Prosiect Ymchwil Rhyngwladol PolliNation YDDS i’w arddangos yn Efrog Newydd


24.04.2019

Caiff prosiect ymchwil rhyngwladol, a arweinir gan yr Athro Catrin Webster o Brifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant (YDDS), a Sarah Tombs, Uwch-ddarlithydd Celf Gain a Theori yn Ysgol Celfyddydau Cain a Chyfryngol y Brifysgol ei arddangos yn y Mann Gallery ym Mhrifysgol Cornell, Efrog Newydd, o fis Ebrill tan fis Medi.

A drawing of a bee viewed from above and magnified so that the detailed pattern on its wings is visible.

Mae’r arddangosfa PolliNation, a ariennir gan YDDS a Chelfyddydau Rhyngwladol Cymru, wedi datblygu yn sgil prosiect rhwydweithio YDDS sy’n cyfuno celfyddyd a gwyddoniaeth i archwilio mewnwelediadau newydd i ganfyddiadau ar werth gwenyn mêl a phryfed peillio gwyllt gan ddefnyddio'r wybodaeth newydd hon i ddylanwadu ar ymchwil cadwraeth a'r penderfyniadau polisi a wneir.

Roedd Croesbeillio: Ailbrisio Peillwyr drwy’r Celfyddydau a’r Gwyddorau (2016-2017) yn brosiect rhwydweithio YDDS a wnaeth gyfuno celfyddyd a gwyddoniaeth i archwilio mewnwelediadau newydd i ganfyddiadau ar werth gwenyn mêl a phryfed peillio gwyllt gan ddefnyddio'r wybodaeth newydd hon i ddylanwadu ar ymchwil cadwraeth a'r penderfyniadau polisi a wneir.

Ariennir y prosiect cychwynnol gan Gyngor Ymchwil y Celfyddydau a’r Dyniaethau (AHRC) a Chyngor Celfyddydau Cymru (ACW).

Yr Athro Andrea Liggins (Prif Ymchwilydd) a Sarah Tombs, Uwch-ddarlithydd ym Mhrifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant arweiniodd y prosiect; mewn partneriaeth â’r Athro Mike Christie (Cyd-Ymchwilydd), Prifysgol Aberystwyth; a Dr Natasha de Vere a staff Gardd Fotaneg Genedlaethol Cymru.

Roedd tri o’r artistiaid a gymerodd ran yn y prosiect, sef yr Athro Andrea Liggins, Sarah Tombs a’r Athro Karen Ingham, wedi cydweithio o’r blaen â Dr Natasha de Vere, Pennaeth Gwyddoniaeth a Chadwraeth Gardd Fotaneg Genedlaethol Cymru ac arweinydd y rhaglen Achub Pryfed Peillio, ar y prosiect Cod Bar Cymru/ y DU, gan arddangos gwaith celf mor bell i ffwrdd â Tsieina a’r India. Arweiniodd y cydweithio hwn at ddatblygu’r prosiect Croesbeillio.

Mae’r 10 artist sy’n cymryd rhan yn cynnwys staff YDDS, myfyrwyr presennol a chyn-fyfyrwyr:

Yr Athro Catrin Webster

Yr Athro Andrea Liggins

Sarah Tombs 

Tyra Oseng-Rees (Cymrawd Ymchwil Anrhydeddus)

Yr Athro Karen Ingham (Cymrawd Ymchwil Anrhydeddus)

Carly Wilshere-Butler (myfyrwraig raddedig MA YDDS 2018)

Myles Mansfield (myfyriwr MA YDDS)

Dr Mark Cocks

Annette Townsend (Artist gwadd - wedi’i lleoli yng Nghaerdydd)

Daniel Trivedi  (Cyn-fyfyriwr YDDS)

Mae’r arddangosfa hon yn dangos canlyniadau prosiect Croesbeillio YDDS 2016-17 a ariannwyd gan AHRC ac ACW.

Fel rhan o’r prosiect Croesbeillio , ymwelodd 4 artist a wnaeth gymryd rhan ag adran entomoleg fyd-enwog Prifysgol Cornell.

Meddai Sarah Tombs: “Mae’r McArt Lab a leolir yn adran Entomoleg Prifysgol Cornell yn fyd-enwog fel arweinydd mewn ymchwilio i iechyd peillwyr.  Crëwyd partneriaethau yn ystod y prosiect Croesbeillio (2016-2017) o ganlyniad ymweliadau 4 artist prosiect X-beillio â Phrifysgol Cornell  (Andrea Liggins, Tyra Oseng-Rees, Sarah Tombs, a Daniel Trivedy). Yn ystod ein hymweliadau, gwnaethom drafod y posibilrwydd o arddangos y prosiect ym Mhrifysgol Cornell. Rhoddwyd prif anerchiad y gynhadledd Croesbeillio 2017 gan Scott Mc Art, Athro Cynorthwyol ym Mhrifysgol Cornell.

“Cawsom ein gwahodd i arddangos yn y Mann Gallery, a leolir yn llyfrgell gwyddorau naturiol arbenigol Albert G Mann ym Mhrifysgol Cornell, rhwng mis Ebrill a mis Medi 2019, ac rydym wedi cael cyllid gan Gelfyddydau Rhyngwladol Cymru i alluogi’r Athro Catrin Webster a Sarah Tombs i deithio i Cornell er mwyn curadu a gosod yr arddangosfa yn ei lle.”

O ddiddordeb arbennig yw’r ffordd y gall cydweithio o’r math effeithio ar sut y mae artistiaid a gwyddonwyr yn meddwl am eu gwaith.

 “Mae artistiaid a gwyddonwyr yn cael eu hyfforddi’n wahanol ac mae hyn yn effeithio ar sut y maen nhw’n edrych ar y byd. Mae gweithio gydag artistiaid yn fy helpu i weld y gwaith o safbwyntiau eraill, ac yn fy helpu i gael syniadau newydd a meddwl yn fwy creadigol”, esboniodd Dr Natasha de Vere.

 “Rwyf wedi gweithio ar sawl prosiect ymchwil ... Ond dyma’r prosiect cyntaf i mi gydweithio gydag ymchwilwyr o’r maes Celfyddydau. Er roedd gennyf, i raddau, amheuon ynglŷn â sut y gallai’r Celfyddydau a’r Gwyddorau weithio gyda’i gilydd, am fod gan y ddwy ddisgyblaeth ddulliau a phrosesau mor wahanol, cefais fy nghywiro ar unwaith. Mae’r prosiect wedi agor fy llygaid i set gyfan o syniadau a ffyrdd o edrych ar ymchwil gwyddonol. Mae’r broses gyfan wedi bod yn wir bleserus... ac wedi rhoi mewnwelediad newydd i mi  o ran cyflwyno ymchwil gwyddonol i gynulleidfa lawer mwy eang mewn ffordd weladwy, er, o’m safbwynt innau o leiaf, mae’r dulliau hyn yn newydd iawn. Mae’r broses gyfan wedi bod yn agoriad llygaid mawr i mi, a gobeithiaf barhau i gydweithio gyda’r celfyddydau ac ar draws disgyblaethau eraill drwy gydol fy ngyrfa. Duncan Costin, Prifysgol Reading

Un o amcanion y prosiect oedd sefydlu perthynas gwaith rhwng yr artist a’r gwyddonydd lle y gellid rhannu agweddau ar ymchwil gwyddonol i gadwraeth pryfed peillio gwyllt drwy ddeialogau sy’n archwilio syniadau, gan alluogi artistiaid y bartneriaeth i gynhyrchu (weithiau ar y cyd) gwaith celf.  

Poster advertising PolliNation; the magnified face of a wasp is in the centre.

Gwybodaeth Bellach

Rebecca Davies

Swyddog Gweithredol Cysylltiadau â’r Wasg a’r Cyfryngau

Executive Press and Media Relations Officer

Cyfathrebu Corfforaethol a Chysylltiadau Cyhoeddus

Corporate Communications and PR

Tel: 01792 483695
Mobile: 07384 467071
Email: Rebecca.Davies@uwtsd.ac.uk