PRIFYSGOLION CYMRU YN DATHLU BUSNESAU NEWYDD EU GRADDEDIGION


17.09.2019

Mae Dan Huxtable, a raddiodd mewn Dylunio Graffig o Goleg Celf Abertawe, wedi bod yn rhannu ei daith entrepreneuraidd yn ystod digwyddiad wedi’i drefnu gan Brifysgolion Cymru.

Yn ystod y digwyddiad yn y Senedd i ddathlu gwaith prifysgolion Cymmru wrth gefnogi entrepreneuriaeth myfyrwyr a graddedigion, mae Daniel wedi bod yn adrodd hanes lansio ei fusnes llwyddiannus, Fightwear Store UK.

O ddatblygwyr gemau fideo i fusnesau gwisgo’r cartref – graddedigion Cymru yw’r rhai mwyaf entrepreneuraidd yn y DU, gan berfformio'n well na gweddill y wlad ac yn hybu cyflogaeth a ffyniant.

Yn ôl ymchwil y prifysgolion, mae gan Gymru 12.3% o holl fusnesau newydd graddedigion gweithredol yn y DU - er mai dim ond oddeutu 5% o’r sector addysg uwch sy’n gysylltiedig â’r wlad.

Roedd y digwyddiad yn y Senedd ar 17 Medi yn dathlu'r cyfraniad a wnaed gan y busnesau newydd hyn i economi Cymru.  Wrth siarad yn y digwyddiad soniodd Daniel am y ffordd y mae wedi cyfuno ei angerdd am y grefft dulliau ymladd â’i gariad at ddylunio graffig a arweiniodd at lansio ei fusnes dillad ymladd pwrpasol.

Sefydlodd Daniel Huxtable Fightwear Store UK yn gynnar yn 2016, ochr yn ochr â'i astudiaethau dylunio ym Mhrifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant a'i rôl fel hyfforddwr yn y G&K Martial Arts Academy - ysgol dulliau ymladd ei deulu, sydd â lleoliadau yng Ngorseinon a Dunvant.

Mae Daniel wedi derbyn cyngor mentora a chefnogaeth fusnes gan y Brifysgol a rhaglen Syniadau Mawr Cymru, rhan o Wasanaeth Busnes Llywodraeth Cymru, sy’n cael ei ariannu’n rhannol gan Gronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop.

“Rwyf bob amser wedi canolbwyntio ar fy musnes ac wrth fy modd yn cadw fy meddwl yn brysur, felly roedd yn uchelgais i mi redeg fy nghwmni fy hun a bod yn fos arnaf fy hun,” meddai. "Mae gallu cyfuno fy nghariad at ddulliau ymladd a dylunio graffig yn fformiwla da ar gyfer busnes llwyddiannus ac yn gwireddu breuddwyd."

Ar ôl gwneud ei Safon Uwch yng Ngholeg Gŵyr Abertawe, cofrestrodd Daniel ym Mhrifysgol Cymru y Drindod Sant i astudio dylunio graffig, lle cyfarfu â Kathryn Penaluna, Athro Cysylltiol mewn Addysg Menter yn y brifysgol.  Hi gyflwynodd Daniel i Syniadau Mawr Cymru a'i gefnogi i ddilyn ei freuddwydion entrepreneuraidd.

Meddai Kathryn: “Rydym yn falch iawn dros Daniel. Mae'n enghraifft wych o fyfyriwr yn rhoi ei feddwl entrepreneuraidd ar waith fel rhan o’i astudiaethau ac yna cychwyn ei fusnes ei hun. Yn y brifysgol, rydym wedi ymgorffori menter yn ein holl gyrsiau. Nid yn unig y mae'n gwella profiad myfyrwyr, mae hefyd yn cynyddu cyflogadwyedd pan fyddant yn graddio. Mae Daniel yn un o'n straeon llwyddiant ac mae eisoes yn esiampl i'w gyd-fyfyrwyr. Rydym i gyd yn gyffrous i weld ei fusnes yn esblygu ac yn tyfu ”.

Ychwanegodd Daniel: “Roeddwn i wedi clywed am Syniadau Mawr Cymru ar y cyfryngau cymdeithasol ond fe wnaeth Kath fy helpu i ddeall yn union yr hyn maen nhw'n ei wneud. Fel Kath, maen nhw wedi bod yn gefnogol iawn wrth i mi sefydlu fy musnes ac i roi fy mrand mewn lle.”

Dywed yr Athro Julie Lydon OBE, Cadeirydd Prifysgolion Cymru - y sefydliad sy'n cynrychioli’r sector addysg uwch yng Nghymru - fod gan fusnesau wedi’u sefydlu gan unigolion newydd-raddedig y potensial i hybu ffyniant am ddegawdau i ddod.

Meddai: “Rydym wedi gweithio i dynnu sylw at y cyfraniad arloesol a gwerthfawr y mae'r busnesau hyn yn ei wneud i Gymru a'r ffyrdd y mae prifysgolion yn cefnogi'r myfyrwyr a'r graddedigion hynny ar eu taith.

“Mae Cymru’n perfformio’n dda wrth sefydlu busnesau newydd gan ein graddedigion. Mae'r arolwg blynyddol ar gyfer Addysg Uwch a Rhyngweithio Cymunedol yn canfod yn gyson bod Cymru yn perfformio'n well na gweddill y DU ar nifer y busnesau newydd y pen sydd gennym. Mae'r busnesau newydd hyn hefyd yn fwy tebygol o barhau am o leiaf tair blynedd neu fwy wrth gymharu â rhannau eraill o'r DU.”

Canfu arolwg rhyngweithio busnes-cymuned addysg uwch yn 2017/18 fod 1,635 o fusnesau newydd gan raddedigion yng Nghymru.  Mae'n nifer hyn wedi bod yn tyfu'n gyson flwyddyn ar ôl blwyddyn, gyda 1,233 o yng Nghymru yn 2014/15.

Mae busnesau newydd graddedigion yn derbyn ystod o gefnogaeth gan brifysgolion yng Nghymru a Llywodraeth Cymru gan gynnwys cyllid, bwrsariaethau, mentora a lle gweithio. Ond gellir gwneud mwy i gefnogi graddedigion, meddai'r Athro Lydon.

“Mae'r busnesau newydd rydyn ni wedi ymgysylltu â nhw trwy gydol y gwaith hwn yn dangos i ni ehangder y busnesau sy'n cael eu sefydlu gan fyfyrwyr a graddedigion,” meddai.

“Mae taith gychwyn pawb yn wahanol, ac er bod pob un ar wahanol gamau o’r daith honno fe wnaethant rannu brwdfrydedd ac ysbryd entrepreneuraidd y dylid eu hyrwyddo a’u dathlu.

“Mae yna gyfleoedd i ni ddarparu cynnig mwy cyson, ac adeiladu cysylltiadau pellach â busnesau lleol a all helpu busnesau newydd i gysylltu ymhellach â'u cymunedau lleol.

“Ac yn yr un modd, mae cyfleoedd i randdeiliaid eraill feddwl sut y gallant gynnig lle gweithio da i fusnesau newydd, a chyfleoedd i fusnesau newydd gwrdd, rhwydweithio a chydweithio.”

Dywedodd Hefin David AC, cadeirydd y grŵp trawsbleidiol ar gyfer prifysgolion yng Nghynulliad Cenedlaethol Cymru: "Mae prifysgolion Cymru yn cynhyrchu graddedigion gyda syniadau ac uchelgais. Ac maen nhw'n gwneud cyfraniad allweddol i’r economi genedlaethol.

"Mae meithrin a datblygu'r sector hwn yn hanfodol wrth greu economi fywiog ac amrywiol, lle mae creu cyfoeth cynaliadwy yn cael ei ddathlu ac yn cael cefnogaeth gan y Llywodraeth, y sector preifat a'r prifysgolion eu hunain."