PISA: Cymru’n gwella mewn profion addysg byd eang


03.12.2019

Mae perfformiad Cymru wedi gwella mewn profion rhyngwladol mewn darllen, mathemateg a gwyddoniaeth ond mae sgoriau yn parhau i fod yn is nag mewn rhannau eraill o'r DU. Cynhelir y profion bob tair blynedd gan y Sefydliad ar gyfer Cydweithrediad a Datblygiad Economaidd (OECD), ac mae PISA (Rhaglen Ryngwladol ar gyfer Asesu Myfyrwyr) yn mesur gwybodaeth a sgiliau craidd pobl ifanc 15 oed wrth iddynt agosáu i ddiwedd eu haddysg orfodol . Yn dilyn cyhoeddi canlyniadau heddiw, ceir ymateb Gareth Evans, Cyfarwyddwr Polisi Addysg Yr Athrofa Addysg ym Mhrifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant. 

Gareth Evans, director of CEPRA, makes a speech at the launch.

"Mae'r canlyniadau hyn yn rhoi hwb amserol i hyder pawb sy'n ymwneud ag addysg yng Nghymru yn ystod cyfnod o newid mawr a heriol yn broffesiynol.

Mae'r ffaith ein bod wedi atal ein dirywiad ac wedi gweld gwelliant ym mhob un o'r tri maes yn ganlyniad da i Gymru, yn anad dim oherwydd y galwadau trwm a'r gofynion cystadleuol sydd ar ein gweithlu addysg.

Mae hefyd yn dda gweld gwelliant ym mherfformiad ein dysgwyr mwy abl a thalentog – maes lle nodwyd gwendid yn rownd diwethaf PISA.

Mae'r canlyniadau'n creu optimistiaeth bod addysg yng Nghymru ar gynnydd, ac er na allwn laesu dwylo, maent yn awgrymu bod Cymru mewn lle cryfach yn awr nag yr oedd yn 2009.

Ar ôl degawd o gorddi a beirniadaeth cyson, mae'n braf gweld bod gwaith caled, ymrwymiad a dygnwch addysgwyr yng Nghymru wedi cael ei adlewyrchu o'r diwedd mewn sgorau PISA.

Wrth gwrs, nid yw ' cyfartaledd ' yn ddigon da ac mae llawer mwy o waith i'w wneud – ond mae sgoriau PISA eleni yn gam sydd i'w groesawu i'r cyfeiriad cywir.

Ar yr un pryd, mae'n bwysig cydnabod ein bod ran o'r ffordd drwy agenda ddiwygio uchelgeisiol a chynhwysfawr, ac ni fydd gwir effaith y newidiadau hyn yn cael ei deimlo am beth amser eto”.