Profiad creadigol Caerfyrddin – unigryw, arbennig ac ysbrydoledig


16.09.2019

Mae campws Caerfyrddin yn gartref i gymuned greadigol fywiog, sy’n cynnwys Ysgol Gelf Caerfyrddin, un o ysgolion Celf cyntaf y DU a sefydlwyd ym 1854. Mae hefyd yn gartref i Ganolfan S4C Yr Egin, lle mae S4C, darlledwr cenedlaethol Cymru wedi ymsefydlu ei bencadlys, gan gydleoli gydag ystod o gwmnïau creadigol a chyfryngau.

Students dancing class

Mae Caerfyrddin yn gwneud cynnig cymhellol i fyfyrwyr sydd â diddordeb yn y diwydiannau creadigol a pherfformio. Mae'r dull sector deuol, sy'n pontio rhwng Coleg Syr Gâr a’r Brifysgol yn darparu continwwm addysg bellach ac uwch, gan alluogi myfyrwyr i ennill y sgiliau sydd eu hangen arnynt o lefel mynediad i astudiaethau ôl-raddedig yn eu cymunedau eu hunain. Bwriad cynnig creadigol Caerfyrddin yw darparu pecyn o raglenni o ansawdd uchel sy'n canolbwyntio ar ddiwydiant o dan un faner i annog dilyniant a chaffael sgiliau lefel uwch.

Dywedodd Gwilym Dyfri Jones, Profost y campws: “Mae'r diwydiannau creadigol yn sector sy'n tyfu'n gyflym yn economi Cymru, yn enwedig yn y rhanbarth hwn.  Mae'r Brifysgol wedi chwarae rhan allweddol yn y twf hwnnw trwy ddatblygu Canolfan S4C Yr Egin a bydd yn parhau i sicrhau bod ei myfyrwyr yn hyddysg mewn ystod o sgiliau lefel uchel. Rydym wrth gwrs yn gweithio'n agos gydag ystod o gwmnïau yn Yr Egin i ddatblygu ein darpariaeth ac rydym yn croesawu heriau'r pedwerydd chwyldro diwydiannol gyda'i ddibyniaeth uchel ar gydweithio a datblygiadau cyflym mewn technoleg ”.

Mae campws Caerfyrddin yn cynnig cymuned gyfoethog a bywiog o greadigrwydd sy’n dwyn ynghyd gyfuniad unigryw o bynciau i greu cymuned ddysgu sy’n ddeinamig, yn arloesol ac yn gyffrous. Mae arbenigedd staff sy’n gweithio o’r campws sy’n cynnwys Ysgol Gelf Caerfyrddin, Coleg Sir Gâr, yn ogystal â’r ystod o gwmnïau sydd wedi’u lleoli yn Yr Egin yn atyniad mawr i fyfyrwyr presennol a darpar fyfyrwyr ”.

Carmarthen students film class

Meddai Niki Neal, Uwch Gyfarwyddwr ac arweinydd y datblygiad “Mae Caerfyrddin Creadigol yn dwyn ynghyd ddarpariaeth greadigol Ysgol Gelf Caerfyrddin ac adrannau Diwydiannau Creadigol y Brifysgol yng Nghaerfyrddin er mwyn creu cynnig integredig sy’n tynnu ar gryfderau unigryw ein Grŵp sector deuol y Brifysgol. Ein nod yw datblygu canolfan sy'n adlewyrchu arfer gorau masnachol o fewn y sector creadigol sy'n gysylltiedig â darpariaeth academaidd ddwyieithog y Grŵp a fydd yn cyfrannu at economïau creadigol a digidol Cymru a'r DU."