Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yn edrych ‘mlaen at groesawu Blwyddyn y Mochyn


01.02.2019

Yn ôl mytholeg Tsieineaidd, y mochyn oedd yr olaf o’r anifail i gyrraedd cyfarfod mawr yr Ymerawdwr. Mae'r rhesymau dros hyn yn amrywio – gyda rhai yn dweud bod y mochyn yn nofiwr gwael a’i fod wedi cael hi’n anodd nofio ar draws yr afon – ac eraill yn honni’i fod e’n llwglyd ac wedi stopio am damed i’w fwyta.

Chinese New Year

Beth bynnag fo’r rheswm, mae Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yn edrych ‘mlaen at groesawu 2019 - y flwyddyn olaf yn y cylch 12 mlynedd Tseiniaidd – gydag ystod o ddigwyddiadau a dathliadau.

Mae Sefydliad Confucius o fewn Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yn cynnig rhaglen lawn o ddigwyddiadau i nodi'r dathliad. Lansiwyd Sefydliad Confucius o fewn y Brifysgol ym mis Hydref 2007 gyda chenhadaeth i adeiladu pontydd rhwng Cymru a Tsieina - gan ddarparu porth i Tsieina, ei haddysg, ei hiaith a'i diwylliant.

Nôd Sefydliad Confucius yw cyfoethogi bywydau pobl trwy ddarparu cyfleoedd i bobl o bob oed brofi diwylliant Tseiniaidd a dysgu Mandarin. Mae'r Sefydliad yn ymgysylltu'n weithredol â chymunedau lleol yn ogystal ag academyddion, athrawon, artistiaid, busnesau ac unigolion eraill sydd â diddordeb.

Cynhelir digwyddiad mawr cyntaf y dathliadau ddydd Sul yma, sef Chwefror 3ydd yn Amgueddfa Genedlaethol y Glannau yn Abertawe. Dyma un o’r dathliadau Blwyddyn Newydd Tsieineaidd fwyaf yng Nghymru. ‘Llynedd, ymwelodd dros 4,000 o bobl â stondinau gan gymryd rhan mewn gweithdai a mwynhau perfformiadau gwych gan ddawnswyr a cherddorion o Gymdeithas Tsieineaidd yng Nghymru yn ogystal â disgyblion Ysgol Tsieineaidd Sefydliad Confucius. Mae'r digwyddiad wedi tyfu eto eleni gyda mwy o weithgareddau’n cael eu cynnal gan gynnwys gweithdai peintio brwsh Tsieineaidd; caligraffeg; adrodd straeon ar gyfer yr hen a’r ifanc; seremoni te; celfyddydau ymladd Tsieineaidd a llawer, llawer mwy. Wrth gwrs, bydd y Ddawns Llew hefyd yn cael ei pherfformio i godi ofni ar y bwystfilod o'r flwyddyn flaenorol! Mae’r drysau'n agor am 11:00 y bore felly cofiwch ddod draw i brofi’r hyn fydd yn digwydd.

Cyn i'r prif ddigwyddiad ddechrau, mae Ysgol Tsieineaidd Sefydliad Confucius hefyd yn cynnal ei dathliad blynyddol a'i seremoni wobrwyo yn Oriel Amgueddfa Genedlaethol y Glannau. Pasiodd dros 50 o ddisgyblion Brawf Ieuenctid Tsieineaidd yr haf ddiwethaf ac fe wnaeth16 disgybl o'r ysgol sefyll TGAU Tseineaidd, gyda phob un ohonynt yn cyrraed graddau o A * i B. Bydd Cyfarwyddwr Coleg Chweched Dosbarth Abertawe - gweinyddwyr yr arholiad TGAU - yn cyflwyno disgyblion gyda'u tystysgrifau.

Chinese New Year

Ar gampws y Brifysgol yn Llambed, bydd Caffi 1822 yn gwasanaethu bwyd Tsieineaidd rhwng Chwefror 4ydd a'r 8fed am bris arbennig o £2:00 am brif gwrs a phlât bach. Mae bwyd yn rhan mor bwysig o Ŵyl y Gwanwyn, ac mae staff Sefydliad Confucius am weld cymaint o staff, myfyrwyr a phobl o'r gymuned â phosibl yn cael y cyfle i flasu prydiau Tseiniaidd traddodiadol. Bydd Ystafell Ddarllen Sefydliad Confucius yn y y llyfrgell ar gampws Llambed hefyd yn dangos y sioe fwyaf poblogaidd yn Tsieina - y Gala Newydd - yn fyw o Beijing. Ymunwch â miliynau o wylwyr ledled y byd drwy wylio perfformiadau traddodiadol a modern ysblennydd! Hefyd yn ystod yr wythnos, bob amser cinio, cynhelir llu o weithgareddau gan gynnwys seremoni te hynafol; cerddoriaeth guqin; ffilmiau Tseineaiddpoblogaidd; disgo’n cynnwys y caneuon mwyaf poblogaidd o Tseina a phrynhawn o chwarae gemau bwrdd fel Mahjong a'r gêm strategaeth hanesyddol: San Guo Sha (sy’n debyg i Game of Thrones!)

Mae campws Busnes Abertawe Y Drindod Dewi Sant hefyd yn dathlu gyda Gala Blwyddyn Newydd a fydd yn cynnwys perfformiadau gan fyfyrwyr o Brifysgol Dechnoleg Wuhan ddydd Llun, Chwefror 4ydd rhwng 12:30 a 14:00. Bydd y sioe’n cynnwys dawns, cerddoriaeth fyw, cyfle i flasu bwyd Tsieineaidd a gweithdai Kung Fu; caligraffeg; seremoni te a thorri papur – y weithgaredd draddodiadol ar gyfer pob Blwyddyn Newydd.

Dywedodd Jane Quan, Cyfarwyddwr Sefydliad Confucius: "Dyma adeg arbennig iawn o'r flwyddyn i ni. Ym mhob cwr o Tsieina, mae nifer o blbl yn yn dychwelyd adref i fod gyda'u teuluoedd. Rydym am rannu'r undod teuluol hwn gyda phobl yma yng Nghymru a gofyn iddynt ymuno yn ein dathliadau."

Am wybodaeth bellach, cysylltwch â Krystyna Krajewska, Cyfarwyddwr Gweithredol, Sefydliad Confucius drwy ebostio k.krajewska@uwtsd.ac.uk

Gwybodaeth Bellach

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â Sian-Elin Davies, Prif Swyddog Cyfathrebu a Chysylltiadau Cyhoeddus ar 01267 676908 / 07449 998476 / sian-elin.davies@uwtsd.ac.uk