Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yn cydweithio gyda ‘Football Aid 2019’


24.07.2019

Yn ddiweddar, bu myfyrwyr Therapi Chwaraeon o Brifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yn ddigon ffodus i fod yn rhan o ddigwyddiad Football Aid 2019 gyda Chlwb Pêl Droed Dinas Abertawe.

Sports Therapy

Mae Football Aid  yn fenter sy’n codi arian sylweddol ar gyfer llu o brosiectau elusennol a chymunedol ar raddfa ranbarthol, genedlaethol a rhyngwladol ac roedd yn anrhydedd i fyfyrwyr Y Drindod Dewi Sant fod yn rhan o ddigwyddiad eleni yn Stadiwm Y Liberty yn Abertawe.

Enillodd myfyrwyr blwyddyn gyntaf y cwrs BSc Therapi Chwaraeon brofiad ymarferol hynod werthfawr gan atgyfnerthu’u sgiliau newydd i ddarparu gofal cyn ac ar ôl y digwyddiad o ansawdd uchel - gyda'r chwaraewyr, gan gynnwys pêl-droedwyr proffesiynol a chyn-chwaraewyr Abertawe – yn manteisio'n llawn o'r gofal oedd ar gael.

Cafodd fyfyrwyr o’r drydedd flwyddyn y cyfle i arddangos eu sgiliau tapio a strapio ac roeddent hefyd wrth law yn ystod y gêm, yn hyderus bod ganddynt y wybodaeth a'r sgiliau ymarferol roedden nhw wedi’u hennill yn ystod eu modiwl rheoli trawma chwaraeon.

“Roeddem wrth ein bodd yn cydweithio gyda Phrifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant ar gyfer ein gêm bêl-droed elusennol flynyddol yn Stadiwm y Liberty, ac rydym yn hynod ddiolchgar i Charley Keen, a'i thîm am eu proffesiynoldeb, eu cyngor ymarferol a'u cyfraniad gweithredol ar y diwrnod,” meddai Richard Milne, Rheolwr Digwyddiadau Football Aid. “Rydym yn edrych ymlaen at barhau â'r berthynas hon, a gweithio gyda Charley a'r Brifysgol eto yn y dyfodol agos.”

Roedd darlithwyr Therapi Chwaraeon Y Drindod Dewi Sant wrth eu bodd bod y myfyrwyr wedi cael cais i gymryd rhan yn y digwyddiad proffil uchel hwn gan eu galluogi i ennill profiad ymarferol sylweddol.

“Mae adran Therapi Chwaraeon Y Drindod Dewi Sant yn dymuno diolch i Football Aid a Chlwb Pêl-droed Dinas Abertawe am eu lletygarwch ac am ganiatáu i'n myfyrwyr weithio ochr yn ochr â’r trefnwyr a’r chwaraewyr mewn amgylchedd proffesiynol a chyfeillgar,” meddai Kate Evans, Cyfarwyddwr Rhaglen Therapi Chwaraeon.

Fel yr unig radd Therapi Chwaraeon yng Nghymru a achredwyd gan Gymdeithas y Therapyddion Chwaraeon, mae'r rhaglen wedi'i chynllunio i addysgu ymarferwyr cymwys ym mhob agwedd ar Therapi Chwaraeon. Ar ôl graddio, mae gan y myfyrwyr y wybodaeth, y sgiliau a'r hyder i weithio fel rhan o dîm neu yn annibynnol fel Therapydd Chwaraeon Graddedig. Yn ystod eu rhaglen radd, mae myfyrwyr hefyd yn ennill y sgiliau sydd eu hangen i gynnal asesiadau ffitrwydd ac iechyd a byddant hefyd yn cael y cyfle i gymhwyso fel hyfforddwyr campfa a hyfforddwyr personol.

Am wybodaeth bellach ynglŷn â’r rhaglen radd BSc Therapi Chwaraeon a gynigir yn Y Drindod Dewi Sant, ewch i https://www.uwtsd.ac.uk/cy/bsc-therapi-chwaraeon/

Gwybodaeth Bellach

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â Siân-Elin Davies, Prif Swyddog Cyfathrebu a Chysylltiadau Cyhoeddus ar 01267 676908 / 07449 998476 sian-elin.davies@pcydds.ac.uk