Prentisiaethau Gradd newydd i fynd i'r afael â phrinder sgiliau allweddol trwy gydweithrediad y diwydiant


25.09.2019

Croesawodd Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant y garfan gyntaf o Radd-Brentisiaid Peirianneg a Gweithgynhyrchu Uwch i adeilad IQ yn SA1.

UWTSD has welcomed its first cohort of Engineering and Advanced Manufacturing Degree Apprentices to the University’s IQ building in SA1.

Mae Gradd-Brentisiaeth yn fath newydd o gymhwyster sy'n cyfuno dysgu traddodiadol prentisiaeth yn y gweithle â chymhwyster addysg uwch.  Mae gan y Brifysgol enw da am ei phortffolio diwydiant-berthnasol sy’n cysylltu gyda’r agenda uwchsgilio cenedlaethol ac sy’n anelu at greu gwerth economaidd, cymdeithasol a diwylliannol i Gymru.  Yn ystod y ddwy flynedd ddiwethaf rydym wedi gweld twf sylweddol yn ein portffolio dysgu sy’n seiliedig yn y gweithle, ac yn arbennig mewn perthynas â Phrentisiaethau Gradd a ariennir gan Lywodraeth Cymru mewn Peirianneg, Uwch-weithgynhyrchu, Ordnans, Arfau a Ffrwydryddion a Chyfrifiadura. Mae gweithio ar y cyd â darparwyr eraill hefyd wedi galluogi’r Brifysgol i ychwanegu Rheolaeth Adeiladu, Arolygu Meintiau, Adnoddau Dynol a Phlismona at yr ystod o Brentisiaethau Gradd a Lefel Uwch a gynigir trwy Grŵp Y Drindod Dewi

Mae'r Brifysgol wedi gweithio'n agos gyda chyflogwyr i ddatblygu rhaglenni o ansawdd uchel sy'n diwallu anghenion sgiliau allweddol, yn llenwi galwedigaethau sy'n profi prinder ac yn eu cyflawni mewn ffordd arloesol a hyblyg. Mae Prentisiaethau Gradd yn darparu cyfleoedd i gyflogwyr recriwtio staff talentog sydd â photensial, ac i ddatblygu ac uwchsgilio eu gweithwyr presennol.

Dywed Barry Liles, OBE, Pro Is-Ganghellor ar gyfer Sgiliau a Dysgu Gydol Oes yn y Brifysgol:  “Mae'r Brifysgol mor falch o weld y nifer aruthrol o leoedd sy'n cael eu cymryd ar y rhaglenni Prentisiaeth Gradd newydd a noddir gan Lywodraeth Cymru. Mae'r gefnogaeth a roddir gan gyflogwyr o bob rhan o Dde Cymru yn dyst i'r angen dybryd am y lefel hon o brentisiaeth a'r gwerth a ddarperir i gyflogwyr am eu buddsoddiad mewn prentisiaid gradd. Mae'r Brifysgol yn edrych ymlaen at ehangu'r ystod o sectorau lle gellir cynnig rhaglenni Prentisiaeth Gradd, i gynnwys sectorau eraill sydd o bwys i economi Cymru fel Adeiladu a Gofal er enghraifft. Mae'r rhaglenni'n unigryw o ran galluogi mynediad uniongyrchol ar lefel Gradd tra hefyd, yn bwysig, yn galluogi dilyniant o raglenni Prentisiaeth a Phrentisiaeth Uwch. ”

Dywedodd Bridget Moseley, Pennaeth Uned Brentisiaethau y Brifysgol: “Mae hon yn wythnos gyffrous iawn i mi - mae gweld cymaint o bobl yn cychwyn rhaglenni Prentisiaeth lefel uwch yn y Brifysgol yn gwireddu gweledigaeth blynyddoedd lawer o waith. Y rhaglenni hyn yw'r union beth mae cyflogwyr a Phrentisiaid wedi bod yn gofyn amdano, er mwyn darparu'r sgiliau a'r galluoedd trosglwyddadwy ar lefel uwch mae dysgu a datblygu israddedig yn eu darparu."

Mae’r rhaglen hon yn darparu cyfle dilyniant delfrydol i Brentisiaid.  Mae’r rhaglen yn rhedeg dros 4 blynedd gyda hyfforddiant i ffwrdd o’r gwaith yn digwydd ar sail rhyddhau diwrnod yn Adeilad IQ y Brifysgol yn SA1. Bydd dysgu blaenorol yn galluogi Prentisiaid i ymuno â'r rhaglen ar bwynt priodol i fodloni eu gofynion unigol. Bydd prentisiaid yn cael eu cefnogi trwy gydol eu rhaglen gan Swyddog Cyswllt Prentisiaethau, a fydd yn ymweld â'r gweithle yn rheolaidd, gan ddarparu'r cysylltiad rhwng yr astudiaethau academaidd a dysgu yn y gweithle, a mynd i'r afael ag unrhyw faterion a allai godi yn ystod y rhaglen.

Mae'r Brifysgol yn cynnig ystod o Brentisiaethau Uwch a Gradd ar gyfer 2019-2020 gan gynnwys:

 • Gweithgynhyrchu Uwch
 • Rheoli Seiberddiogelwch Cymhwysol
 • Gwyddor Data Cymhwysol
 • Peirianneg Meddalwedd Gymhwysol
 • Rheoli Adeiladu (Prentisiaeth Uwch)
 • Systemau Gweithgynhyrchu
 • Gwyddor Deunyddiau
 • Peirianneg Fecanyddol a Gweithgynhyrchu
 • Gweithiwr Proffesiynol Adnoddau Dynol (Prentisiaeth Uwch)
 • Ordnans, Arfau a Ffrwydron
 • Prentisiaeth Gradd Integredig Cwnstabl yr Heddlu
 • Arolygu Meintiau (Prentisiaeth Uwch)