Prosiect Cydweithredol rhwng myfyrwyr Dylunio Patrymau Arwyneb ac Orangebox i’w arddangos yn Llundain yn ystod Wythnos Ddylunio Clerkenwell


16.05.2019

Arddangosir doniau creadigol myfyrwyr L5 Dylunio Patrymau Arwyneb mewn arddangosfa a gynhelir gan y cwmni celfi swyddfa Orangebox yn ei ystafell arddangos yn Llundain yn ystod Wythnos Ddylunio Clerkenwell (Mai 21-23).

Seven fashion and textile students smile, some standing, some sitting on chunky patterned fabric stools.

Mae’r myfyrwyr wedi bod yn gweithio gyda thîm dylunio Orangebox yn rhan o’u modwl Menter a Chyflogadwyedd.  Gofynnwyd i’r myfyrwyr ddylunio brethyn clustogwaith arloesol ar gyfer y stôl Skomer sy’n defnyddio gweddillion ffabrig fel ei phrif adnodd; ac ar yr un pryd mynd i’r afael ag un neu fwy o faterion allweddol mewn swyddfeydd cyfoes.  Roedd hyn yn cwmpasu ymchwilio i ddefnyddiau yn yr Economi Gylchol, gan ddathlu gwastraff brethyn moethus a gynhyrchwyd gan Orangebox, a’i ail-ddychmygu gan fyfyrwyr Coleg Celf Abertawe, y Drindod Dewi Sant.

Meddai Georgia Mckie, Cyfarwyddwr Rhaglen, BA (Anrh) Dylunio Patrymau Arwyneb yn y Drindod Dewi Sant: “Gyda briffiau byw fel y rhain rydym yn gweithio gyda’r myfyrwyr mewn ysbryd o fod ‘gyda’n gilydd’ yn hyn o beth. Rydym yn dysgu ‘yn fyw’ gyda nhw – gan ddangos sut rydym yn datrys problemau, addasu i sefyllfaoedd newidiol wrth iddynt godi, ond gan ganolbwyntio bob amser ar y symbyliad creadigol wrth galon y prosiect.  Mae’n bwysig meithrin cydnerthedd yn ein dylunwyr a gwneuthurwyr ar gyfer y dyfodol.

"Mae dysgu cysylltu â gweithwyr proffesiynol, derbyn anghenion cleientiaid neu bartneriaid yn brofiadau hanfodol yr ydym yn eu cyflwyno iddynt yn gynnar yn eu gyrfaoedd.  Cânt brofiad o weithio gyda’i gilydd fel tîm, gweithio gyda staff, gweithio gyda phartïon allanol – gan ymestyn eu creadigrwydd, cyfoethogi eu sgiliau cyfathrebu, hybu eu hyder, cryfhau eu cyflogadwyedd.

 

Ychwanegodd Catherine Hammerton, Darlithydd mewn Dylunio Patrymau Arwyneb:  “Mae’r prosiect wedi bod yn brofiad gwych ac i’n myfyrwyr mae wedi golygu dysgu llawer mewn dim o dro, gan weithio’n uniongyrchol gyda brand celfi byd-eang i fynd i’r afael â phroblemau o’r byd go iawn ynghylch yr economi gylchol. Mae’r gwaith a grëwyd yn mynd i’r afael yn uniongyrchol â phroblem gwastraff tecstilau, gan gynnig atebion cadarn ar gyfer datblygu cynnyrch yn y dyfodol a chynhyrchu ar raddfa lawn.  

"Mae ein myfyrwyr wedi gweithio’n eithriadol o galed i gyflwyno amrywiaeth o syniadau, ar draws ystod o brosesau technegol, gyda phroffesiynoldeb llwyr.  Cyflwynon nhw’r prosiect yn hyderus i dimau Uwch Reolwyr yn Orangebox ac rydym ni wrth ein boddau y bydd y gwaith, fel canlyniad uniongyrchol i hyn, hefyd yn cael ei arddangos yn Wythnos Ddylunio Clerkenwell y mis nesaf, ac mae Orangebox wedi gwahodd ein myfyrwyr L5 i gyd i fynd i’w weld.”

A wheeled Skomer stool upholstered in grey with leaf and flower patterns on its top and round its bottom.

Nodyn i'r Golygydd

Mae hyn yn rhan o ymchwil PhD y mae Steve Whitehill o’r Drindod Dewi Sant yn ei wneud i’r Economi Gylchol ac mae’n brosiect cydweithredol, a gyllidwyd gan Ysgoloriaethau Sgiliau’r Economi Wybodaeth (KESS 2), prosiect sylweddol Cymru gyfan a gefnogir gan Gronfa Gymdeithasol Ewrop, mewn partneriaeth ag Orangebox Ltd, dylunwyr a gweithgynhyrchwyr seddi swyddfa, celfi a mannau gweithio, sydd wedi’u lleoli yn ne Cymru, yn y DU.

Mae ein cwrs gradd Dylunio Patrymau Arwyneb a Thecstilau yng Ngholeg Celf Abertawe yn y Drindod Dewi Sant yn rhaglen fywiog, amlddisgyblaethol lle rydym yn archwilio tecstilau, materoldeb, patrymau a gwneuthur.  Rydym yn gwneud hyn drwy gyd-destunau pellgyrhaeddol ffasiwn ac addurno mewnol ac ar gyfer brandiau ac orielau sydd â phwyslais ar ddylunio.  Mae’r rhaglen yn heriol yn academaidd ac yn gyfoes ei hagwedd, ac addysgir cyfoeth o sgiliau ymarferol a thechnegol i’r myfyrwyr, sy’n mwynhau potensial dylunio ein cyfleusterau digidol a thraddodiadol helaeth.

Mae ein myfyrwyr yn graddio fel dylunwyr a gwneuthurwyr sy’n barod i ffynnu mewn ystod eang o waith creadigol, gan fod nifer o brosiectau byw sylweddol, profiadau arddangos a chysylltiadau â diwydiant wedi’u hymgorffori yn eu hastudiaethau.

Wythnos Ddylunio Clerkenwell

Cynhelir Wythnos Ddylunio Clerkenwell o 21 - 23 Mai, ac mae’n dathlu ei dengmlwyddiant eleni.  O ddyluniadau newydd gan Ronan ac Erwan Bouroullec ar gyfer Established & Sons i arddangosfa Fritz Hansen mewn cydweithrediad â Phenseiri Zaha Hadid a man coginio awyr agored sy’n gweini bwyd gan Kitchen Architecture, bydd y sioe’n dod â ffocws y diwydiant yn ôl ar ardal ddylunio Llundain, gan gyflwyno cannoedd o ystafelloedd arddangos, digwyddiadau ymylol, anerchiadau, gweithdai a gosodweithiau.  

Mae Wythnos Ddylunio Clerkenwell wedi ei sefydlu ei hun yn un o wyliau dylunio annibynnol mwyaf blaenllaw’r DU, ac mae wedi ffynnu dros y 10 mlynedd diwethaf.

https://www.clerkenwelldesignweek.com/

https://uwtsd.ac.uk/surface-pattern-design-textiles/

 

 

Gwybodaeth Bellach

Rebecca Davies

Swyddog Gweithredol Cysylltiadau â’r Wasg a’r Cyfryngau

Executive Press and Media Relations Officer

Cyfathrebu Corfforaethol a Chysylltiadau Cyhoeddus

Corporate Communications and PR

Tel: 01792 483695
Mobile: 07384 467071
Email: Rebecca.Davies@uwtsd.ac.uk