Prosiect MADE yn Croesawu’r Myfyrwyr Cyntaf


21.11.2019

Mae’r myfyrwyr cyntaf i gymryd rhan ar ddau gwrs sy’n cael eu cyllido gan Ewrop ym Mhrifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant (PCYDDS) wedi cychwyn ar eu taith i ddysgu rhagor am Ddiwydiant 4.0 a sut i ddefnyddio ei egwyddorion yn eu gweithleoedd.

MADE Project welcomes first cohort of students

Mae’r ddau gwrs, sef Uwchsgilio ar gyfer diwydiant 4.0:Cymru a’r Radd mewn Arloesedd Rhyngwladol yn cael eu cynnig fel rhan o gyfres MADE (Gweithgynhyrchu ar gyfer Dylunio Uwch) o brosiectau sydd wedi eu cynllunio i arfogi gweithgynhyrchwyr Cymru a’r rhai sy’n gweithio yn y sector i fanteisio ar rym technolegau tarfol er mwyn hybu cynhyrchedd.

Mae’r cyrsiau’n cael eu darparu gan BCYDDS a’i Ganolfan ar gyfer Swp-Weithgynhyrchu Uwch (CBM) drwy gyfuniad o ddysgu wyneb yn wyneb a dysgu o bell drwy gyfrwng Amgylchedd Dysgu Rhithwir y Brifysgol. Mae’r criw cyntaf o ddysgwyr yn cynnwys pobl sy’n gweithio o fewn y sector gweithgynhyrchu sy’n awyddus i ddysgu mwy am dechnolegau tarfol a sut y maen nhw’n gallu gyrru newid o fewn eu sefydliadau eu hunain er mwyn helpu i ddiogelu’r sector gweithgynhyrchu yng Nghymru i’r dyfodol.

Mae Nick Parton yn beiriannydd cynhyrchu yn Marelli, Llanelli ac yn un o’r myfyrwyr cyntaf i gychwyn ar y Radd Meistr mewn Arloesedd Rhyngwladol. Wedi cwblhau ei radd mewn Peirianneg Mecanyddol a Gweithgynhyrchu yn PCYDDS, mae’n awyddus i barhau ei ddatblygiad proffesiynol.

Meddai: “Roeddwn i’n awyddus i wneud y Radd Meistr mewn Arloesedd Rhyngwladol fel rhan o fy natblygiad personol a phroffesiynol ac i wireddu fy uchelgais o fod yn siartredig. Mae’r addysg wir yn ategu’r gwaith Ymchwil a Datblygu a datblygu cynnyrch rydw i’n ei wneud ar hyn y bryd yn Marelli. Yn ogystal â dysgu am dechnolegau newydd, arloesol a sut y gall gweithgynhyrchwyr fabwysiadu’r rhain, mae’r cwrs yn caniatáu i mi gwrdd â phobl sy’n gweithio yn y sector gweithgynhyrchu a dysgu ganddyn nhw. Mae’n hamgylchedd dysgu rhithwir yn caniatáu i ni weld ein gilydd wrth i ddarlithoedd gael eu cynnal a chawn ein hannog i rannu ein profiadau. Dwi’n cael y cwrs yn hynod ddiddorol hyd yn hyn a gallaf weld y bydd yn fuddiol iawn i mi’n bersonol ac yn broffesiynol.”

Ychwanega’r Athro Alan Lewis o’r prosiect MADE: “Mae’r Radd Meistr mewn Rheoli Arloesedd Rhyngwladol yn ddatblygiad cyffrous y mae pob un ohonom yn falch iawn o fod yn rhan ohono. “Mae’r rhaglen yn estyn allan at bobl broffesiynol a chwmnïau ar draws Cymru a gobeithiwn y bydd yn helpu cwmnïau ac unigolion i ymgymryd yn llwyddiannus â’r heriau a’r cyfleoedd y mae Diwydiant 4.0 yn eu cynnig.

 “Mae’n gyfnod cyffrous i’r prosiect MADE wrth i’r grŵp cyntaf o fyfyrwyr ymuno â ni ar y cyrsiau Uwchsgilio ar gyfer Diwydiant 4.0: Cymru a’r Radd Meistr mewn Arloesedd Rhyngwladol. “Rydyn ni wedi treulio misoedd lawer yn cynllunio cynnwys y cyrsiau hyn i sicrhau ein bod yn rhoi i’r rhai sy’n cymryd rhan yr wybodaeth a’r sgiliau sydd eu hangen arnyn nhw er mwyn gyrru newidiadau o fewn eu sefydliadau eu hunain. Bydd y garfan nesaf o fyfyrwyr yn cychwyn ym mis Ionawr a dros y blynyddoedd nesaf bwriadwn weithio gyda chydweithwyr yn y sector gweithgynhyrchu yng Nghymru i hyrwyddo eu gyrfaoedd ac i wella’r defnydd o dechnolegau Diwydiant 4.0 yng Nghymru.” 

Mae’r cyrsiau’n cael eu cynnal ar brynhawniau Gwener a’r bwriad yw eu bod hyn hyblyg ar gyfer y rhai sy’n cymryd rhan. Maen nhw’n addas ar gyfer pobl sy’n gweithio yn y sector gweithgynhyrchu ledled Cymru gan fod yr addysgu’n digwydd drwy gyfrwng gweminarau.

Am ragor o fanylion am Brosiect MADE, sy’n cael ei gefnogi gan Lywodraeth Cymru a Chronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop, a gan Gronfeydd Strwythurol a Buddsoddi Ewrop, ewch i: https://www.madecymru.co.uk/