Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant (YDDS) i gefnogi entrepreneuriaid ifanc o 35 o ysgolion cynradd mewn digwyddiad a gynhelir yng nghanol y ddinas


11.06.2019

Bydd staff a myfyrwyr Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant (YDDS) yn cefnogi entrepreneuriaid ifanc  o 35 o ysgolion cynradd  wrth iddynt werthu eu nwyddau ddydd Gwener yn Abertawe.

A view of Castle Square in Swansea with the pool as the focus of the image.

Rhwng 9.30am a 2.30pm, bydd y plant yn gwerthu amrywiaeth o nwyddau yn Sgwâr y Castell, o lysiau cartref a lemonêd cartref i eitemau sydd wedi’u huwchgylchu a gwaith crefft.

Mae’r farchnad arbennig hon yn rhan o ymgyrch barhaus i ysbrydoli disgyblion i feddwl yn ddychmygus ac yn uchelgeisiol wrth i Gymru symud ymlaen tuag at gwricwlwm newydd. Eleni, mae mwy o ddisgyblion ysgol nag erioed wedi ymuno, gyda thua 1,200 o ddisgyblion ysgolion cynradd yn cymryd rhan.

Meddai’r Athro Ian Walsh, Deon Coleg Celf Abertawe YDDS: Mae’n bleser mawr gennym noddi digwyddiad sy’n ysbrydoli disgyblion i ddatblygu eu sgiliau entrepreneuraidd drwy feddwl yn greadigol. Mae’r cymysgedd iawn o greadigedd a’r cwricwlwm yn helpu myfyrwyr i fod yn arloesol a hefyd yn eu hannog i ddysgu pethau newydd. Daeth tri o’n meysydd pwnc, sef Ffasiwn a Thecstilau (1af), Dylunio a Chrefftau (7fed) a Chelf (8fed) ymhlith y deg gorau yn y Guardian League Table 2020 gan ddangos ymrwymiad YDDS i barhau i ganolbwyntio’n gryf ar ddarparu’r wybodaeth, y sgiliau a’r cymhelliant ar gyfer myfyrwyr, yn ogystal ag aelodau’r gymuned, er mwyn annog llwyddiant entrepreneuraidd.”

Ychwanegodd Kathryn Penaluna, Athro Cysylltiol Addysg Fenter YDDS: “Yn gydran o genhadaeth Athrofa Ryngwladol er Datblygiad Entrepreneuraidd Creadigol (IICED) YDDS i ddiogelu addysg at y dyfodol, mae wedi bod yn bleser gennym ddatblygu’r gefnogaeth ar gyfer y digwyddiad hwn, ac i weithio gyda’r athrawon ysbrydoledig hyn a’u disgyblion am fwy na thair blynedd. Rydym yn gweld mwy a mwy o  ysgolion yn cymryd rhan. Mae’r dathliad hwn yn ymwneud â’r hyn a all plant ei gyflawni gyda’r math hwn o gefnogaeth fentrus.” 

Un o’r ysgolion sy’n cymryd rhan yw Ysgol Gynradd Craigfelen, ac mae ei phennaeth, Alison Williams wedi chwarae rhan fawr yn trefnu’r farchnad. Meddai Mrs Williams fod yr ysgol wedi bod yn datblygu sgiliau entrepreneuraidd ei disgyblion am nifer o flynyddoedd erbyn hyn am fod y staff yn teimlo’n gryf y dylai fod addysg yn hwyl ac yn ysgogi a pharatoi plant ar gyfer y byd sydd ohoni. Ychwanegodd Mrs Williams: “Mae’r digwyddiad yn parhau i dyfu’n fwyfwy ac yn well bob blwyddyn ac mae disgyblion pob ysgol wedi awgrymu rhai syniadau aruthrol a chreadigol ac felly, rwy’n gwahodd unrhyw un a fydd yng nghanol y ddinas ddydd Gwener i 

alw heibio, pori’r stondinau a phrynu bargen neu ddwy. Byddant yn cefnogi cynllun sy’n helpu paratoi ein plant ifanc drwy ddatblygu eu sgiliau a’u gwerthoedd ac a wnaiff sicrhau eu bod yn tyfu i fod yn ddinasyddion creadigol, uchelgeisiol a galluog ar gyfer y dyfodol.”

 

Caiff y farchnad ei noddi eleni gan Brifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant, gyda chefnogaeth bellach gan Swansea BID a Llywodraeth Cymru.  Meddai Cyng.  Jennifer Raynor, Aelod Cabinet Cyngor Abertawe ar gyfer Gwella Addysg, Dysgu a Sgiliau: “Mae digwyddiadau fel y rhain yn bwysig iawn ar gyfer helpu datblygu’r sgiliau a fydd eu hangen ar bobl ifanc yn y dyfodol, ac maent yn adlewyrchu rhai o themâu allweddol y cwricwlwm newydd sy’n cael ei gyflwyno ar draws Cymru. Rwy’n ddiolchgar iawn am gymorth gan ein noddwyr a’n partneriaid sydd wedi gwneud hyn yn bosibl.”

Gwybodaeth Bellach

Rebecca Davies

Swyddog Gweithredol Cysylltiadau â’r Wasg a’r Cyfryngau

Executive Press and Media Relations Officer

Cyfathrebu Corfforaethol a Chysylltiadau Cyhoeddus

Corporate Communications and PR

Tel: 01792 483695
Mobile: 07384 467071
Email: Rebecca.Davies@uwtsd.ac.uk