Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yn penodi Artistiaid Preswyl


15.10.2019

Mae Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant wedi penodi dau artist preswyl cyfrwng Cymraeg i weithio gyda’i staff a’i myfyrwyr celf a dylunio.

Owain Roberts & Jess Burtonhsaw

Mewn partneriaeth â'r Coleg Cymraeg Cenedlaethol, bydd Owain Roberts a Jessica Burtonshaw wedi'u eu lleoli yng Ngholeg Celf Abertawe drwy gydol y flwyddyn academaidd hon lle byddant yn mentora myfyrwyr yn ystod eu hastudiaethau. 

Mae’r ddau eisoes wedi bod yn brysur yn cwrdd â darpar fyfyrwyr; mynd â myfyrwyr Celf Gain blwyddyn gyntaf o amgylch amgueddfeydd ac orielau Abertawe yn ogystal â gweithio ar brosiect ffilm cydweithredol yn cysylltu cerddoriaeth Owain a gwaith celf Jess.

Cafodd eu gwaith cyntaf, sef “Pobl/People” ei arddangos yng nghyntedd Adeilad Dinefwr y Brifysgol ddiwedd mis Medi gan roi cyfle i fyfyrwyr, staff ac ymwelwyr brofi’u creadigrwydd.  Bydd y ddau yn cael cyfle i greu arddangosfa arall ar ddiwedd eu cyfnod fel artistiaid preswyl yn ystod haf 2020.

Bu Owain Roberts, sy’n wreiddiol o Lanfairfechan, yn fyfyriwr cyfrwng Cymraeg ar y cwrs BA Technoleg Cerddoriaeth yng Ngholeg Celf Abertawe tan iddo raddio eleni. 

Yn ystod ei gyfnod yn y Brifysgol, gweithiodd ar ysgrifennu albwm gan ddefnyddio sawl offeryn a chanu mewn arddull roc a roc caled gan arbrofi a genres eraill hefyd – gyda’r rhan fwyaf o’i waith yn cael ei ysgrifennu a’i berfformio drwy gyfrwng y Gymraeg

“Roedd gallu dilyn cwrs yn Gymraeg - drwy gyfrwng fy iaith gyntaf – yn bwysig iawn ac yn rheswm dros eisiau gwneud y cwrs yn y lle cyntaf.  Ro’n i eisiau aros yng Nghymru ac ymarfer fy angerdd trwy gyfrwng y Gymraeg."

Owain Roberts

Owain Roberts, Artist Preswyl yn Y Drindod Dewi Sant.

Mae Owain yn edrych ‘mlaen at weithio fel artist preswyl ac yn gyffrous iawn i weithio gyda myfyrwyr ar draws y gyfadran ac i ehangu eu medrau creadigol.  “Bydd gweithio fel artist preswyl yn yr adran gerddoriaeth, a manteisio ar y profiadau a’r lleoliad gan hefyd cael y cyfle i greu yn anhygoel,” atega Owain.

Wedi astudio cwrs Sylfaen Celf yng Ngholeg Celf Abertawe, symudodd Jess Burtonshaw i astudio cwrs Celf Gain yng Nghaerfaddon ond mae hi bellach ‘nôl yn Abertawe ac wrth ei bodd yn cael dychwelyd i’r ddinas i ymgymryd â’i rôl fel Artist Preswyl.

“Mae cael y swydd hon fel artist preswyl cyfrwng Cymraeg yn mynd i roi’r cyfle i fi ail gysylltu â fy Nghymraeg a’m Cymreictod ac rwy’n edrych ymlaen at ddatblygu fy ngwaith creadigol ‘nôl yn y lle nes i astudio fy nghwrs sylfaen,” meddai Jess.

Jessica Burtonshaw

Jessica Burtonshaw, Artist Preswyl yn Y Drindod Dewi Sant.

Gwenllian Beynon, Cydlynydd y Gymraeg o fewn Coleg Celf Abertawe fydd yn cydweithio gydag Owain a Jess yn ystod eu cyfnod fel artistiaid preswyl gan eu mentora, eu datblygu a rhoi ystod o brofiadau creadigol iddynt.

“Mae rôl yr artistiaid preswyl cyfrwng Cymraeg yn holl bwysig i lwyddiant datblygiadau addysg cyfrwng Cymraeg yng Ngholeg Celf Abertawe o fewn Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant,” meddai Gwenllian Beynon.

“Mae Jess ac Owain yn dod â gwahanol fathau o greadigrwydd eang at eu swyddi ac yn barod, rwyf wedi fy syfrdanu at eu gallu i gydweithio ar brosiect creadigol ar y cyd - er nad oeddent wedi cwrdd â’i gilydd nes iddynt ddechrau ar eu swyddi ddechrau mis Medi.

“Rwyf yn edrych ymlaen at gydweithio gydag Owain a Jess dros y flwyddyn academaidd nesa a gweld sut y byddant yn siapio a datblygu’u rôl.”

Mae Owain a Jess yn gyffrous iawn wrth feddwl am y flwyddyn nesaf ac wrth eu bodd yn meddwl am y cyfleoedd sydd o’u blaenau.

“Rydym yn edrych ymlaen at fentora’r myfyrwyr yn ystod eu hastudiaethau gan hyrwyddo’r iaith Gymraeg yn fewnol ac yn allanol o ran y celfyddydau,” meddai’r ddau.

“Bydd gweld sut y bydd ein dyletswyddau yn newid wrth i ni ddatblygu; pa gyfleoedd y bydd yn codi, a pha effaith y caiff hyn arnom, yn gyffrous iawn.”

Am wybodaeth bellach ynglŷn â’r cyrsiau a gynigir yng Ngholeg Celf Abertawe o fewn Y Drindod Dewi Sant, ewch www.uwtsd.ac.uk/cy/cyfadran-celf-a-dylunio

 

Gwybodaeth Bellach

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â Siân-Elin Davies, Prif Swyddog Cyfathrebu a Chysylltiadau Cyhoeddus ar 01267 676908 / 07449 998476 sian-elin.davies@pcydds.ac.uk