Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yn nodi Confensiwn y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau'r Plentyn


18.12.2019

Trwy gydol 2019, mae staff a myfyrwyr o Athrofa Addysg, Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant wedi bod yn nodi 30 mlynedd ers sefydlu Confensiwn y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau’r Plentyn.

Children in their early years

Mae Confensiwn y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau’r Plentyn (CCUHP) yn gytundeb rhyngwladol sy’n nodi hawliau plant.  Mae’n gonfensiwn rhyngwladol sy’n sail i’r ddeddfwriaeth a’r cyd-destun polisi ar gyfer llesiant a chynhwysiant plant ar draws gwahanol sectorau yng Nghymru.

Caiff myfyrwyr yn yr Athrofa gyfleoedd i ddatblygu eu dealltwriaeth  o alluogi hawliau a chyfranogiad plant trwy gydol eu hastudiaethau. Adlewyrchir hyn yn y modylau a addysgir a’r profiadau a gaiff y myfyrwyr lle mae hawliau plant yn ffocws allweddol.

Mae nifer o ddarlithwyr o wahanol ddisgyblaethau academaidd o fewn Yr Athrofa wedi bod yn allweddol o ran darparu hyfforddiant yn ymwneud â Chonfensiwn y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau'r Plentyn.

Dan arweiniad Dr Nichola Welton, mae’r tîm cyflwyno’n cynnwys darlithwyr sy’n arbenigo yn y Blynyddoedd Cynnar, Eiriolaeth, Gwaith Ieuenctid a Chymuned ac Addysg Gynhwysol. Mae’r tîm yn darparu gweithdai hyfforddi dan y teitl ‘Galluogi Hawliau Plant’ i ystod o feysydd gwaith gwahanol yng Nghymru, gan gynnwys Awdurdodau Lleol a darparwyr gofal plant, ynghyd â’r rhai sy’n gweithio ym maes Addysg, yr Heddlu, Gofal Cymdeithasol a Byrddau Iechyd, a sectorau Chwaraeon.

Mae'r hyfforddiant a ddarperir gan y Drindod Dewi Sant wedi cael derbyniad da iawn ac wedi caniatáu cyfleoedd i rannu adborth ac ymchwil gyda Llywodraeth Cymru yn ogystal â gydag ymarferwyr a'r rhai sy'n gweithio yn y gymuned academaidd.

Yn ddiweddar mae darlithwyr yn y Drindod Dewi Sant, Nichola Welton, Sioned Saer a Glenda Tinney hefyd wedi cael cyfle i gyfrannu pennod, yn dwyn y teitl ‘Enabling Children’s Rights in Wales with Early Years Professionals: Policy and Practice’, i’r gyfrol sydd newydd ei chyhoeddi sef The Routledge International Handbook of Young Children's Rights. 

Wedi’i ysgrifennu i nodi 30 mlynedd ers sefydlu CCUHP, mae The Routledge International Handbook of Young Children’s Rights yn adfyfyrio ar statws plant 0-8 oed ledled y byd, p’un a ydynt yn cael eu parchu neu’u hesgeuluso, a sut y gallwn symud ymlaen. Gyda chyfraniadau gan arbenigwyr rhyngwladol ac awdurdodau sy’n dechrau ennill eu plwyf ym maes hawliau plant, mae hwn yn werslyfr arwyddocaol iawn ar hawliau plant ifanc yn fyd-eang.

Mae’r bennod a ysgrifennwyd gan Nichola Welton, Sioned Saer a Glenda Tinney o’r Drindod Dewi Sant yn datblygu dealltwriaeth o’r cyd-destun hawliau yng Nghymru ac yn canolbwyntio ar ymchwil sy’n edrych ar raglen hyfforddi gyda gweithwyr proffesiynol ym maes y Blynyddoedd Cynnar a luniwyd i alluogi arfer seiliedig ar hawliau.

“Bydd y llyfr yn cynnig adnodd gwerthfawr i israddedigion, ôl-raddedigion a gweithwyr proffesiynol sy’n cefnogi plant a theuluoedd,” meddai Nichola Welton.  “Mae cael pennod sy’n archwilio Cymru’n benodol hefyd yn cynnig offeryn gwerthfawr i fyfyrwyr mewn cyd-destun Cymreig.”

Mae The Routledge International Handbook of Young Children’s Rights yn adnodd hanfodol i fyfyrwyr ac academyddion mewn addysg blynyddoedd cynnar, gwaith cymdeithasol a phediatreg, yn ogystal ag ymchwilwyr, gwneuthurwyr polisi, arweinwyr ac ymarferwyr sy’n ymwneud â darparu gwasanaethau plant a gofal iechyd pediatrig. Mae hefyd yn anhepgorol ar gyfer sefydliadau rhyngwladol sydd â diddordeb mewn polisïau cenedlaethol neu fyd-eang ar hawliau plant neu sydd â’r gallu i ddylanwadu ar y polisïau hyn.

I gael rhagor o wybodaeth am y cyrsiau a gynigir yn Yr Athrofa yn y Drindod Dewi Sant, ewch i: https://www.uwtsd.ac.uk/cy/blynyddoedd-cynnar/

I gael rhagor o wybodaeth am y gyfrifol ddiweddar The Routledge International Handbook of Young Children’s Rights, ewch i: https://www.routledge.com/The-Routledge-International-Handbook-of-Young-Childrens-Rights/Murray-Swadener-Smith/p/book/9780367142018

Gwybodaeth Bellach

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â Siân-Elin Davies, Prif Swyddog Cyfathrebu a Chysylltiadau Cyhoeddus ar 01267 676908 / 07449 998476 sian-elin.davies@pcydds.ac.uk