Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yn dathlu blwyddyn gyntaf Canolfan S4C Yr Egin


25.10.2019

Heddiw (Hydref 25ain), mae Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yn dathlu blwyddyn ers agoriad swyddogol Canolfan S4C Yr Egin.

Yr Egin

Blwyddyn yn union wedi i’r Gwir Anrhydeddus Carwyn Jones AC - Prif Weinidog Cymru ar y pryd - agor Yr Egin, mae’n gyfle gwych i edrych ‘nôl ar flwyddyn llawn creadigrwydd a chydweithio llwyddiannus.

 

Mae’r Egin yn ganolfan fywiog a byrlymus sy’n gartref i bencadlys S4C yn ogystal â nifer o gwmnïau a sefydliadau sy’n gweithio o fewn y diwydiannau creadigol a digidol.  Mae hefyd yn ganolfan sydd wrth wraidd y gymuned gyfan gan roi cyfleoedd i bobl leol fwynhau'r adeilad a’i holl adnoddau gan gynnwys yr awditoriwm, sef y Stiwdio Fach, yr ardal gyhoeddus, sef Y Galon a’r caffi, sef Y Gegin

Dyma ganolfan sy’n dod â’r diwydiannau creadigol a chynnwys digidol at ei gilydd i danio syniadau a chysylltiadau wrth feithrin doniau a rhannu adnoddau o dan yr un to.   

Gydag S4C yn brif denant, mae’r Egin hefyd yn gartref i 13 o gwmnïau sy’n gweithio yn y diwydiannau creadigol gan gynnwys cyhoeddi amlgyfrwng a thechnoleg ddigidol; addysg ddigidol; cynhyrchu fideos a ffotograffiaeth; ôl-gynhyrchu; dylunio graffig; cyfieithu ac isdeitlo yn ogystal â rheolaeth ariannol ar y diwydiannau creadigol. Maent yn cynnwys: Boom, Gorilla, Atebol, Big Learning Company, Captain Jac, Asset Finance Solutions, Carlam, Highly, Lens 360, Moilin, Optimwm, a Thrywydd.

Hefyd, mae’r Egin bellach yn gartref i ganolfan ddeori busnes newydd, sef Hwb Menter.  Mae’r Hwb yn un o bedair Canolfan Fenter newydd ar draws Cymru sy’n rhan o ymgyrch Llywodraeth Cymru i gefnogi entrepreneuriaid.  Busnes Mewn Ffocws sy’n rhedeg yr Hwb o fewn Yr Egin gan weithio mewn partneriaeth agos gyda’r Brifysgol; Tramshed Tech; Canolfan Gydweithredol Cymru a Chynghorau Sir Gaerfyrddin a Sir Benfro.  Mae’n darparu lleoliad pwrpasol i unigolion a chwmnïau ddechrau a thyfu eu busnesau mewn cymuned ysgogol a chroesawgar.  Mae’r Hwb hefyd yn cynnig gofod cyd-weithio o fewn Yr Egin ar gyfer rheiny sydd wrthi’n sefydlu’u busnesau a hyd yn hyn, mae’r rhaglen wedi rhoi cymorth i dros 50 o fusnesau ac mae dros 250 o bobl wedi elwa trwy fynychu gweithdai, cyflwyniadau a digwyddiadau. 

Meddai’r Athro Medwin Hughes, DL, Is-Ganghellor Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant: “Flwyddyn union wedi agoriad swyddogol Yr Egin, mae’n hyfryd medru edrych nôl ar gyfnod llwyddiannus iawn i’r ganolfan.  Mae’n sicr wedi ennill ei phlwyf wrth galon cymuned greadigol Sir Gâr ac wedi llwyddo i greu clwstwr gref o fewn yr adeilad.

Wrth ddatblygu’r Egin ein bwriad oedd datblygu canolfan greadigol a digidol yn Sir Gaerfyrddin er mwyn cefnogi adfywiad economaidd ac ieithyddol yn y Gorllewin.  Mae’r ffaith bod cymuned fyrlymus o gwmnïau bellach wedi ymsefydlu yn yr adeilad ac yn cydleoli gyda S4C yn dangos  gallu sefydliadau cenedlaethol i drawsnewid  a chreu cyfleoedd yng nghefn gwlad Cymru. Mae sefydlu’r Hwb Menter hefyd wedi bod yn gam pwysig i ni o ran gwireddu’n gweledigaeth o ddarparu cyfleoedd ar gyfer entrepreneuriaid lleol sydd am sefydlu neu dyfu’u busnesau.  Rwy’n falch iawn o weld cynifer o unigolion, mudiadau, ysgolion a chwmnïau yn mwynhau ac yn cyfrannu at yr arlwy amrywiol.”

Yr Egin

Meddai Owen Evans, Prif Weithredwr S4C:  “Roedd adleoli pencadlys S4C o Gaerdydd i Gaerfyrddin yn benderfyniad dewr i’r sianel, ond wedi blwyddyn yn Yr Egin, rydym yn hyderus ein bod yn awr yn arwain y ffordd i sefydliadau eraill sylweddoli fod modd gweithredu pencadlys cenedlaethol tu allan i’r Brifddinas . Mae 58 o staff yn gweithio i S4C yng Nghanolfan S4C Yr Egin erbyn hyn, llawer ohonynt yn staff newydd sy’n byw’n lleol ac sydd wedi bachu ar y cyfle i ddatblygu eu gyrfa o fewn y cyfryngau yn y Gorllewin. Rydym hefyd wedi lansio cynllun prentisiaid yn y Gorllewin sy’n rhoi cyfle i bobl ifanc ardal Caerfyrddin brofi agweddau gwahanol o weithio i S4C ac o fewn y diwydiannau creadigol. Mae ein pencadlys yn parhau i ddatblygu ac mae’n braf iawn gweld bwrlwm a thalentau lleol yn serennu yn ein canolfan yng Nghaerfyrddin.”

Mae’r Egin yn sicr bellach yn rhan annatod o fywyd campws y Brifysgol yn ogystal â bod yn rhan bwysig o fywyd creadigol a chymdeithasol yr ardal gan ddarparu cyfleoedd di-ri i draws-doriad eang o bobl o bob oed i greu, dysgu a mwynhau ei chyfleusterau modern.  

O nosweithiau ffilmiau Cymreig i sioeau byw, ac o ddigwyddiadau cerddorol i weithdai ysgolion, mae’r Egin bellach yn rhan o fywydau nifer fawr o bobl ardal Caerfyrddin.  Mae’r Brifysgol hefyd yn awyddus i sicrhau bod effaith Yr Egin i’w deimlo ledled y sir ac o ganlyniad, mae wrthi’n cydweithio gyda’r Mentrau Iaith lleol i ddarparu gweithdai a digwyddiadau ar draws Sir Gâr o dan faner ‘Yr Egin Ar Daith.’  Mae’r Egin hefyd wedi sefydlu’r cynllun Asbri – clwb creu ffilm – er mwyn datblygu a sbarduno talentau’r dyfodol.

Drwy gefnogaeth ariannol cronfa LEADER - cronfa sy’n cael ei gweinyddu gan Gyngor Sir Caerfyrddin ar ran y Grŵp Cefn Gwlad - mae’r Brifysgol wrthi’n datblygu prosiect ymgysylltu creadigol a digidol er mwyn gweithio gyda gwahanol gymunedau ar draws Sir Gaerfyrddin.  

“Yn dilyn blwyddyn gynta’ gyffrous o ymgartrefu yng Nghanolfan S4C Yr Egin - lle bu dros 10,000 o blant, pobl ifanc ac oedolion yn ymweld â ni i gymryd rhan mewn gweithdai, gwylio perfformiadau, mynychu cyfarfodydd a chael hyfforddiant - rwy’n falch iawn ein bod ni’n medru adeiladu ar hynny eleni ac ymweld â chymunedau ar draws Sir Gâr,” meddai Carys Ifan, Cyfarwyddwr Canolfan S4C Yr Egin.

“Mae codi ymwybyddiaeth o’r cyfleon sydd ar gael i drigolion y Sir o fewn y diwydiannau creadigol yn sgîl Yr Egin - boed hynny o ran gyrfa, hyfforddiant neu hamdden - yn elfen bwysig o sicrhau bod y weledigaeth glir sy’n gonglfaen i’r datblygiad yn cael ei wireddu. 

“Trwy gydweithio gyda’r Mentrau Iaith mae wedi bod yn bosibl atgyfnerthu un o’n prif nodau, sef cefnogi’r Gymraeg a datblygu gweithlu dwyieithog,” atega Carys.

Yr Egin

YR ADEILAD

Mae Canolfan S4C Yr Egin bellach wedi ennill cydnabyddiaeth genedlaethol ar gyfer ei phensaernïaeth hardd.

Cafodd yr adeilad ei enwi’n un o adeiladau gorau Cymru gan Sefydliad Brenhinol y Syrfewyr Siartredig (RICS) yng Nghymru gan fynd ymlaen i ennill y categori ‘Masnachol’ yng ngwobrau nodedig y sefydliad ym mis Mai eleni.

Derbyniodd Yr Egin ganmoliaeth uchel yng Ngwobrau RICS y Deyrnas Unedig rhai wythnosau ‘nol ac yn ystod yr haf, fe wnaeth Yr Egin hefyd gyrraedd rhestr fer Medal Aur am Bensaernïaeth yn yr Eisteddfod Genedlaethol.

Mae patrwm mewnol yr adeilad 3,700 metr sgwâr wedi ei ganolbwyntio ar gyntedd cyhoeddus ac atriwm sy’n ymestyn dros y tri llawr.  Mae ffocws penodol ar ddarlledu a pherfformio ar y llawr gwaelod, mae S4C wedi ei lleoli ar y llawr cyntaf a’r cwmnïau eraill o’r diwydiant wedi’u lleoli ar yr ail lawr.

Roedd y tîm dylunio yn bartneriaeth rhwng y pensaer lleol, Niall Maxwell a’i gwmni o Gaerfyrddin, Rural Office for Architecture (ROA), a’r BDP (Building Design Partnership), sef cwmni rhyngwladol o benseiri, peirianwyr a dylunwyr.

“Cafodd yr adeilad hwn ei ddylunio i fod yn gyfrwng creadigrwydd, i’w lunio gan y gweithwyr creadigol, cyfryngol a digidol sy’n gweithio ac sy’n astudio yng Nghymru,” medd Niall Maxwell.

“Mae’n gyfle arbennig i fyd addysg, diwydiant a’r gymuned Gymraeg ddod at ei gilydd yma yn y Fro Gymraeg i feithrin a datblygu doniau”

Meddai Neil Sansum, Cyfarwyddwr Project BDP: “Roedd cael y cyfle i greu lle creadigol go iawn i bobl greadigol go iawn yn brosiect cyffrous dros ben i ni yn BDP. Mae adeiladu cysylltiadau a chydweithredu wrth galon y dyluniad, sy’n cynnig atriwm canolog golau a llachar sy’n uno gwahanol leoedd yr adeilad - o’r fynedfa a’r awditoriwm i’r stiwdio a’r mannau Swyddfa - gan gysylltu hefyd y bobl sy’n defnyddio’r adeilad.  Gobeithio y bydd Yr Egin yn helpu i feithrin cydweithio ac arloesedd am genedlaethau i ddod.”

Kier Group plc oedd y prif gontractwr ar gyfer Yr Egin a oedd yn gyfrifol am broses adeiladu’r ganolfan newydd ynghyd â rheoli’r dyluniad manwl a thechnegol.

Wrth adeiladu, defnyddiwyd 19 o Gontractwyr Cymreig; treuliwyd 90,000 o oriau gwaith ar y safle ac ar gyfartaledd roedd 40 o bobl ar y safle yn ystod 78 wythnos yr adeiladu.

Am wybodaeth bellach ynglŷn â Chanolfan S4C Yr Egin, ewch i www.yregin.cymru neu anfonwch e-bost at helo@yregin.cymru

Gallwch hefyd ddilyn Canolfan S4C Yr Egin ar Facebook ac @yr_egin ar Twitter.

Yr Egin

Gwybodaeth Bellach

 

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â Sian-Elin Davies, Prif Swyddog Cyfathrebu a Chysylltiadau Cyhoeddus ar 01267 676908 / 07449 998476 / sian-elin.davies@uwtsd.ac.uk