a bwyty hyfforddi’r Coleg. Mae hi wedi ymgymryd â rolau allweddol yn Asiantaethau Datblygu Cymunedol Cymru, fel Antur Teifi a Foothold Enterprises, yn ogystal â bod yn Ysgrifennydd Cwmni Gofal Celf. Ar ôl cwblhau ei MBA, dechreuodd Conny ddarlithio’n rhan-amser ym Mhrifysgol Cymru, Llanbedr Pont Steffan ac yn fuan iawn daeth yn Bennaeth yr Ysgol Busnes a TG, yn ogystal â’r Uned Sector Gwasanaethau Gwirfoddol. Dyfarnwyd Doethuriaeth i Conny gan Brifysgol Sheffield am ei hymchwil i reoli newid mewn Addysg Uwch, sy'n bwnc y mae'n parhau i fod yn angerddol amdano.